Warmtevisie

Warmtevisie

We gaan in Nederland, en dus ook in Barneveld, van het aardgas af. En ik voeg daar toe: Of we dat nu willen of niet. Voor alle duidelijkheid, de zin en de noodzaak van die afkoppeling staan voor ons vast. Wereldwijd kampen we immers met de opwarming van de aarde. En landelijk gezien komen daar de bodemproblemen in Groningen nog eens bovenop.

Voor ons is de vraag: Hoe ga je daar als gemeente Barneveld mee om? Wat is je speelruimte en hoe vul je die in? Daar moeten we als gemeenteraad helder en duidelijk in zijn. Zowel naar onszelf als naar onze inwoners toe.

Het is een gegeven dat parlement en regering zich al duidelijk over een aardgasloze toekomst hebben uitgesproken. Met dat gegeven in de hand is het aan de gemeente, in ons geval Barneveld, ons aandeel te leveren in de uitvoering ervan. Daar kleven ongetwijfeld de nodige haken en ogen aan. Want wat voor de één een pasklare oplossing is, wordt door de ander kritisch beschouwd.En daarbij komt dat we weliswaar al veel kennis hebben, maar dat ervaring in deze energietransitie grotendeels ontbreekt.

Onderzoek en voortschrijdend inzicht zullen ons verder moeten helpen. Dat vraagt volgens mijn fractie om een brede insteek bij de beoordeling van de kaders voor de warmtevisie.  Hoe pak je het proces dat voor ons ligt aan en met inzet van welke technieken zitten we er straks nog warmpjes bij?

Wat dat laatste betreft: Gaan we voor een warmtenet of kiezen we voor all-electric-oplossingen?

Maar ook: Verplichten we huishoudens tot acceptatie van één bepaalde warmtebron of bieden we keuzevrijheid?

Wat zijn de kosten en wie gaat ze dragen. En niet te vergeten: waar ligt de verantwoordelijkheid om de warmtetransitie daadwerkelijk te realiseren?

Het voorliggende voorstel geeft daar voor ons in grote lijnen antwoord op. Wij lezen er de door ons gewenste brede insteek in en dat spreekt ons aan. Ik  doel dan met name op de drie technische concepten waar we de focus op gaan leggen: een warmtenet, een individuele all-electric oplossing of een gas-referentie. Uitwerking van verschillende technieken impliceert dat we ons niet blindstaren op één enkele oplossing waarmee we andere mogelijkheden uit zouden sluiten.  Dat zou in deze fase ongewenst zijn.

De ruimte die we ons hiermee bieden is er ook. De warmtevisie zelf moet immers nog worden opgesteld. Ook straks kunnen we nog aanscherpen of bijbuigen.De overige  kaders in dit voorstel zijn voor ons op dit moment voldoende.

Ik noem:

-de keuzevrijheid als uitgangspunt,

-het buurtniveau als logische, geografische en sociale eenheid,

-de verantwoordelijkheid voor inwoners en andere betrokkenen voor realisatie van de warmtetransitie

-de gewenste mix van huur- en koopwoningen in de startbuurt.

Het voorstel is naar aanleiding van de commissievergadering op enkele punten aangepast. Zo gaan we de warmtevisie periodiek, te weten elke 2 à 3 jaar in plaats van 5 jaar, herzien. En ook is de betaalbaarheid expliciet gekoppeld aan de huishoudens. Aanpassingen waar we om vroegen en die naar onze tevredenheid zijn doorgevoerd.

Afsluitend voorzitter, met deze kaders stemmen we in. We wensen de wethouder en haar ambtenaren succes met de uitwerking en zien de uiteindelijke warmtevisie rond de zomer met grote belangstelling tegemoet.

Hilhardt Brul