Een begroting 2018 zonder erg…

Een begroting 2018 zonder erg…

Tijdens mijn vakantie in Schotland liep ik tegen de bovendorpel van een kerk aan. De ruïne uit de 14e eeuw stond daar al een tijdje in alle rust, maar bracht mij, eeuwen later, alsnog tot stilstand.

De voorliggende begroting is er eentje waarmee je, ook met een Schotse hersenschudding, het einde van deze coalitieperiode wel kunt halen. Een, zoals mijn fractie het noemde, boekhoudersbegroting. Een accountant zou kunnen zeggen; op een enkel cijfermatig detail na, waarop wij u in de commissie al hebben gewezen, tevreden te kunnen zijn.

Politiek gezien, is dit een begroting met weinig vuurwerk. Weinig stevige beleidskeuzes, veel ambitie verwerkt in toekomstige visievorming zonder erg. Ik hoor het mijn huisarts nog zeggen, “doet u de komende periode vooral nog even rustig aan, het is tenslotte wel uw hoofd”. En u zult zelf ook ongetwijfeld hebben gedacht, wij willen die raad de komende maanden vooral niet meer voor de voeten lopen.

Overigens dacht een gedeelte van de raad precies hetzelfde. Lastige materie… die schuiven we lekker vooruit. Bespreken in een commissie, wel nee, we publiceren gewoon een persbericht waarin we ons standpunt over windmolens bij Zeumeren uiteenzetten, einde discussie. Of eigenlijk, einde concrete invulling voor onze ambitieus geformuleerde duurzame ambities, want het ligt nu eenmaal zo gevoelig. En het lang uitgestelde memo van het College, het houdt de inwoners van onze gemeente voorlopig in het ongewisse.

Wat we nu wel weten, binnenkort zijn we weer een onderzoeksvoorstel rijker. De regie die wij als raad zo graag willen hebben, blijft voorlopig in de ijskast liggen. Want dat voorstel over windmolens tussen de A1 en Zeumeren, is dat nu van tafel?, zijn de initiatiefnemers akkoord met de vertraging?, zit Voorthuizen te wachten op uitstel over helderheid met betrekking tot dit onderwerp? citaat: “De komende periode zal gebruikt worden om te onderzoeken hoe het onderzoek vorm moet worden gegeven, zodat het daadwerkelijke onderzoek in de loop van 2018 gestart en uitgevoerd kan worden.” En nee, dit was niet de column van Erik Roest.
Omdat Pro’98 vreest dat met dit uitstel realisatie van onze stevige duurzaamheidsambities in gevaar dreigen te komen en wij de omwonende niet onnodig lang in onzekerheid willen laten, dienen wij een motie (#1) in om het uit te voeren onderzoek voor de zomer van 2018 te presenteren.

Omdat het College in deze begroting vooral spreekt over visies, bijvoorbeeld op klimaat, circulaire economie, openbaar vervoer en IT strategie, drukken wij u nog één keer op het hart, maak het concreet en betrek de raad in deze dossiers.

Om maar even bij die IT-strategie te beginnen, de enige, daadwerkelijk nieuwe, beleidstoevoeging die wij in deze begroting hebben kunnen aantreffen. Blockchain en Internet of Things vormen lastige materie. Het is alsof je Chriet Titulaer 25 jaar geleden hoort vertellen over een werkende telefoon op de fiets, en denkt, het zal wel Chriet, maar je mist het draadje.

Afgelopen zomer heb ik een week lang een huisje gedeeld met iemand die de kleinzoon van Chriet Titulaer zou kunnen zijn geweest. Ik hoopte dat hij mij op weg zou kunnen helpen in de blockchain, Tangle en IOTA. Ik moest constateren dat ik klaarblijkelijk over een conservatieve inborst beschik. Vorige week legde ik hem de Barneveldse casus voor die ik, dankzij Peter Spruijt van de Chrinstenunie, terugvond op de website van het VNG. Zijn reactie: “Positief dat een gemeentelijke overheid hiermee experimenteert, maar pas op, houd het laagdrempelig en van lage complexiteit. Zorg dat inwoners en ambtenaren gevoel krijgen bij de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Voorkom vooral dat de deur dichtvalt voor vernieuwing door negatieve ervaringen die worden opgedaan met complexe en misschien wel over-ambitieuze casussen.”
Ik geef het u gewoon maar even mee…

Groei
Met onze groeiende gemeente blijft het zoeken naar capaciteit, of dat nu gaat om begraven, infrastructuur, woningbouw, energie of afvalverwerking, bij groei van de bevolking hoort opschaling. En dat merkt de inwoner van Barneveld. Laatst vroeg een bekende van buiten aan mij wanneer de Barneveldse Noord-Zuidlijn wordt opgeleverd, “het lijkt wel alsof heel Barneveld open ligt!” Ik kon hem geruststellen. Mijn reactie: “Het zijn ansich op zichzelf staande projecten, alleen worden ze hier integraal uitgevoerd”.

De fractie van Pro’98 merkt dat er onbehagen bestaat over deze opeenstapeling van bouwwerkzaamheden, maar vraagt zichzelf ook af of wij als gemeente voldoende nadenken over de consequenties op de bestaande infrastructuur? Er zijn inmiddels allerlei argumenten genoemd van subsidie tot vertraging, maar uiteindelijk berusten alle acties op keuzes en planning, daar mag het college wel wat beter over nadenken.

In de commissievergadering hebben wij helaas moeten constateren dat een versnelde realisatie van de Oostelijke rondweg niet mogelijk lijkt te zijn. Procedures, maar zeker ook de financiering van de overige 50% van het project, vergen tijd en het nodige gehengel. Verlichting van de verkeersdrukte op de Lunterseweg, iets waarover wij al in 2011 samen met Burger Initiatief een motie (31-5-2011) indienden, zit er dan ook voorlopig nog even niet in. Terwijl toen al kon worden voorzien dat het aantal woningen in dit gedeelte van Barneveld flink zou toenemen.

Ondertussen is het college bezig met de voorbereiding van een definitief plan voor de ontsluiting tussen VVB en de Rehobothschool, om de druk op de rotonde Schoutenstraat, Thorbeckelaan te verminderen. Wij merken dat de parkeerplaatsen bij VVB slecht verlicht zijn, deze zijn niet aangesloten op het lichtnet van de gemeente en liggen uit het zicht. Vanuit VVB krijgen wij berichten dat hier regelmatig wordt gedeald, of tenminste auto’s staan, waar je je van af kunt vragen waarom ze er staan. Wij zien graag dat het college dit meeneemt in het ontsluitingsplan. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de buurt van onze sportverenigingen. Ga hierover ook het gesprek aan met VVB.
Wij dienen op dit punt een motie (#2) in.

Tijdens de kadernota riepen wij u op een aanvalsplan op te tuigen voor het tekort aan technisch personeel. Het doet ons dan ook goed dat u dit probleem benoemt in deze begroting, maar hopen dat het niet bij benoemen blijft.

Wij hebben met veel enthousiasme gezocht naar concrete invulling voor het Groene Rondje. Een raadsbreed gedragen idee van Pro’98 om Barneveldse wijken via een groene corridor met elkaar te verbinden. Wellicht paste het wel in de geest van de begroting, maar niet in de letterlijke tekst. Wij wilden het voorlopig blijven benoemen, maar werden vandaag verrast door het krantenbericht over het ontwikkelingsfonds Platteland. Het Groene Rondje en picknicktafels zijn de twee projecten die komend jaar worden opgepakt! Van Veen zou zingen: prijs de dag niet voordat het avond is! En wij moeten iets beter de ingekomen stukken bestuderen.

Wij spraken onlangs met de bibliotheek Barneveld die door het College op het gebied van taalachterstand een grote rol toe wordt gedicht, maar begrepen dat zij voor hun huidige taken conform de bibliotheekwet al meer doen, dan waar hun budget voor toereikend is.
Wij dienen dan ook een motie (#3) in waarin wij het College verzoeken met voorstellen naar de raad te komen waarmee Bibliotheek Barneveld budgettair gezien daadwerkelijk, en met een structureel karakter, een bijdrage kan leveren in de bestrijding van taalachterstanden en het oprichten van een Taalhuis.

Voor de fijnstofproblematiek probeert u, in het komende jaar, in samenwerking met de WUR een realistisch beeld te genereren. U wilt concrete stappen maken om objectieve data te verzamelen. Voor het welzijn van onze inwoners een zeer belangrijke stap, waar ook, zo weten wij dankzij de verwijzing in het regeerakkoord, door Den Haag met veel belangstelling naar wordt gekeken.

Over concrete fijnstof acties gesproken, de lobby om overlast door houtstook te bestrijden zal de leden van deze raad waarschijnlijk ook hebben bereikt. Een onderwerp waar wij, als we serieus zijn over fijnstof, ook als gemeente aandacht voor moeten hebben. Want af en toe voor de gezelligheid de haard aan, heeft een andere impact dan een buur die zijn gasrekening met houtblokken tot nul probeert te reduceren. Omdat dit onderwerp tussen buren erg hoog op kan lopen, zien wij hierin een rol voor de gemeente. Want over dit onderwerp valt best wat te communiceren. Bijvoorbeeld, wanneer je beter niet kunt stoken, rekening houdend met luchtvochtigheid, de wind etc. Zomaar een mogelijkheid om IoT eens uit te gaan proberen. Om dit vuurtje brandend te houden hebben wij ter motivatie alvast een domein vastgelegd en voorzien van een kleine voorzet, www.stookadvies.nu!
Graag horen wij van u of u mogelijkheden ziet in een positieve communicatiecampagne om de houtstokers in de gemeente van slim advies te voorzien en bewustwording te vergroten! #toezegging

Bijstandsuitkering
Ik sprak zojuist over Den Haag, waar ook de ombudsman Barneveld in beeld blijkt te hebben. Hij was niet gecharmeerd over de wijze waarop de Gemeente Barneveld mensen met vertraging hun bijstandsuitkering verstrekt. Wij begrijpen dat u niet gelijk een complete kerstboom op wilt tuigen, om mensen weer zo snel als mogelijk uit hun bijstandssituatie te kunnen helpen, maar de inkomenszekerheid moet geen onderwerp van discussie zijn. Als inwoners in de bijstand geraken, is daar al een periode van werkloosheid aan voorafgegaan. Een spoedige vondst van een baan is het best mogelijke scenario, maar of tijdelijk gebrek aan inkomsten daartoe motiveert, lijkt ons onwaarschijnlijk. Wij hebben inmiddels uw beantwoording op de schriftelijke vragen van de CU voor de commissie geagendeerd. Wij zien in uw beantwoording dat u nog een slag om de arm houdt, maar dat u zich feitelijk conformeert aan de aanbevelingen die door de ombudsman zijn gedaan.

Railterminal
Het College blijft nog steeds vasthouden aan de railterminal. Het project dat misschien wel het meest gewenst wordt door het college zelf, maar waar nog steeds samenwerkingspartners voor moeten worden gevonden die daar het geld voor over hebben en een provincie Gelderland en ProRail die nog steeds niet thuis lijken geven. Op het moment dat het niet om mensen gaat, lijkt het college het adagium Zelf, Samen, Gemeente opeens in omgekeerde volgorde te willen hanteren.

Los van de extra treinbewegingen door het hart van Amersfoort, maakt de fractie van Pro’98 zich voornamelijk zorgen over de impact van extra treinen op bijvoorbeeld Stroe en woonwijk De Vaarst, en wat te denken van de impact op de nieuwe woonwijk Bloemendal. Anders dan bij passagierstreinen, vormt geluidsreductie vaak geen prioriteit bij dit materieel. Ook over de effecten van extra verkeersbewegingen in en om Voorthuizen en Barneveld, rondom het toch al drukke knooppunt A1/A30, hebben wij nog weinig informatie verkregen. En wat betekenen die extra bewegingen voor de ambitie die Pro’98 veel liever gerealiseerd ziet worden, een regiosprinter tussen Amersfoort en Apeldoorn?
Omdat het college stug doorgaat op het ingezette spoor, dient Pro’98 een motie (#4) in waarmee deze vragen worden toegevoegd aan een studie waarvoor de gemeenteraad van Barneveld t.z.t. om een aanzienlijke bijdrage zal worden gevraagd.

Afsluitend, in de voorliggende begroting voor het jaar 2018 ziet de fractie van Pro’98 geen redenen om tot een negatief besluit te komen. Wij zullen dan ook instemmen met het voorliggende en hopen u met onze bijdrage van enige concrete acties te kunnen hebben voorzien. Het duurt tenslotte nog wel even voordat het maart is.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld