Een schone duurzame toekomst (Energie strategie)

Een schone duurzame toekomst (Energie strategie)

Vanavond geven we dan toch nog een klap op de Concept RES. Vertraagd, en dat is jammer, want tijdens die vertraging zijn er toch weer Megatonnen CO2 teveel uitgestoten. Maar we kunnen er begrip voor opbrengen dat er een keuze is gemaakt voor de gezondheid op korte termijn tegen gezondheid en welzijn op de lange termijn.
Om maar met de deur in huis te vallen: er ligt een concept waar we met z’n allen wat mee kunnen. Niet dat het perfect is, we praten per slot over een concept, en we hebben nog een aantal stappen te gaan voor we de RES 1.0 kunnen vaststellen. Wat zou er dan beter kunnen? Nu, als mensen nu een hypotheek afsluiten, doen ze dat voor de komende dertig jaar, tot 2050. Toevallig ook de eindtermijn van de hele energietransitie, en dus ook het uiteindelijke doeljaar van de RES. Maar het concept bevat er niets over, biedt geen doorkijk naar dat jaar. En, voorzitter, al onze medeburgers zijn gebaat bij die doorkijk, het perspectief naar wat ze uiteindelijk over de looptijd van hun hypotheek kunnen verwachten. Met als het even kan de tussendoelen of stappen op de weg erheen. Daarvoor een motie.

Ook de ambitie zou wat ons betreft beter kunnen. Een van de belangrijkste pijlers van de EU SOTU is het verder verminderen met 55% van de broeikasgasuitstoot in 2030, en de MinPres heeft al aangegeven dat in dat geval ook onze NL klimaatwet zal worden aangepast. In de commissie discussieerden we hier ook al over, toen we vroegen of het conceptbod “PBL-proof” was. Graag de visie van de wethouder.

Goed vinden we de passage over het onderzoek naar alternatieve bronnen, zoals bijvoorbeeld kernenergie en biomassa. Hoewel het concept, wat ons betreft correct en terecht, stelt dat in de periode tot 2030 geen nieuwe bijdrage van kernenergie te verwachten zijn, kan het geen kwaad om goed de vinger aan de pols te houden, zoals ook de Tweede Kamer besloot. Dat geldt vooral omdat, en we herhalen het nog maar eens, we het ons niet kunnen veroorloven in te zetten op één bron, met uitsluiting van andere. Zo biedt de combinatie van zon- en wind een vlakkere netbelasting dan elk van die onderdelen afzonderlijk. In een stralend zonnig hogedrukgebied waait het minder dan in een donkere depressie. In Bijlage 12 bij de RES over de netbelasting staan daarover behartenswaardige zaken, maar mogelijk heeft de wethouder daar ook nog wat over te zeggen. We zullen dus echt alle niet-fossiele alternatieven boven de markt moeten houden, en ja, dat zorgt soms voor weerstand. Het is aan ons om die weerstand serieus te nemen, een goede belangenafweging te maken en te besluiten met oog op de lange termijn. Politiek is niet voor bange mensen.

En dat geldt dus óók voor biomassa. En daar komen we wat ons betreft aan een worsteling. Want wij vinden het stoken van hout fout, of nu van 5, 50 of 50 miljoen jaar oud. En dat vinden we vooral vanwege de volksgezondheidsaspecten van houtrook, die zoals de GGD aangeeft ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt en een verkorting van de levensverwachting van alle burgers in de Regio Foodvalley, we roken ieder van ons 6 sigaretten per dag mee. Nodeloos hout kappen voor verwarming is dus een heikele zaak. Maar meer dan de helft van de PJ uit hout dient voor sfeerverwarming middels houtkachels en open haarden. Daar valt dus nog een slag te maken. En biomassa is ook het gebruik van rioolslib en mestvergisting voor biogassen en tal van andere producten waar helemaal niets mis mee is. De concept-RES geeft ook aan dat in de Regio Foodvalley maar weinig grootschalig van biomassa gebruik wordt gemaakt, en dat het als transitie-brandstof wordt gezien. Laten we dáár dan strakke voorwaarden aan verbinden, zonder het biomassa-kindje met het badwater weg te gooien.

Verder zien we echt vooruit naar de uitbreiding van de stakeholdersbijeenkomsten met meer en diversere doelgroepen, waaronder vooral ook jongeren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wat ons betreft is die toekomst vooral schoon en duurzaam.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld