Bomenplan maakt Barneveld niet groener

Bomenplan maakt Barneveld niet groener

Voor ons ligt een raadsvoorstel. Een raadsvoorstel dat tot doel heeft een bomenverordening in te stellen ter implementatie van het bomenplan van LB. Zo’n voorstel valt te beoordelen langs twee sporen, naar de inhoud en naar de vorm. Over de inhoud valt ons op dat, ondanks de goede woorden over biodiversiteit in de inleiding, het in het eigenlijke voorgestelde raadsbesluit uitsluitend over het behoud van bomen gaat. En dan, de bijlage lezend, vooral vanwege de esthetiek, want in dat plan worden zelfs de kroondiameter en hoogte als criteria bij vervanging vastgelegd.

Esthetiek in plaats van biologische en ecologische functies. Er wordt gesproken over het mini-ecosysteem dat iedere boom vormt, maar niet over het ecosysteem waarvan de boom deel uitmaakt, en dat de herplantmogelijkheden beperkt.

In de beslispunten over vervanging, of compensatie, worden elementen genoemd die inmiddels staand beleid zijn, zeker na afgelopen november via de Motie Groencompensatie, die Pro’98 heeft ingediend en die indieners ook hebben gesteund.

Maar wat we echt missen is een beslispunt dat niet gaat over behoud, maar juist uitbreiding van het aantal bomen, en wat ons betreft alle groen.

Naar de vorm, vanwege het feit dat wij hier nog wel eens kritiek hebben gehad op de kwaliteit van de ons voorgelegde raadsvoorstellen. Hoe beter die zijn, hoe beter gefundeerd en beredeneerd onze besluiten als raad zijn.

Over dit raadsvoorstel zijn we wat dat betreft niet blij. Zo bleek tijdens de commissiebehandeling dat een aantal gevraagde beslissingen bepaald, laten we zeggen, flexibel geïnterpreteerd konden of moesten worden. Maar waar beslissen we dan over? Indieners deden een beroep op de kaderstellende positie van de raad. Maar dat is nu net niet aan de orde bij een initiatief raadsvoorstel. Op dat moment gaan raadsleden letterlijk op de stoel van het college zitten om zelf met een uitgewerkt en concreet voorstel te komen. Zo niet, dan lijkt het eerder op een opiniestuk. 

Ook misten we een aantal niet onbelangrijke elementen zoals de naar ons idee behoorlijke financiële consequenties. Wellicht geven indieners een richting, de post ‘Groen’ wordt genoemd, maar aangezien een concreet voorstel ontbreekt, is het voor deze raad onmogelijk om een keuze te maken..

Goede voorstellen steunen wij graag!

Maar dat is dit dus niet. Naar de vorm niet, maar vooral niet naar de inhoud, want een richting voor behoud en vooral uitbreiding van alle groen staat er gewoon niet in.

Maar wél in het coalitieakkoord, in de vorig jaar raadsbreed aangenomen motie groencompensatie, in de reactie van het college op dit voorstel, én in het Plan Van Aanpak Biodiversiteit. En nu we het toch over het Plan Biodiversiteit hebben hebben we een vraag voor de wethouder: kan die meteen het Heggenplan van de heer van Ee c.s. aan de Voortse Ring bij GS bepleiten?
Al met al prima kaders voor het College om daarmee de slag naar een veel groenere gemeente te kunnen maken. 

Pro’98 zal dat natuurlijk kritisch blijven volgen, maar wij hebben dáár goede verwachtingen van. 

Martin Lentink

Motie 15 PRO98; CU; SGP; LB; CDA; BI Groencompensatie (1)Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld