Bestemmingsplan Wikselaarse Eng

Bestemmingsplan Wikselaarse Eng

Pro’98 kan zich niet vinden in het voorstel wat nu op tafel ligt. Om twee redenen:

Ten eerste is het Bestemmingsplan Wikselaarse Eng vorig jaar met algemene stemmen aanvaard, ook de stemmen van de leden Pluijmers en van den Born. In dat bestemmingsplan wordt, in woord en verbeelding duidelijk gemaakt dat tal van bomen voor het plan moesten sneuvelen. Mijn fractie had daar toen al moeite mee. Ik kom daarop terug.

Desondanks heeft de raad tot aanvaarding besloten. En dat deed ze, dat geldt neem ik aan voor alle fracties maar zeker voor de onze, door niet alleen oog te hebben voor specifieke, zeg maar lokale belangen, maar het algemeen belang van de burgers van onze gemeente. Het plan voorziet namelijk in liefst 55% woningen in de sociale sfeer, een inhaalslag waar veel burgers in onze gemeente met smart op wachten. Dat neemt niet weg dat de aanvraag kapvergunning ook mijn fractie toch nog rauw op de lever viel.

Dat brengt me bij de tweede reden:

Hoewel we waarderen dat velen, ook in deze raad, zich nu zorgen maken over het verlies van bomen, deden wij dat ook vorig jaar al, toen we, mede geïnspireerd door dit bestemmingsplan, bij de behandeling van de Kadernota een motie indienden voor de registratie van waardevolle bomenopstanden. Voorzitter ik citeer:
1. Een lijst op te stellen met waardevolle bomen, binnen de bebouwde kom op gemeentelijke grond, die een beschermde status krijgen, en deze lijst jaarlijks te vernieuwen;
2. Alle bomen in het landelijk Register van Monumentale bomen sowieso in deze lijst op te nemen;
3. Voor alle bouw- en aanlegactiviteiten in de omgeving van deze bomen een zogenaamde Bomen Effect Analyse (BEA) verplicht te stellen.

Voorzitter, deze motie werd behalve door de leden van de fractie van BI en Pro98 verworpen door alle leden, inclusief Mevrouw Pluijmers en de heer van den Born. Als zij hadden voorgestemd was die Bomen Effect analyse mogelijk gewoon al beschikbaar geweest.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld