“Laat Barneveldse bossen bij professionele beheerders”

“Laat Barneveldse bossen bij professionele beheerders”

Wanneer je klaarblijkelijk niet op de hoogte bent van een wet die in 2012 is ingediend, in 2015 aangenomen, en waarover in 2016 in tal van natuur- en landschapsbeschermingsmedia is gepubliceerd dan, voorzitter, kunnen we tenminste de conclusie trekken dat natuur- en landschapsbescherming niet, laten we zeggen, ‘top-of-mind’ is bij de VVD.

Dat blijkt ook uit het feit dat toen mijn fractie bij de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied pleitte voor de instandhouding en bescherming van de ‘groene snippers’, of toen wij pleitten voor het aanleggen van een register van markante, beschermwaardige bomen bínnen de bebouwde kom, bescherming van het groen niet belangrijk genoeg bleek voor de VVD-fractie om ons daarin te steunen.

Voorzitter we hebben met het voorliggende voorstel een lange weg afgelegd met twee commissievergaderingen en twee aparte sessies met de ambtelijke ondersteuning juist omdat oud-collega Aat Barendregt zekerheid wilde over de beschermingsregimes van een aantal plaatsen waaronder het Johannabos. Wat ons betreft geven we vanavond een klap op het voorstel zoals dat er nu ligt, en zullen we de motie van de VVD fractie dus niet steunen.

Dat doen we met name niet omdat:
1. Er een oneigenlijk onderscheid wordt gemaakt tussen landgoederen en beheerders binnen de gemeente.
2. Hoeveel waardering we ook voor de ambtelijke staf van de gemeente hebben, we de expertise op het gebied van bosbeheer van GLK en andere gespecialiseerde beheerders veel hoger schatten.
3. Een aantal elementen, vanwege de rijksmonumentenstatus, sowieso niet onder gemeentelijke controle te brengen is.
4. De eventueel gewenste extra controle haalbaar is door zitting te nemen in de beheersadviescommissie van de GLK. Daar hoeft geen papieren tijger voor te worden opgericht.
5. Het onder gemeentelijke controle brengen van deze landgoederen een nog niet in te schatten extra personele en dus ook financiële inspanning van de gemeente zal vergen.
6. We zoals al gezegd deze landgoederen liever de extra bescherming van de Natuurbeschermingswet  bieden, die hier voor is bedoelt.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld