Lokaal eigenaarschap voor windmolens op Harselaar

Lokaal eigenaarschap voor windmolens op Harselaar

Het Milieueffectrapport, zoals we dat eerder dit jaar behandelden, heeft qua reputatie een schade in te halen. Zo zou je tenminste moeten geloven wanneer je de vele opmerkingen leest als zou de Commissie MER daarover een vernietigend oordeel hebben gesproken, er geen spaan van heel laten, en wijzen op tal van tekortkomingen.
Daarom herhaal ik maar het citaat dat ik ook in de Commissie gebruikte: het MER is een “..nuttig voorbeeld voor andere plannen voor windturbineparken elders in Nederland”. Voorbeeldig dus… De paar mogelijkheden tot verbetering zijn vervolgens door dit College middels het aanvullend Rapport alle volledig ingevuld.

We zijn inmiddels al lange tijd met dit dossier aan de slag, zeker na het initiatief bij Zeumeren. De wens, die wij, bij het besluiten van deze raad tot het instellen naar een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente, uitten om daarbij geen locaties op voorhand uit te sluiten is in dit onderzoek, culminerend in dit rapport van de Commissie MER, ingelost.

In het Rapport wordt dan ook niet voorgesorteerd op een specifieke locatie, maar een rangschikking gegeven naar geschiktheid aan de hand van een set criteria. Het is ook niet de functie van een MER bij een Structuurvisie als deze om een voorkeur aan te geven. Want die selectie wordt uiteindelijk gemaakt door deze Raad. Precies als deze Raad, indien de voorkeurslocatie die het College aandraagt onverhoopt niet mogelijk zou blijken, dan opnieuw aan zet is door te besluiten óf en welke locatie zij dan geschikt genoeg vindt.

De voorkeur van het College is duidelijk, zij kiest voor één enkele locatie, die bij Harselaar. En in die keuze kunnen wij ons vinden. In de beperking tot die ene locatie ook, maar dan maar heel schoorvoetend. We hebben immers inmiddels doelen om in 2030 tenminste tot 55% CO2 reductie te komen, terwijl we onze doelen uit de energievisie voor 2020 nog niet hebben gehaald. We lopen nogal achter, dus stevige actie is geboden. Oók op het wind-deel uit de Energievisie, ik kom daar in mijn bijdrage over de RES nog op terug.

Deze locatie zou een goede stap op weg kunnen betekenen. Daarvoor is nu een gedegen participatietraject met belanghebbenden nodig. Het memo Participatie bij Energieprojecten, mede gebaseerd op het eerdere door de raad besproken memo Van Winddialoog naar Energievisie bevat daarvoor wat ons betreft de goede kaders. Voor ons is in dat traject van groot belang dat daarin ook alle mogelijkheden om zoveel mogelijk tot lokaal eigenaarschap te komen worden aangegrepen, zodat niet alleen eventuele lasten, maar ook de baten aan de gemeenschap ten goede komen. Dát is de lijn die Pro’98 al jaren kiest en die u ook nu van ons ook mag verwachten. Weloverwogen, met oog voor het algemeen belang naar een duurzame toekomst.

Martin Lentink



Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld