Hulp aan elkaar – in gesprek met de gemeente

Hulp aan elkaar – in gesprek met de gemeente

Tijdens de commissievergadering heb ik het ook al aangegeven, Pro’98 vindt dat de Stichting Hulp aan Elkaar goed werk verricht. Want hoe fijn is het dat als je door omstandigheden tijdelijk onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, je een beroep kunt doen op de hulp van Hulp aan Elkaar. Een professionele organisatie met behoefte aan een eigen invulling van beleid, waarin ze mensen kunnen ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben.

Al vanaf 2013 hebben wij ons er hard voor gemaakt om de stichting te ondersteunen waar nodig. Een voedselbank is geen luxe, maar voorziet in een schrijnende behoefte, waar lokaal armoedebeleid mensen soms ontglipt. Een motie die wij in 2013 samen met de Christen Unie indienden om in samenspraak met de stichting te zoeken naar geschikte huisvesting onderschrijft dat. Nu bijna 6 jaar later zijn wij blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat door het noodzakelijkerwijs structurele karakter van de Voedselbank meedenken over een permanente locatie gewenst is. Wij hebben begrepen dat de gesprekken tussen de stichting en de gemeente daarover binnenkort starten.

Pro’98 kijkt terug op een goede commissievergadering. Een vergadering waarin de stichting, de wethouder namens het college en de commissie met elkaar in gesprek kwamen.

De stichting verwoorde daarbij helder het spanningsveld dat zij met deze motie ervaren, namelijk de spanning tussen enerzijds de behoefte aan ondersteuning en anderzijds de wens om haar zelfstandige positie te behouden. De reden waarom zij niet zelfstandig om een structurele subsidie hebben verzocht.

Vanuit een meerderheid van de commissie kwam een duidelijk verzoek aan zowel de stichting als de wethouder om met elkaar in gesprek te gaan over de daadwerkelijke behoeftevraag.

Zowel de wethouder, die de stichting ook zelf daarvoor uitnodigde, als de stichting bleken daar voor open te staan. De wethouder zegde ons bovendien toe om ons van de uitkomsten van het gesprek op de hoogte te houden.

Het verbaast ons dan ook dat de fractie van Lokaal Belang vasthoudt aan deze motie, alsof de commissievergadering niet heeft plaatsgevonden en de motie een doel op zich lijkt.

De fractie van Pro’98 heeft er alle vertrouwen in dat een gesprek tussen de wethouder en de stichting tot de juiste behoeftevraag en mogelijke oplossingsrichtingen voor ondersteuning zal leiden. Ondersteuning, die daar waar nodig ook nu al door de gemeente gegeven wordt, zoals bijvoorbeeld recent door een bijdrage aan de nieuwe bus van de stichting die kort geleden in gebruik genomen is.

Kortom, wij zullen de motie niet steunen en wachten met belangstelling de uitkomsten van de gesprekken af.

Suzanne Wassink