Maidenspeech Marcel Godschalk: Onderwijs verdient een totaalplan

Maidenspeech Marcel Godschalk: Onderwijs verdient een totaalplan

Allereerst wil ik ingaan op enkele punten in de voorliggende nota. Waarna ik dit document in een breder kader zal plaatsen.

De wethouder en medewerkers hebben met veel inzet en medewerking van de scholen een doorwrocht huisvestingsplan opgesteld. Dit keer voor het totale onderwijsaanbod in onze gemeente.
Ik wil namens de fractie van Pro’98 mijn grote waardering uitspreken voor de inzet en doorzetting van de betrokken medewerkers dat leidde tot dit resultaat.

Het verbaasde de fractie van Pro’98 dan ook dat er ondanks de goede zorgen,de gevoerde gesprekken en
gemaakte afspraken een uitgebreide reactie te horen en te lezen viel van “De Drieslag”.
De opmerking dat de leerlingprognose geen juiste beeld geeft verbaasde ons zeer. Daar kan geen misverstand over bestaan.

In het plan worden ook enkele knelpunten aan de orde gesteld:

– De problematiek betreffende de budgetten renovatie of nieuwbouw is kennelijk nog steeds niet opgelost. Het besluit betreffende de renovatie van de Koningin Beatrixschool is hierdoor vooruit geschoven. Een andere oplossing lijkt er op dit moment niet te zijn.

– Ook blijkt het dat de rijksbekostiging voor onderwijshuisvesting ver achterblijft bij de werkelijke kosten, zeker als men broodnodige voorzieningen meeneemt als:
schone lucht, voldoen aan milieu regels. voldoen aan de Bouwbesluitnorm. Dit komt uiteindelijk neer op een noodzakelijke verhoging van 45% t.o.v. de VNG-norm. Volle druk op de VNG om hier duidelijk stelling te nemen is op z’n plaats.

De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Tegelijkertijd zien veel gemeenten onderwijs niet als een kerntaak. De basis gedachte is dat scholen rechtstreeks worden bekostigd door de rijksoverheid en dat schoolbesturen een grote mate van autonomie hebben.

De gemeente gaat in die visie slechts over de wettelijke taken:
Onderwijshuisvesting
– Verantwoordelijkheid voor voldoende aanbod openbaar onderwijs
– Uitvoering Leerplichtwet
– Leerlingvervoer
– Onderwijsachterstandsbestrijding
– Passend onderwijs
– Voor- en vroegschoolse educatie

Als het andere zaken betreft hoor je al gauw, “Daar gaan we niet over”

Bij mijn nog slechts korte contacten binnen de gemeente tref ik in eerste aanleg deze visie aan. De genoemde wettelijke taken worden voortvarend aangepakt zie het voorliggende Masterplan Onderwijs Huisvesting en b.v. de Beleidsnotitie Passend Onderwijs.
Die laatste stamt overigens alweer uit mei 2013.

Ik merk op dat men zich in onze gemeente niet uitsluitend richt op de wettelijke onderwijstaken. Op een breed terrein worden scholingsonderwerpen genoemd en gestimuleerd vaak als integraal onderdeel van andere beleidsonderwerpen of actuele items. Te noemen valt:
– Scholingstrajecten voor werkzoekenden
– Participatie in brede school
– Stageaanbod bij gemeentelijke instellingen
– Netwerk onderwijs / bedrijfsleven

Minder hoor of lees ik iets over:
– Regionaal onderwijs beleid
– Stimuleren onderwijsstroom naar vakgebieden van economisch belang

Uit mijn waarnemingen constateer ik dat onderwijszaken door de gemeente breed worden gedragen en in beeld worden gebracht en/of dat er op onderdelen beleid is ontwikkeld maar dat een totaal plan ontbreekt.
Bij mijn zoektocht vond ik geen Onderwijsbeleidsplan.

In onze gemeente gaan dagelijks meer dan 6600 leerlingen naar scholen voor het primair onderwijs,
bijna 3200 naar het voortgezet onderwijs en meer dan 2500 naar het beroepsonderwijs.
Totaal meer dan 12.000 schoolgaande jongelui op een inwonertal van bijna 60.000. Dat is meer dan 20 % van de plaatselijke bevolking.

Je mag verwachten dat er beleid is speciaal gericht op deze grote groep jonge inwoners. Jeugdbeleid met als eerste afgeleide onderwijsbeleid.

Ik pleit ervoor om onderwijs als een kerntaak van de gemeente te beschouwen.
Daarvoor is nodig een onderwijsvisiedocument waarvan de onderwijshuisvesting één van de hoofdstukken is.

De gemeente beperkt zich in grote mate formeel tot de wettelijke taken op onderwijsgebied.
Dat is niet nodig. Een brede visie en inzet op onderwijsgebied ligt meer voor de hand

De gemeente buigt zich met succes over Economie en er is zelfs een Evenementen beleidsplan. Ook is er sprake van een Citymarketingbeleid. Een en al voortvarendheid op het beleidsgebied van Economie en dat is maar goed ook.
Ook hier zijn aspecten aan te wijzen welke niet tot de wettelijke taken behoren maar door de gemeente met ferve zijn opgepakt.

Onderwijshuisvesting is van het grootste belang voor het onderwijs. Goed onderwijs verdiend goede huisvesting. Overigens wordt ook buiten deze gebouwen onderwijs verzorgd. Stages, Excursies, Werkprogramma’s, Leerling werkplekken als voorbeeld en de trend is dat dit steeds meer zal gebeuren, zeker in het vervolgonderwijs.

Een reden te meer om te komen tot een onderwijsvisiedocument.

Terug naar het kernonderwerp van het agendapunt, het “Masterplan Onderwijs Huisvesting.

Er zijn 13 gevraagde beslispunten. Bij enkele wil ik nog graag een opmerking plaatsen.

Met punt 6 zal worden besloten dat we als gemeente zorgdragen voor “een evenwichtige spreiding van het openbaar onderwijs”
– Ik roep het college op om ruime invulling te geven aan dit punt.
– Ook vraag ik mij af of er hier ook niet zoiets bij hoort als, “voldoende aanbod”.

Momenteel is het zo dat van de 29 basisscholen er 4/5 scholen voor openbaar onderwijs zijn. In mijn optie schiet de gemeente hier tekort.

Bij punt 9 wordt gesteld dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren en (laten) uitvoeren van samenwerkingsverbanden. De gemeentelijke taak bestaat in dit kader uit faciliteren.
Volgens de fractie van Pro’98 zou de gemeente zich niet moeten beperken tot faciliteren maar is initiëren vaak meer op z’n plaats.

Ten slotte:
Onderwijs verdient een totaalplan.