Pro’98; Oostelijke rondweg noodzakelijk voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Pro’98; Oostelijke rondweg noodzakelijk voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Als ik ervan uit mag gaan dat de raad dit voorstel vanavond vaststelt, dan zetten we een eerste belangrijke stap in de realisering van de oostelijke rondweg. Daarom stemt mijn fractie graag in met deze kadernotitie reikwijdte en detailniveau.


Pro’98 benadrukt al jaren de noodzaak van zo’n verbinding. Niet omdat wij zonder meer voorstander zijn van meer asfalt. Wel uit oogpunt van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Bereikbaarheid omdat bestaande wegen, zeker door de groei van de gemeente, verder dichtslibben. Veiligheid omdat voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar steeds meer in de weg zitten. Leefbaarheid omdat het wonen langs bijvoorbeeld de drukke Lunterseweg en de Stationsweg wel acceptabel moet blijven.

Is een oostelijke rondweg dan dè oplossing? Wij denken van wel. Maar wij hebben ook oog voor kritische kanttekeningen. Wat wij willen voorkomen is dat problemen worden verplaatst. Laat staan dat er nieuwe problemen bij komen . Dat vereist een zorgvuldige en weloverwogen aanpak.
Voorziet het voorliggende voorstel daarin? Ik licht er twee zaken uit. In de eerste plaats het advies van de commissie mer. Sterker dan aanvankelijk de bedoeling leek, dringt de commissie er op aan nut en noodzaak van de rondweg uitgebreider te beargumenteren. Daarnaast luidt het advies: neem niet alleen een vijfde, meer westelijke variant, op in de afweging. Maar kijk ook of we ermee kunnen volstaan de bestaande wegen aan te passen.

Als tamelijk uitgesproken voorstander van een oostelijke rondweg heb ik best even de wenkbrauwen gefronst bij de expliciete aandacht van de commissie voor zo’n 0+ variant. Dat deed het college het ook, als je ziet hoe betrekkelijk summier deze variant in het raadsvoorstel terecht is gekomen. Daarom vraag ik het college: neem ook dit onderdeel van het advies serieus. Want, zoals uzelf zegt: Het moet straks duidelijk zijn of meer milieuvriendelijke opties voldoende zijn afgewogen.

Dan mijn tweede aandachtspunt. Terecht koos u ervoor in deze fase van het proces ruimte te bieden zienswijzen in te dienen. Dat leverde 74 reacties op. Maar voorzitter, dat aantal was ongetwijfeld hoger geweest als ook de later toegevoegde 5e variant èn de 0+ variant toen al ter inzage hadden gelegen. Dat kon niet, omdat er nog geen advies van de commissie mer was. Het college heeft daarin voorzien met extra bijeenkomsten en gelegenheid voor schriftelijke reacties. Toch snap ik dat er bewoners in Norschoten zijn die zich wat tekort gedaan voelen. Het kan geen kwaad als het college vanavond nogmaals duidelijk maakt dat alle reacties in het verdere proces serieus bekeken en meegenomen zullen worden.

Pro’98 ziet uit naar het Milieu Effect Rapport en het moment waarop deze raad zich uit kan spreken over het voorkeursalternatief voor de oostelijke rondweg.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld