Belang van cultuur voor aantrekkelijkheid van Barneveld

Belang van cultuur voor aantrekkelijkheid van Barneveld

Ronald de Wilde, directeur van het Schaffelaartheater, vertelde tijden de presentatie van ons verkiezingsprogramma over het belang van cultuur voor onze gemeente. Hieronder zijn tekst:

Cultuur is als het klimaat, iedereen maakt er deel vanuit zonder het te bezitten. Cultuur is niet alleen het museum, bibliotheek, theater of muziekschool. Het is hoe wij met elkaar omgaan, onze krachten benutten en verschillen weten te overbruggen. Het coalitieakkoord van het huidige college spreekt helaas met geen woord over cultuur. Wel over zorg, economie en financiën. En over een forse groei van het aantal inwoners tot 70.000 en over aantrekkelijke leefbaarheid van de dorpen en van het ondernemingsklimaat voor ondernemers. Cultuur als klimaat van handelen niet opnemen was een gemiste kans.
Cultuur bevordert dialoog. Als één van de belangrijkste opgaven voor de coalitie zagen de partijen in 2014 om verbindend te zijn en de balans te zoeken in de diversiteit van de Barneveldse bevolking. Een uitdaging die nooit af is. Juist het stimuleren van cultuur draagt bij aan die balans. Waarom zou je daar dan geen afspraken over maken in het coalitieakkoord? Cultuur maakt aantrekkelijk. Forse groei van het aantal inwoners betekent woningen, betekent werk, betekent behoefte aan voorzieningen, hetgeen moet leiden tot aantrekkelijkheid voor ondernemers en inwoners te samen. Juist identiteit en cultuur zijn hierbij belangrijke elementen die de aantrekkelijkheid van de gemeente Barneveld vorm en inhoud geven. Investeer daar dan gericht in. Barneveld mag zich wat mij betreft ook nadrukkelijker profileren en haar bekendheid vergroten. Immers, onbekend maakt onbemind. En ik vraag mij daarbij af hoe Barneveld haar aantrekkingskracht en imago zelf ziet? Wat onderscheidt Barneveld?

Cultuur is verbinding. Mijn oproep aan Pro ’98 en alle andere potentiële coalitiepartijen is, om nu wel een cultuurparagraaf in het coalitieakkoord op te nemen met daarin doelstellingen om te komen tot een herkenbare visie op cultuurbeleid. Geen grote jas formuleren die ons allemaal past maar gericht op focus en keuzes die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Over waar we voor staan en hoe we dat met elkaar de komende vier jaar gaan bereiken. Cultuurbeleid voor een gemeente van een aantal mooie dorpen met een aantrekkelijk woon, werk- en ondernemersklimaat. Met een diversiteit als rijke voedingsbodem om te benutten. En daarmee de gemeente Barneveld juist aantrekkelijk maken vanwege haar diversiteit in mens, cultuur en natuur. Met respect voor de verschillen en constructieve samenwerking op gemeenschappelijke belangen om te komen tot het beoogde aantrekkelijke klimaat en betere balans in diversiteit. Cultuur is van iedereen. Cultuur kent vele interpretaties. Wat vooral telt is de betekenis die inwoners zelf aan cultuur geven. Mijn oproep aan alle stakeholders; politiek, gemeente, maatschappelijke en culturele instellingen, is om met elkaar tot een breed te dragen culturele visie te komen. Dat maakt Barneveld alleen maar sterker. Cultuur is samenwerken. Mijn oproep is gericht aan de maatschappelijke en culturele instellingen om zelf actief te participeren in de tot standkoming van die cultuurvisie en tegelijkertijd hun onderlinge samenwerking structureel te verbeteren. Het Schaffelaartheater als centrum voor cultuur en maatschappelijke activiteiten wil daar graag actief aan bijdragen.

Cultuur heeft lokale overheidssteun nodig. Naast alle goede beleidsvoornemens en samenwerking kunnen maatschappelijke en culturele instellingen eenvoudig weg niet zonder gemeentelijke financiële steun. En daarmee lokaal politieke en publieke steun.Daarom een oproep aan Pro ’98 en alle andere potentiële coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op te nemen dat de komende jaren de financieel gemeentelijke steun aan cultuur tenminste in de pas blijft lopen met de beoogde groei van het aantal inwoners en daarmee samenhangende behoefte aan culturele aantrekkelijkheid van Barneveld. Ook een oproep om de bestaande voucherregeling niet alleen te handhaven maar juist te verruimen waarmee amateurverenigingen nog makkelijker gebruik kunnen maken van de faciliteiten van culturele instellingen.
En extra middelen inzetten voor specifiek culturele projecten en/of activiteiten die in samenwerking tussen meerdere instellingen tot stand komen en bijdragen aan versterking van de aantrekkelijkheid en identiteit van Barneveld. Hoe mooi is het als de gemeente cultuurinstellingen met kennis en middelen helpt bij verduurzaming van hun accommodatie.

Met plezier neem ik als directeur van het Schaffelaartheater en vertegenwoordiger van de culturele sector in de gemeente Barneveld uw verkiezingsprogramma 2018-2022 in ontvangst. U bent de grootste lokale partij en de sector is benieuwd naar uw standpunten op maatschappelijk en cultureel gebied. Ik heb uw programma vooraf mogen lezen. Uw stelling dat iedereen goed moet kunnen leven, wonen, werken en reizen in onze gemeente spreekt mij zeer aan. De vraag komt daarbij meteen bij mij op welke rol culturele instellingen daarbij kunnen spelen? Ik zie daartoe voldoende aanknopingspunten in uw programma bij zorg, welzijn, onderwijs en sport als het gaat om de inzet van accommodatie en expertise. Ik ben blij dat Pro ’98 cultuur prominent opneemt in haar verkiezingsprogramma. Dat interpreteer ik dat u cultuur belangrijk vindt en daar zaken voor wil regelen. Zelf heb ik Pro ’98 inmiddels leren kennen als een partij die cultuur en steun daaraan hoog in haar vaandel heeft staan.

In het licht van hetgeen ik hier eerder over heb gezegd ben ik heel blij met uw standpunten over cultuur in onze gemeente. Het gaat daar niet alleen om het steunen van instellingen, juist en vooral ook om via het stimuleren van talent, creativiteit, samenwerking en betrokkenheid, een sterkere sociale samenhang en participatie te bereiken. En wat mij betreft maakt dat Barneveld vooral aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren.

Bij ‘cultuur is voor iedereen’ ben ik blij met uw standpunten over onder andere voortzetting van actieve financiële ondersteuning van culturele instellingen, het bepleiten van een gevarieerd cultureel aanbod en om kinderen/jonge inwoners kennis te laten maken met kunst, cultuur en muziekonderwijs.
Bij ‘cultuur maak je samen’ steun ik van harte hetgeen u schrijft over het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen culturele instellingen. Ik juich focus op meer samenhang en inhoudelijke samenwerking met de gemeente toe. Een nieuw Be-Creative team met focus op cultuur gaat daarbij zeker helpen, hoewel het bestaande Be-Active team ook al de nodige succesvolle initiatieven op dit gebied heeft gerealiseerd. Het blijven faciliteren van culturele verenigingen in samenhang met de culturele instellingen, is belangrijk om cultuurinitiatieven een brede basis te bieden en om broodnodige talentenontwikkeling te stimuleren.

Tot slot, cultuur verrijkt onze gemeente. Daar kan ik mij helemaal in vinden, hoewel dit een groot beroep doet op commercieel ondernemerschap. Gelukkig zijn er al veel initiatieven en om Barneveld nog beter op de kaart te zetten zou het helpen als die en alle andere culturele activiteiten en ook recreatieve, ter versterking van haar imago onder de paraplu van een sterk Barnevelds label plaatsvinden. Het gaat ons enorm helpen als de gemeente hier adequaat beleid voor ontwikkelt dat verder gaat dan alleen een website als Daarom Barneveld. Mijn oproep is om marketing van onze gemeente nog actiever op te pakken.

Kortom, uw programma is een hele mooie aanzet om te komen tot een visie op cultuurbeleid in onze gemeente. Ik feliciteer u daarmee en ben er als directeur van het Schaffelaartheater ook blij mee. Namens de cultuursector in Barneveld spreek ik graag de verwachting uit dat als u deel gaat uitmaken van een nieuw college wij daar het nodige van terug gaan zien.

Dank u wel voor uw aandacht.

Ronald de Wilde
Directeur / programmeur Schaffelaartheater