Verkeers- en vervoersplan

Verkeers- en vervoersplan

Zo’n gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan is met z’n visie, ambities, speerpunten en maatregelen zo omvangrijk dat je vooraf denkt: waar te beginnen en wat te bespreken? Waar te beginnen werd me makkelijk gemaakt met de kop in de BK van afgelopen dinsdag: ‘Doorbraak in lobby A1/A30’.

“Liever mensen dan containers op de lijn Amersfoort-Apeldoorn”
Die uitspraak kwam uit de mond van wethouder Hans van Daalen. Zijn lobbywerk heeft succes. De minister lijkt overtuigd van de noodzaak de verkeersproblemen bij dit knooppunt aan te pakken. Een wethouder die zo succesvol weet te lobbyen verdient niet alleen bij dit speerpunt onze steun, maar ook bij dat andere speerpunt: de tijdelijke dan wel permanente halte in Barneveld Noord op de spoorverbinding Amersfoort-Apeldoorn. Een lijn, waar wij vooralsnog liever mensen dan containers vervoerd zien worden.

Dat brengt mij direct bij het speerpunt over de realisering van een goederenoverslag. Die realisering gaan we stimuleren, lees ik daar. Niet voor het eerst wijst mijn fractie er op dat deze gemeenteraad daar nog geen besluit over genomen heeft. De raad deed vorige maand niet meer dan een motie aannemen om bepaalde consequenties te betrekken bij de onderzoeken die aan een dergelijk besluit ten grondslag zullen liggen. Meer sprak deze raad tot op heden niet uit.

Terug naar de algemene insteek van dit GVVP: de Visie en Ambities. Pro’98 kan zich daar in zijn algemeenheid in vinden. Dat geldt zeker voor de aandacht die aan duurzaamheid wordt besteed. Voor ons vallen de fiets en het OV onder duurzaamheid.

Fietsgemeente van Nederland in 2024
Eerst de fiets. Eén van de ambities is ‘Barneveld Fietsgemeente van Nederland in 2024’. Da’s mooi en mag wat ons betreft ook nog eerder worden gerealiseerd. Zo’n ambitie schept verwachtingen en verplichtingen. In de commissievergadering kwamen er enkele voorbij, die ik hier nog eens herhaal: veilige vrij liggende fietspaden buiten en binnen de bebouwde kom. En veilige oversteken zoals aan de Stationsweg bij de Vliegersvelderlaan, de Moba en het Van Heuvelplantsoen. Enkele voorbeelden van een reeks waar in het GVVP terecht aandacht aan wordt besteed.

“Investeren in betrouwbaarheid en capaciteit Valleilijn”
Dan het OV. Ik noemde reeds de halte aan de spoorverbinding Amersfoort-Apeldoorn. Maar wat te zeggen van de Valleilijn die Barneveld met Amersfoort en Ede-Wageningen verbindt. De ruggengraad van het OV in de regio, aldus het GVVP. De lijn kampt echter met capaciteitsproblemen, zeker in de spitsuren. Ik hoorde onlangs van mijn dochter dat ze vanwege de overvolle trein niet in Barneveld-Zuid maar pas in Lunteren uit had kunnen stappen. Dat kan natuurlijk niet. Pro’98 wil de noodzaak van investeringen om de betrouwbaarheid en capaciteit van de Valleilijn op te krikken graag onderstrepen.

Zelfrijdende auto
Onze aandacht voor de fiets en het OV betekent niet dat wij de auto geen warm hart toe dragen. Dat doen we wel, waarbij wij vooral vooruit willen kijken. Ook Barneveld krijgt straks met de zelfrijdende auto te maken. Misschien nog wel eerder dan we allemaal denken. Dit GVVP besteedt daar weinig aandacht aan. Van de toezegging van de wethouder in de commissie dat alsnog te doen hebben we zeker nota genomen.

Vrachtverkeer door Garden en trekkers door Voorthuizen
Twee kleinere onderwerpen noem ik nog: het vrachtverkeer door Garderen en de trekkers door Voorthuizen. Wat Garderen betreft constateren we dat het college de problemen herkent en erkent. De studie naar mogelijkheden om zwaar verkeer door Garderen te beperken en de doorstroming op de Bakkerstraat-Dorpsstraat te verbeteren staat voor 2019 gepland. Wij zouden het toejuichen als dat naar voren geschoven kan worden.
De trekkers, of beter gezegd het landbouwverkeer door Voorthuizen, had al eerder de aandacht van deze raad. We weten inmiddels hoe de provincie daar over denkt. Het lijkt ons goed daar bij voortduring aandacht voor te blijven vragen.

Overlast wegwerkzaamheden op dit moment
Die aandacht geldt ook voor de actualiteit. Er wordt in deze gemeente momenteel op verschillende plekken gelijktijdig gewerkt aan de weg. Dat leidt tot verklaarbare overlast. Toch is een oproep aan het college op zijn plaatst om extra scherp te zijn op de coördinatie van werkzaamheden. Want het loopt op gezette tijden op veel plekken behoorlijk vast.

Meer grip op jaarplannen verkeer en vervoer 
Van deze kleinere onderwerpen nog één keer terug naar het grote geheel. Vanavond stellen wij de visie, ambitie en speerpunten van dit GVVP vast en verhogen we het investeringsbudget met € 300.000 tot € 800.000 per jaar. Dat budget is nodig voor uitvoering van het maatregelenpakket.
Het is te doen gebruikelijk dat het college die uitvoering via jaarplannen ter hand neemt. Dat willen we voor dit GVVP anders.

Samen met de VVD dienen we een amendement in om deze jaarplannen jaarlijks aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. In de toelichting geven we aan dat het om een lange reeks aan maatregelen gaat die de komende jaren wordt uitgevoerd. De hoge kosten, het budgetrecht van de raad en de grote impact van het GVVP zijn voor ons reden voor te stellen dat de raad zich hier jaarlijks en tijdig over uit kan spreken.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld