Participatie en verwachtingenmanagement

Participatie en verwachtingenmanagement

We hebben de afgelopen jaren een kentering gezien in de mate waarop onze inwoners betrokken worden en wíllen worden bij de totstandkoming van besluiten, vooral als het hun directe leefomgeving raakt. De traditionele rol van een gemeente die stuurt en van bovenaf oplegt verschuift steeds meer naar het betrekken van onze inwoners bij de voorbereiding van onze besluiten. De gemeente faciliteert dit, met als doel meer draagvlak voor besluiten te creëren. De aanbevelingen die de werkgroep Participatie heeft gedaan om dit nog beter vorm te geven onderschrijven wij.

Voorzitter, we benoemen hierbij wel belangrijk aandachtspunt. Een van de kernpunten bij participatie is een goed verwachtingenmanagement.

Enerzijds door richting onze inwoners duidelijk te zijn in welke gevallen er wel en in welke gevallen er geen participatie plaatsvindt, waarom wel en waarom niet, hoe het participatietraject er exact uit zal zien, wie er betrokken worden en waarom, en door helder te omschrijven welke rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een ieder in het proces heeft. Niet zelden worden betrokkenen teleurgesteld doordat het uiteindelijke besluit niet volledig aan de verwachtingen voldoet. Inspraak betekent niet altijd dat er ook meebeslist kan worden.

Anderzijds door ons als raad te realiseren dat het belangrijk is om het verloop van een participatietraject te respecteren. Dit betekent dat wij gedurende het traject soms wat meer op de achtergrond staan en dat het nog meer dan voorheen belangrijk is om besluiten die afwijken van de uitkomsten van het participatietraject te voorzien van een goede motivatie.

Een slecht verwachtingenmanagement kan tot gevolg hebben dat de wil tot participatie wordt lamgeslagen en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn.

Voorzitter, ik rond af met een verwijzing naar de aanbeveling om aardgasvrij wonen als pilot te laten dienen voor de vormgeving van participatie op niveau 4 van de participatieladder, co-creatie. Aardgasvrij wonen is een onderwerp dat de leefomgeving van onze inwoners direct raakt en de komende jaren steeds vaker onderwerp van gesprek zal zijn. Het is dan ook wat Pro’98 betreft het onderwerp bij uitstek waarbij een goede participatie dé sleutel kan zijn voor het slagen van deze duurzaamheidsdoelstelling. Wij roepen het college op hier voortvarend, maar zorgvuldig, mee aan de slag te gaan.

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld