OddV

OddV

Met een helder geformuleerde zienswijze, maakt het college wat de fractie van Pro’98 betreft duidelijk, waarom wij niet kunnen instemmen met de bijdrage van de gemeente Barneveld aan de OddV.
De geraamde stijging van de kosten voor de gemeente Barneveld en de noodzaak daartoe moet, zoals het college ons schrijft, eerst goed worden geïnventariseerd. En terecht, want laten we vooral niet vergeten dat de kosten gebaseerd worden op output. De kosten worden dus gebaseerd op afname van producten en diensten van de OddV. Deze kosten hebben we grotendeels zelf in de hand. De kosten voor de taken die in het basistakenpakket vallen niet, want dat is een verplichte afname, maar op de overige kosten hebben wij wel invloed. Het is een keuze om al dan niet van de aanvullende diensten van de OddV gebruik te maken.

Hierbij denk ik in het bijzonder aan de adviserende rol die de OddV kan innemen. Het lopende proces om de begrotingen meer met elkaar in lijn te brengen en het inzichtelijk maken van de kosten en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, moet eerst duidelijk en uitgewerkt zijn.
Het college bewandelt daarin wat Pro’98 betreft de goede weg.

Dan nog een opmerking ten aanzien van de bedrijfsvoering van de OddV, waaronder het onderdeel ICT. Pro’98 is van mening dat wij ons niet moeten mengen in de bedrijfsvoering van de OddV. Uiteraard is het wel van belang dat er kostenefficiënt en effectief gewerkt wordt, immers dit kan direct het uurtarief van de OddV beïnvloeden, maar wij moeten de bedrijfsvoering vooral aan de OddV laten. Vooralsnog gaan wij ervan dat de directie van de OddV erop stuurt om aan deze twee vereisten te voldoen en dat de bestuurders van de OddV daarop adequaat toezicht uitvoeren.
Onze invloed op de hoogte van de kosten kan veel directer worden uitgeoefend bij de vaststelling van onze eigen begroting.
Pro’98 kijkt daarom uit naar de toelichting van de bijdrage aan de OddV die in de aankomende begroting wordt opgenomen en de keuzes die daarbij door het college gemaakt worden.

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld