Onderzoek zandkwestie

Onderzoek zandkwestie

De fractie van Pro’98 kan instemmen met de onderzoeksopzet die door het presidium is voorbereid. Bij een aantal elementen uit het onderzoek wil ik nog even specifiek stil staan.

De onderzoekers verrichten hun onderzoek onafhankelijk van de te benoemen begeleidingscommissie. Deze commissie wordt vanavond, bij instemming, benoemd om de onderzoekers bij te staan. De onderzoekers gebruiken de informatie die inmiddels beschikbaar is, verzamelen eigen gegevens en verrichten zelfstandig interviews. Het staat hen vrij een beroep te doen op de begeleidingscommissie, of de rol daarvan beperkt te houden.

Pro’98 vindt het zeer positief en ook van groot belang dat de raad van de gemeente Barneveld in dit onderzoek nadrukkelijk stil staat bij alle betrokken partijen. Het getuigt van zorgvuldigheid om na deze intensieve periode goed naar het proces te kijken dat zich binnen en buiten dit huis heeft plaatsgevonden. Waarbij stil wordt gestaan bij de actoren die een rol hebben gespeeld. Te weten; het college, de raad, de organisatie, bewoners, klankbord, omgevingsdienst etc.

In dit onderzoek zal worden stilgestaan bij de stappen die in dit proces zijn genomen, hoe wij van een veelheid van vragen, tot antwoorden zijn gekomen. In dit proces is ongelooflijk hard gewerkt door veel mensen, maar in het bijzonder door de ambtelijke organisatie van de gemeente Barneveld. Binnen de beschikbare capaciteit is een enorme extra inspanning geleverd. Dit verdient alle lof, zeker ook vanaf deze plaats. De fractie van Pro’98 hecht eraan daarbij te benoemen dat wij, ook aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek, niet oordelen over het functioneren van het ambtelijk apparaat. Als raad controleren en beoordelen wij enkel en alleen het college van burgemeester en wethouders. Zij dragen als college de verantwoordelijkheid en staan in die zin letterlijk voor deze organisatie als geheel.

Als raad hebben wij de kaders geformuleerd, waarbinnen het college opereert. Het is dan ook zeer nuttig om als raad ook kritisch naar onszelf te kijken, en lessen te trekken voor de toekomst. Het dient het algemeen belang om in de toekomst goed en zorgvuldig met inwoners op te trekken in dergelijke situaties. Wij zijn de daarbij behorende zelfreflectie als hoogste orgaan aan onze stand verplicht. Als volksvertegenwoordigers moeten we ook ons eigen handelen kritisch durven te laten beschouwen. Van reflecteren op eigen functioneren is nog nooit iemand slechter geworden.

Wij zien uit naar de resultaten van de onderzoekscommissie als deze na vanavond aan hun opdracht kunnen beginnen.

Arjen Korevaar