Groeiambitie of bloeiambitie?

Groeiambitie of bloeiambitie?

Vanavond mag ik namens Pro’98 het woord voeren bij een van de belangrijkste besluiten van het jaar, de kadernota. Een hele eer, vond ik, maar wat bleek vorige week uit een opiniestuk in de Barneveldse krant; de besluiten zijn al lang genomen en de discussie is al gevoerd. Gooi daar nog termen als voorgekookt en gebrek aan transparantie bij, en de onderbuik is gevoed. Voorzitter, ik hoop dat we vandaag goed luisteren naar elkaars argumenten, elkaar soms ook kunnen overtuigen van onze standpunten en het tegendeel kunnen bewijzen.

In de 12 jaar die wij in de oppositie hebben gezeten, was ik trouwens graag een keer als oppositiepartij meegenomen in de verschillende scenario’s van bezuinigingen, zoals dit college dit in april heeft gedaan. Dat had nu wellicht een hoop inhaalwerk gescheeld, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur. Die inhaalslag zijn we nu echt aan het maken, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal. Datzelfde geldt voor het evenementenbeleid, de aandacht voor fijnstof en de aandacht voor de veel te lage vaccinatiegraad in onze gemeente. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. We zijn een financieel gezonde gemeente, en dankzij de maatregelen die in deze kadernota zijn voorgesteld, blijven we dat ook.
Daarbij wel twee kanttekeningen:
De BIK en het college hebben veelvuldig overleg met elkaar. Het contact is naar ons weten goed. Was het was daarom niet verstandig geweest om de BIK mondeling toelichting te geven over de geplande ozb verhoging? Een gemiste kans en we kunnen de teleurstelling van de BIK hierin voorstellen.

Dezelfde teleurstelling bleek uit een mail van onze recreatiesector. De tarieven voor 2020 hebben zij al vastgesteld en hierin is geen rekening gehouden met de verhoging. Wij steunen daarom het verzoek aan het college om de verhoging een jaar later door te voeren. Dekking kan gevonden worden in de incidentele meevaller in de precariobelasting. AMENDEMENT

Dat brengt mij bij het bredere plaatje. De kadernota is een moment van vooruit blikken. En de toekomst baard ons zorgen. De verwachting is dat Barneveld in 2030 richting de 70.000 inwoners groeit. Deze groei gaat veel sneller dan verwacht, terwijl er in andere delen van ons land een bevolkingskrimp plaatsvindt. Tegelijkertijd vindt een aanzienlijke vergrijzing plaats, die vanuit heel Europa steeds dichterbij komt en ook Barneveld treft. Terecht wordt hier in de kadernota al aandacht aan geschonken. Nu zitten we nog aan de blauwe kant, maar de verwachting is dat deze wolk van vergrijzing die van zuid naar noord over Europa heen waait in rap tempo gaat leiden tot een krimp van de beroepsbevolking, ook in onze regio.
Hoe gaan we om met de groei de komende jaren en hoe zorgen we dat we niet uiteindelijk voor leegstand bouwen als deze groei omslaat in krimp. Hoe zorgen we voor kwalitatief hoogstaande wijken met veel groen en goede infrastructuur en sociale voorzieningen. Hoe behouden we een dorpscultuur? En wat is dit dan precies? En misschien wel belangrijker; hoe ontmoeten we elkaar over 20 jaar?
Allemaal vragen die in ieder geval niet beantwoord worden door maar rucksichtslos huizen te bouwen. Dit vergt lange termijn denken, ver vooruitplannen en denken in duurzame oplossingen.

Waar nu behoefte is in nieuwe wijken aan kinderopvang, starterswoningen en onderwijsaccommodaties, is straks meer behoefte aan ouderenwoningen, thuiszorglocaties en zorgcentra. We willen daarom flexibel bouwen met oog voor kwaliteit. We kunnen ons geen naïviteit veroorloven. We moeten groter denken, maar met beide voeten op de grond.

Pro’98 doet hiervoor een aantal voorstellen, aansluitend op onze ambitie:

Dynamisch:
Groei is geen ambitie op zich. Om een bloeiende gemeente te blijven moeten we keuzes maken, keuzes in groei en keuzes in leefomgeving. Wij willen dat er een analyse wordt gemaakt van de oorzaken en gevolgen van de snelle groei en er een plan van aanpak komt waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de participatie, van inwoners in het vervolgproces.

1. Motie Bloeiambitie (omgevingsvisie – participatie – keuzes)

We moeten vooruit kijken, ook naa 2030. Huizen en sociale voorzieningen staan er over veertig jaar nog. We willen daarom veel meer kijken naar multipurpose oplossingen. Daarnaast moet ook het sociale aspect meegenomen worden in een wijk. De verschillende afdelingen van de gemeente zullen daarom betrokken moeten worden bij de planologie. Graag ontvangen wij een toezegging dat we hier al de eerste stappen in gaan zetten bij het bestemmingsplan Bloemendal.
Wij zien een bedrag opgenomen voor de groei van onze gemeente. Pro’98 wil geen blanco cheque verstrekken. Wij willen een toezegging dat dit bedrag in de begroting concreet wordt uitgewerkt en zo niet weer wordt teruggestort in de algemene reserve.
Duurzaam:
De inzet die het college toont in duurzaamheid heeft de volle steun van Pro’98. De betaalbaarheid van de energietransitie is voor Pro’98 belangrijk. Daar bestaat nog veel onduidelijkheid over. Het is vooral aan de rijksoverheid hier middelen en voorzieningen voor beschikbaar te stellen. Maar de gemeente staat hierin niet helemaal met lege handen. Het woningabonnement is een instrument dat we lokaal, of wellicht regionaal, in kunnen zetten. Pro’98 vroeg daar enkele jaren geleden al naar. De Kadernota maakt er weliswaar melding van, maar een concreet voorstel ontbreekt nog. Wij willen een duidelijke toezegging wanneer dat voorstel te verwachten is.

Pro’98 is voorstander van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De discussie rondom deze en andere vormen van duurzame energieprojecten is vaak negatief, en gaat al snel richting not in my backyard. En begrijp me niet verkeerd, draagvlak is belangrijk en in het geval van windenergie moeten de mogelijke locaties goed worden onderzocht. Maar na het vaststellen van de locaties, geven wij de exploitatie en daarmee de regie uit handen en dat is wat Pro’98 betreft niet wenselijk. We willen grip houden op de exploitatie en zo ook onze inwoners van de opbrengsten van windenergie laten meeprofiteren. Wij vragen het college die mogelijkheden na te gaan, parallel aan het onderzoek naar de mogelijke locaties.

2. Motie regie en participatie windenergie (CU)

Ook water kunnen we duurzamer gebruiken. Daarom komt Pro’98 met een motie voor het opvangen van hemelwater. Door hemelwater op te slaan en om het voor dagelijks gebruik in te zetten, beperken we het gebruik van zuiver drinkwater. Wij zijn enthousiast over maatregelen in België en pilots in andere gemeenten om bij nieuwbouwprojecten opslag van hemelwater direct al mee te nemen. We vragen het college te kijken hoe bij nieuwbouwprojecten het opslaan van regenwater kan worden benut.

3. Motie opvangen hemelwater (VVD, BI)

Het vergroenen van het centrum van Voorthuizen is een van de vele groene ambities in het coalitieakkoord. Het is ook een van de ambities die tot nu toe nog is blijven liggen, terwijl de plannen al zo goed als klaar zijn. Pro’98 wil vaart maken en in 2019 nog met de uitvoering starten.

4. Motie Voorthuizen (LB, BI)

Dichtbij:
Pro’98 blijft zich grote zorgen maken over de lage vaccinatiegraad. Wij komen met een gezamenlijke motie, voor nog meer inzet en meer draakvlak voor goede informatieverstrekking aan ouders en verzorgers.

5. Motie Vaccinatie voorlichting (CU, SGP, CDA)

We zien dat scholen worstelen met het onderbrengen van statushouders, hoogbegaafde leerlingen of andere “probleemgevallen”. We zouden als gemeente daarin veel meer de samenwerking willen stimuleren tussen scholen onderling, om zo betere ondersteuning aan kinderen te kunnen bieden. Wij willen graag een besprekmemo ontvangen, waarin de mogelijkheden van een platform jeugd en onderwijs en dus een breder onderwijsbeleid (en niet alleen de stenen) wordt toegelicht. Toezegging

Wij zijn als Raad bij vluchtelingenwerk geweest. Zij maken zich zorgen over een groep jonge Eritree-ers die tussen wal en schip terecht lijken te komen. Wij hebben begrepen dat er al gesprekken lopen maar ik zou graag een toezegging dat het college er alles aan doet om in overleg met vluchtelingenwerk deze groep erbij te houden, en zo nodig met een voorstel naar de raad komt.

De samenstelling van de groep mensen die bijstand ontvangt verandert fundamenteel, lezen wij in de kadernota. Hoe gaan we hiermee om en hoe worden wij als Raad hierin meegenomen. Hier zouden wij graag een memo over ontvangen om verder te bespreken. Graag een toezegging.
Wij maken ons zorgen over het opzeggen van de Zorgverzekering voor minima door Menzis. Voor deze kwetsbare groep is een goede zorgverzekering, zodat zorgmijding wordt voorkomen, van groot belang. Is er al meer zicht op een passend alternatief? We hebben nog maar zes maanden! Toezegging

Wat Pro’98 betreft blijven we niet stilstaan, staren we ons ook niet blind op groei, maar investeren we in een bloeiende gemeente. Dynamisch, duurzaam en dichtbij onze inwoners.

Frank van der Lubbe