Begraafplaats de Plantage

Begraafplaats de Plantage

Voor het bespreken van het bestemmingsplan had ik geen spreektijd aan hoeven vragen. Dat zit namelijk goed in elkaar en gelet op de snel benodigde begraafcapaciteit is het van belang om voortvarend de uitvoering ter hand te nemen. Wij moedigen het college daarin dan ook aan en stemmen met het bestemmingsplan in. 

Waarom ik hier wél sta heeft te maken met een tweetal onderwerpen die tijdens de commissievergadering aan de orde kwamen en die naar onze mening om een reactie daarop en de visie van Pro’98 daarover vragen. Dit betreft zowel de plaatsing van de urnenmuur als de realisatie van de waterpartij. 

Waterpartij biedt rust en sereniteit
Tijdens de commissievergadering werd er onder meer gesproken over de realisatie van de waterpartij in relatie tot de kosten van de uitbreiding en de wens om de begraafplaats sober in te richten. Het verbaast ons dat deze vraag op dit moment weer opgeworpen wordt, aangezien we in de raadvergadering van 4 juli jl. een krediet beschikbaar hebben gesteld, waarbij wij tevens kennis konden nemen van het schetsontwerp waarover tijdens een commissievergadering met elkaar gesproken is, maar waarmee vervolgens door de voltallige raad zonder meningsvorming is ingestemd. Op dit moment is er voor de fractie van Pro’98 geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de uitbreiding niet binnen het krediet kan worden uitgevoerd. 
Uiteraard zijn de gedachten over de inrichting van een begraafplaats subjectief en deze kunnen daarmee divers zijn. Pro’98 is van mening dat de waterpartij in het ontwerp rust en sereniteit brengt en wat dat betreft passend is bij waar een begraafplaats om vraagt. 

Urnenmuur verdient een gelijkwaardige positie                                          Met betrekking tot de urnenmuur. Barneveld is anno 2018 een pluriforme samenleving en dat betekent dat er meerdere opvattingen zijn over de wijze waarop men overledenen een laatste rustplaats wil geven. Voor Pro’98 houdt dat in dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen begraven of cremeren en dat betekent dat graven en een urnenmuur op onze begraafplaats een gelijkwaardige positie verdienen. Wij hebben ervaren dat opmerkingen die tijdens de commissievergadering zijn gemaakt en de weergave daarvan in de Barneveldse Krant een tegenstelling tussen begraven en cremeren suggereren die door velen in de samenleving als kwetsend zijn ervaren en wij betreuren het dat deze tegenstelling zich in de Barneveldse samenleving lijkt voor te doen.   
De woorden van de wethouder dat er gekeken zou kunnen worden naar een minder prominente plek op de begraafplaats onderschrijven wij niet, dat nu draagt bij aan het creëren van tegenstellingen en dat vinden wij niet passend bij wat men als gemeente van ons mag verwachten. 

Pro’98 realiseert zich dat er natuurlijk discussie mogelijk is over de indeling van een begraafplaats. Maar zoals u uit mijn bijdrage heeft kunnen opmaken heeft het nu voorliggende voorstel onze instemming.    

Suzanne Wassink

Begraafplaats De PlantagePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld