Wat mag raadswerk kosten?

Wat mag raadswerk kosten?

Het is een fascinerend stukje tekst, het voorliggende memo. Samenvattend, door de toegenomen hoeveelheid schriftelijke en technische vragen is de bedrijfsvoering van de gemeente Barneveld in het gedrang gekomen. De Gemeenteraad van Barneveld die door haar acteren het ambtenaren moeilijk maakt om haar reguliere taken uit te voeren.

Alhoewel ik mij zeer goed kan vinden in het recht van raadsleden tot het stellen van vragen, denk ik dat wij dit signaal als raad serieus moeten nemen. Voorbeeld: heeft het nut een brand al te willen evalueren zolang deze geblust wordt? Wij hebben als raad een rol als controlerend orgaan, maar moeten het dagelijks bestuur wel de ruimte geven haar rol te vervullen. Willen meesturen maakt onze rol diffuus. Focussen dus op hoofdlijnen die koersbepalend zijn, ons niet verliezen in details.

Daarbij geldt overigens dat Pro’98 deze budgetverruiming voorlopig ziet als een incidentele maatregel, zoals ook het overige budget dat wordt gevraagd voor de afwikkeling van de zandkwestie. Wat Pro’98 betreft bespreken wij in het presidium hoe wij ons handelen als raad kunnen aanscherpen in het belang van de gemeentelijke organisatie en daarmee in het belang van onze inwoners. Het mag niet zo zijn dat bestemmingsplannen, of bijv. bezwaarschriften, vertraging oplopen doordat wij als raad de organisatie met technische of schriftelijke vragen overspoelen. 

Een sleutel tot verbetering ligt daarbij in onze eigen organisatieverordening. Wat Pro’98 betreft bespreken wij als presidium wat wij met elkaar verstaan onder Artikel 11, lid 1. “feitelijke informatie van geringe omvang” en verzoeken wij de griffie om technische vragen die daaraan niet voldoen, terug te geleiden naar de indiener. Deze kan zijn omvangrijke vraag dan omvormen tot schriftelijke vragen. Dit maakt het acteren van de raad transparanter. Ook zou het helpen de ambtelijke organisatie actief op het bestaan van dit artikel te wijzen. Mij werd ooit eens uitgelegd toen ik als raadslid begon, dat een mailtje naar vragenraadslid zoveel betekende als je hoofd door de deuropening te steken van een ambtenaar… Zo’n bezoekje moet wat Pro’98 betreft vervolgens niet dagen werk opleveren.

En wat schriftelijke vragen betreft, stellen wij als raad nou schriftelijke vragen uit wantrouwen naar de organisatie, of willen wij daarmee de organisatie en daarmee Barneveld sterker maken? Of we nu oppositie of coalitie zijn, we delen een gezamenlijk belang waarin de gemeentelijke organisatie ons allen zo goed als mogelijk ondersteunt. Los van de inhoud verdient de toon zo af en toe wel een beetje aandacht. 

Dat het college nu dit signaal afgeeft, geeft grond tot introspectie. De statistieken zijn veelzeggend, maar met één vraag kan iemand een week zoet zijn, terwijl tien vragen snel kunnen worden beantwoord. Absolute aantallen zijn en ook niet alles zeggend, maar ze zeggen wel iets.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld