Begroting 2019

Begroting 2019

Pro’98 levert sinds 12 jaar weer een wethouder en de cijfers kleuren gelijk rood. Helaas met een minder leuke reden. Er zijn door het hele land grote verliezen op de jeugdzorg. Dit college neemt deze verliezen vooraf, niet leuk, maar wel transparant.

CULTUUR
Barneveld beleeft een cultuurschok! Twee weken geleden vond er een muzikale battle plaats tussen Barneveld en Voorthuizen in het Transferium. Het College bracht zelf na de zomer de culturele sector bij elkaar tijdens een netwerkbijeenkomst, met als doel verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties onderling te verbinden en te versterken. Het Transferium concert was een prachtig voorbeeld van hoe verenigingen de handen ineen kunnen slaan om iets bijzonders neer te zetten. De gemeente heeft dit vanuit de teams communicatie en veiligheid enthousiast ondersteund! Het zorgde voor verbinding, creativiteit en Barneveld promotie! Een actieve opstelling en een faciliterende rol vanuit het gemeentehuis. We slaan wat dat betreft een nieuwe richting in als gemeente, Houdt deze koers vast!

TAALHUIS
Als oppositiepartij hebben wij het vorige college opgeroepen om taalachterstand actief aan te pakken. Met veel plezier volgen wij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek Barneveld en de initiatieven die zich daar omheen ontwikkelen. Een voorziening die midden in de samenleving staat en laagdrempelig is!

BARNEVELD DOET
Wij zijn benieuwd hoe het staat met ‘Barneveld Doet’? Een idee dat wij uit Ede hebben meegenomen. Een platform om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Dit lijkt ons nog steeds een goed idee en het college reageerde daar in eerste instantie ook zeer enthousiast op.

• Graag horen wij welke stappen het college inmiddels heeft gezet, en of het concreet toepasbaar is in onze gemeente?

WONEN
Populariteit van onze gemeente stuwt huizenprijzen fors omhoog en de vraag naar sociale huurwoningen blijft onverminderd groot. Als gemeente hebben we weinig middelen en instrumenten in handen om daarin te sturen, op het toevoegen van woningen en het formuleren van eisen naar de woningstichting na. Pro’98 is blij met de inhaalslag die gemaakt wordt als het gaat om sociale woningbouw, nu concreet in Voorthuizen. Wat Pro’98 betreft moeten we, als het gaat om controle op de uitvoering van het woningbouwprogramma, de woningbouwproductie over de gehele gemeente bekijken, om te zien of wij voldoen aan onze eigen doelstellingen. Dat maakt het mogelijk om op projectniveau keuzes te maken, zoals nu in Voorthuizen het geval is. Juist in een project als Holzenbosch maken we een grote slag. Met diezelfde aandacht kijkt de fractie van Pro’98 naar de ontwikkelingen in de nieuwe wijk Bloemendal.

MEER GROEN IN BUITENGEBIED
Afgelopen weekend kreeg behoud van het coulisselandschap in het oosten van Nederland publiciteit, ‘we moeten graswoestijnen voorkomen’, zo kopte het item in Nieuwsuur. Het herinnerde mij aan een motie uit 2013 waarin Pro’98 opriep om verdwenen snippergroen in het voorgelegde ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2013’ weer op te nemen zoals het was in de plankaarten in de versie van 2000. Helaas bestond toen de groene coalitie nog niet, want de ChristenUnie stemde tegen, net als de leden van de VVD die nu als Lokaal Belang dit voorstel zeker hadden omarmd.

IDEEENMACHINE
De ideeënmachine van Pro’98 staat niet stil en daarom komen we met iets anders. Wij zouden graag zien dat we naast het behoud van bomen, juist in gaan zetten op het realiseren van nieuw bos. Op diverse plaatsen in Nederland wordt inmiddels actief ingezet op tiny forests, zeker in stedelijke gebieden. Voor een landelijke gemeente als Barneveld zou juist boslandbouw, ook wel voedselbossen genoemd, een mooie toevoeging kunnen zijn. Doordat het platteland vergrijst, en door schaalvergroting op specifieke plekken intensiever wordt geproduceerd, komt er met het oog op functieverandering ruimte beschikbaar voor nieuw aan te leggen bos. Om dit financieel rendabel te maken, kijken wij dan ook met veel interesse naar de mogelijkheden van boslandbouw. Wij zien naast een beleid op sloopmeters ook kansen voor bosmeters.

• Pro’98 vraagt het College of zij kunnen bekijken of boslandbouw tot de mogelijkheden behoort om ons buitengebied te versterken en te vergroenen?

VEILIGE VERKEERSSITUATIES
Barneveld groeit en dat betekent dat we als inwoners steeds meer rekening moeten gaan houden met elkaar. In de directe woonomgeving, maar zeker ook op de wegen die wij met elkaar delen. Wij zien en ervaren een groeiende ergernis als het gaat om infrastructurele maatregelen. Om te voorkomen dat wij als gemeenteraad, na besluitvorming, opnieuw straten en kruispunten moeten bespreken, willen wij graag een bredere discussie met als doel te voorkomen dat we na genomen maatregelen, opnieuw gaan zoeken naar verbeteringen. Neem nu de aanpak van de Burgemeester Kuntzelaan, deze werd technisch afgedaan, maar in de praktijk leveren de aanpassingen velen ergernis op. Het college doet momenteel onderzoek, en heeft na uitvoering, al enkele aanpassingen gedaan.

Verkeerskundigen bereiden plannen voor, de raad denkt mee als ervaringsdeskundigen. Hardrijden door wijken is niet alleen een verkeerskundig probleem, maar zeker ook een gedragsprobleem. Hoe voorkomen we nu dat we straks 188 smiley-borden ophangen als gevolg van micromanagement en incidentenpolitiek?  We hebben het GVVP onlangs vastgesteld, maar daarin spreken we vooral over ‘harde’ maatregelen.

Wij zouden graag met het college en de raad verder spreken over de manier waarop projecten zoals de Burgemeester Kuntzelaan worden voorbereid en daarmee een verbeterde aanpak voor toekomstige projecten realiseren. Te denken valt aan visualisatie voor inwoners, simulatie en inzet van een verkeerspsycholoog.

• Is het College bereid om te kijken of er andere manieren mogelijk zijn om dergelijke projecten voor te bereiden en daarover in gesprek te gaan met de raad?

FIETSENSTALLINGEN
Ondanks groei van het aantal inwoners lijkt de parkeerdruk in het centrum van Barneveld af te nemen. Dit beeld wordt wellicht vertroebeld door het mooie weer en gratis parkeren bij het theater en op vrijdagavond, maar de andere kant van de medaille is dat we meer fietsers mogen ontvangen. Realisatie van meer fietsenstallingen blijft dan ook een belangrijk punt. Als onze inwoners vaker de fiets pakken, dan moeten wij hen daarin wel optimaal faciliteren.

DUURZAAMHEID
Afgelopen zomer hebben we goed kunnen ervaren wat een langdurige periode van droogte, gecombineerd met overvloedige zonneschijn, betekent. De landbouw, tot voor kort juist voorstander van niet al te hoge grondwaterstanden, moest diverse maatregelen nemen en verliezen incasseren. De gemeente draaide overuren om alle nieuw aangeplante bomen van water te voorzien. Een goede zaak, want in de bebouwde omgeving werken bomen als natuurlijke airco’s en die zijn ons wat waard. De hitte was in de openbare ruimte goed voelbaar. Zeker ook op diverse betegelde schoolpleinen. En dat voorzitter, bracht mij op het volgende idee: kunnen wij komen boomfeestdag niet aangrijpen als gemeente om op die pleinen wat stenen te komen breken?

NATIONALE BOOMFEESTDAG
Wat vindt het College van de gedachte om alle scholen in onze gemeente een symbolische boom aan te bieden op 13 maart 2019 tijdens de Nationale Boomfeestdag? Dit zou een mooie aftrap kunnen zijn voor onze ambitie om schoolpleinen te vergroenen. Dit gebaar kunnen we dan combineren met de uitdaging aan scholen om zelf extra bomen te financieren, met support van leerlingen, ouders etc.

• Hoe kijkt het College aan tegen dit idee? Zou dit een vorm kunnen zijn om concreet werk te maken van vergroening op onze schoolpleinen, zoals in het coalitieakkooord al werd besproken, en hittestress te bestrijden?
• En kunt u de scholen dan, via het energieloket, gelijk informeren over schooldakenrevolutie; een plan om alle geschikte schooldaken van zonnepanelen te voorzien?

DUURZAME ALTERNATIEVEN
We blijven als gemeente stappen zetten als het gaat om verduurzaming, maar het moeten nu wel concrete stappen gaan worden. Als gemeente kunnen we de komende jaren, dankzij de vele nieuwbouwprojecten een duidelijk beeld vormen bij de technieken die het alternatief op gas zullen gaan vormen. Deze ervaring moeten wij gebruiken om in de toekomst ook oplossingen voor de bestaande woningen te vinden. Belangrijk, wat Pro’98 betreft, is daarbij vooral oog te hebben voor inwoners die afhankelijk zijn van derden om deze maatregelen te financieren.

Wij zijn enthousiast over de stappen die het college maakt, door in te zetten op een energiemix. En waar wij ook blij van worden, zijn initiatieven die door de raad worden ontwikkeld. Zo hebben we ons kunnen verdiepen in ultradiepe geothermie, dankzij een bijeenkomst van Lokaal Belang, en wist BurgerInitiatief als initiatiefnemer het dorpshuis in Kootwijkerbroek te vullen, om als raad meer over praktische oplossingen te weten te komen.

POLITIEKE MOED
Wat wij als Pro’98 inmiddels wel hebben geleerd is dat er politieke moed nodig is, om beweging te krijgen in het verduurzamingsdossier. Doelen op papier zullen onze ambities zeker niet gaan vervullen. En actief, of juist passief, wachten op toekomstige oplossingen ook niet. Deze ambitie moet door alle afdelingen in de gemeentelijke organisatie worden opgepakt.

GROENE KERNEN
Duurzame groenstructuren gaan met de groei van onze kernen tot een steeds belangrijker onderdeel van onze openbare ruimte behoren. De groene slinger in Voorthuizen, het groene rondje in Barneveld, concrete plannen voor groenere centra, het zijn niet alleen mooie ideeën, maar spelen een belangrijke rol om verstening door toenemende inbreiding te compenseren. Wij moedigen het college aan flink door te pakken en aan de slag te gaan met Plaatselijk Belang Voorthuizen en Plaatselijk Belang Barneveld om deze plannen uit te gaan werken. Wellicht kunt u daarin de notitie cultuurhistorisch beleid betrekken waarin gesproken wordt over hiaten in kennis van het historisch groen ten behoeve van het Barnevelds landschapsbeleid.

LUCHTKWALITEIT
Op het gebied van luchtkwaliteit hebben wij als Pro’98 eerder aandacht gevraagd voor de overlast en de nadelige effecten die dit heeft op de volksgezond. Om dit te concretiseren heeft Pro’98 zelf het initiatief genomen om meters in onze gemeente op te hangen.

Voorzitter, we tellen inmiddels 7 fijnstofmeters in onze gemeente en als het allemaal goed gaat hebben we over twee weken 24 meters in de lucht. Daarna gaan we aan de slag met de 20 inwoners die we nog op de lijst hebben staan. Een prachtig voorbeeld van burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, waarvan de eerste resultaten nu al zichtbaar zijn op luchtkwaliteitbarneveld.nl. Al deze open data wordt door het RIVM gebruikt en gecombineerd met haar eigen metingen. We zien nu al het effect van files, haarden en wat dacht u straks van vuurwerk, het is allemaal meetbaar!

Zoals gesteld, wij zijn als coalitiepartij tevreden met de voorgelegde begroting en zien dit als een mooie vertaling van het akkoord dat wij eerder hebben gesloten.

Arjen Korevaar
fractievoorzitter Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld