Zoektocht naar geschikte windmolenlocaties

Zoektocht naar geschikte windmolenlocaties

Met het voorstel, zoals het college dat heeft aangepast n.a.v. de commissievergadering, kan Pro’98 uit de voeten. De beslispunten zijn uitgebreid en aangepast, het traject is verduidelijkt en ook het benodigde budget is globaal onderverdeeld. De Windvisie, die de raad eerder vaststelde, vormt nu een, wat u noemt, “belangrijke inbreng” voor het uit te voeren onderzoek. Voor Pro’98 vormt de Windvisie de basis. Maar we willen niet twisten over de formulering. Onze afdronk is dat we met het college redelijk op één lijn zitten.

Anders dan wat we in de Windvisie afspraken strekt het onderzoek zich over het hele grondgebied van deze gemeente uit. Dus ook over de bosgebieden. Hoewel Pro’98 daar nog steeds geen voorstander van is, stemmen wij er toch mee in. Niet zo zeer omdat nieuwe ervaringen en inzichten leren dat voor de aanleg van windturbines minder ruimte, en daarmee minder te kappen groen, nodig is. Maar juist en vooral omdat we het niet kunnen maken de locatie Zeumeren wel in het onderzoek mee te nemen en de bosgebieden niet.

Waarom Zeumeren toch opnemen in dit onderzoek?
Dat brengt mij op Zeumeren, waar het initiatief voor het plaatsen van 2 à 3 windturbines tot veel ophef en protest heeft geleid. Voor het college aanleiding de raad voor te stellen een gemeentebreed locatie-onderzoek uit te voeren. Wij vinden hier een compliment op zijn plaats voor de inzet van het actiecomité en de volharding waarmee men actie voert.

De wens van het comité om Zeumeren, gezien het gebrek aan draagvlak, buiten dit onderzoek te houden volgen wij echter niet. Want de keuze van welke locatie dan ook zal altijd tot protesten leiden. Als wij Zeumeren nu schrappen maakt dat de kans op acceptatie van andere locaties bij voorbaat kleiner. Daar komt bij dat de ervaring die tot nu toe met Zeumeren is opgedaan, inclusief de onderzoeken op die plek, van meerwaarde in het onderzoek kan zijn.

“Niet alleen protesten, maar ook een zoektocht naar alternatieven”
Het initiatief voor windmolens op Zeumeren leidde ook tot oprichting van de Coöperatie Voorthuizen Duurzaam. Ook dat is een compliment waard: Niet alleen protesteren maar ook zoeken naar alternatieven.

Dat alternatief werd vorige week gepresenteerd door de heer Jan Davelaar, bestuurslid van de Coöperatie. Hij sprak van een locatie met plek voor meerdere windmolens, inclusief een mestvergister, ergens waar nagenoeg niemand er last van heeft. Het maakt reuze nieuwsgierig en klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wij roepen college en coöperatie op hier samen serieus mee aan de slag te gaan.

Twee sporenaanpak
Dat betekent niet dat wij van het gemeentebrede onderzoek af moeten zien. Het betekent wel dat we voor een twee sporenaanpak willen gaan: enerzijds het gemeentebrede onderzoek en anderzijds de uitwerking van het alternatief. Mocht dat alternatief echt kans van slagen hebben dan kan dat gemeentebrede onderzoek snel worden stopgezet. Bovendien biedt zo’n twee sporenaanpak de zekerheid van snelheid: noodzakelijk om de gemeente Barneveld met voortvarendheid duurzaam te maken.

Duurzame ambitie
Als laatste de duur van het gemeentebrede onderzoek. Het voorstel spreekt over uitvoering in de loop van volgend jaar. In de commissie ging de wethouder desgevraagd uit van een voorstel aan de raad eind 2018. Achteraf gezien had ik even door moeten vragen. Want wat houdt dat voorstel dan in? Wat Pro’98 betreft krijgt de raad dan een voorstel aangeboden voor één of meer locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst. Daarover hoor ik graag een duidelijke toezegging van de wethouder.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld