Begroting 2021 – Dynamisch, duurzaam, dichtbij

Begroting 2021 – Dynamisch, duurzaam, dichtbij

Bij deze begroting kijken wij kritisch naar de cijfers voor het komende jaar. Maar zeker ook naar de wat langere termijn. Om met komend jaar te beginnen, de wijze waarop Barneveld zwarte cijfers weet te schrijven, is een compliment waard naar ons college en de ambtelijke organisatie. Er zijn veel buurgemeenten die meer moeite hadden om tot een sluitende begroting te komen.

Het beeld voor de daarop volgende jaren, is er eentje met meer onzekerheid omgeven. Het is daarom dat wij als fractie hebben gevraagd te kijken of het mogelijk is om met de raad in meerdere scenario’s te gaan werken richting de komende kadernota. Logisch dat u daar in een begroting niet voor kiest, maar in een kadernota geeft het ruimte alvast richtingen te onderzoeken om zo als politiek na te kunnen denken over eventuele consequenties. Want één ding is zeker, als de trend blijft zoals u deze nu hebt geformuleerd, dan staan we de hierop volgende jaren voor een flinke uitdaging.

Om als politiek effectief te kunnen blijven functioneren, is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gevonden politiek te kunnen blijven bedrijven. Wij kijken dan ook met interesse naar uw voornemen te gaan werken met een out-of-pocket strategie. Door, daar waar het kan, een percentage van afdelingsbudgetten af te romen, wordt het effectiever, integraler, maar wat ons betreft ook creatiever toepassen van het beschikbare budget gestimuleerd. Deelt het college deze interpretatie van deze werkwijze?

Ook positief zijn wij over de inzet van een ‘externe blik’ die volgens de wethouder, in de commissie van 3 november, mee gaat kijken naar de opbouw van de organisatie. Dit lijkt ons, waar het om het keuren van eigen vlees gaat, een nuttige beweging. Gecombineerd met een nieuwe gemeentesecretaris bouwen we op deze manier aan een organisatie die klaar is voor de toekomst en vinden we hopelijk weer ruimte om over nota’s te kunnen vergaderen in plaats van brieven.

Als het gaat om het functioneren van ons gemeentelijk apparaat, vinden wij dat corona geen argument meer mag zijn om beleidsontwikkelingen te vertragen. Wij horen graag van u of de organisatie inmiddels klaar is om te acteren vanuit deze nieuwe werkelijkheid?

Hierop aansluitend maken wij ons dan ook zorgen over de voorzichtigheid waarmee bijvoorbeeld het project rondom de omgevingsvisie van onze gemeente zich ontwikkelt en inhoudelijk invullen krijgt. Dit zou veel meer benadrukt moeten worden, juist vanwege het belang van dit stuk. We maken ons zorgen over de wijze waarop daadwerkelijk de inbreng van inwoners en bedrijven wordt opgehaald. Want dit is het jaar waarin dat moet gaan gebeuren.

Covid-19 levert niet enkel onzekerheid voor onze gemeentelijke begroting, maar vooral bij onze inwoners en het Barneveldse bedrijfsleven. Of het nu gaat om horeca, waar maatregelen keer op keer zichtbaar en voelbaar zijn, of maakindustrie die hun productie niet kunnen exporteren of geconfronteerd worden met een vraag die opdroogt. Uit de discussie in de commissie kwam naar voren dat financiële ondersteuning van Barneveldse ondernemers voor een gemeente feitelijk onmogelijk is. Maar wat kunnen we dan wel?

We hebben een werkgeversservicepunt en een bedrijvenloket. Vanuit de gemeente worden Barneveldse ondernemers nauwkeurig op de hoogte gehouden over de laatste maatregelen vanuit Den Haag, maar ook over beschikbare financiële ondersteuningsmogelijkheden. Wij horen graag van het College of wij vanuit het werkgeversservicepunt en het bedrijvenloket ook vraag en aanbod bij elkaar zouden kunnen brengen? Een cateringbedrijf verbinden aan een zorgorganisatie, horeca medewerkers aan een callcenter? Waar het aan geld ontbreekt, helpen we elkaar met creativiteit en innovatie. Deze is in onze ondernemende gemeente op grote schaal aanwezig. Zo komen we samen hopelijk net wat makkelijker door deze crisis. Wij horen graag of het college mogelijkheden ziet om op deze wijze bij te dragen aan, het zoeken naar, en creëren van creatieve dwarsverbanden? Graag een toezegging!

Een punt van een andere orde, de begroting spreekt over toekomstperspectief voor de kleindierenmarkt. Wij zoeken perspectief op vele terreinen maar Pro’98 is van mening dat het tijd is om de kleindierenmarkt, zoals wij deze in Barneveld nu nog kennen, af te bouwen. Dat lijkt ons een realistisch toekomstperspectief. Het is wat ons betreft niet meer van deze tijd om vanuit de kofferbak met dieren te slepen. Wij dienen hiervoor een motie in. De voucherregeling loopt dit jaar op zijn eind, dit lijkt ons dan ook een natuurlijk moment.

Evenzo verbazen wij ons over het speerpunt ‘Toekomstbestendige veehouderij’. Wat Pro’98 betreft spreken we over de agrarische sector als geheel. Als wij vanuit Regio Foodvalley inzetten op bijvoorbeeld de eiwittransitie, dan veronderstellen wij dat dit ook implicaties heeft voor de huidige veehouderij sector. Daar waar agrarische bebouwing verdwijnt moeten wij juist nadenken over wat wij doen met vrijkomende ruimte. Bijvoorbeeld door het stimuleren van voedselbossen, het verbouwen van lupines of andere eiwit alternatieven, vertical farming etc. Kortom, transitie en innovatie is een belangrijk thema in de agrarische sector, deze willen wij niet vernauwen tot één specifiek cluster.

Wij willen het college danken voor hun doortastende en snelle reactie op het verzoek om steun van het Schaffelaartheater. Daarmee is het theater ook voor dit seizoen geholpen, zo hebben wij van het theater begrepen. Daarbij hebben wij echter nog wel zorgen over de toekomstbestendigheid van deze voorziening. Om die reden dienen wij een motie in. Daarin spreken wij onze waardering uit voor het initiatief dat is genomen door het Schaffelaartheater, Muziekschool en de Harmonie om te werken aan een transformatie. In samenwerking met mogelijke partners, zowel binnen, als wellicht ook buiten het theater. Wij zouden hier graag als gemeenteraad over geïnformeerd willen worden en van het college horen hoe dit aansluit bij het gemeentelijk beleid. MOTIE

Ik wil nog wat thema’s langslopen die voor Pro’98 erg belangrijk zijn en waarin we
voor volgend jaar stappen hopen te zetten:

Sport
Wij hopen dat er binnenkort daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden op een atletiekbaan of dat de skeelers daarop aangetrokken kunnen worden. Skeelervereniging t’ Griezeveen houdt zijn opties open en staat te springen voor een permanente locatie. Zowel de Meerwaarde als de Oranjevereniging Voorthuizen zien mogelijkheden. Wij zien kansen voor uitbreiding van onze sportaanbieders als er wordt samengewerkt, samengevoegd, gekeken wordt naar de mogelijkheden van bestaande accommodaties en gekeken wordt naar draagvlak. Wij gaan als gemeenteraad hier binnenkort een eerste stap voor zetten, met initiatiefnemer dhr. Van Beusekom. Dit moet leiden tot eenduidig beleid vanuit de gemeente, zodat zowel bestaande verenigingen als nieuwe verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Graag een toezegging dat het college zich hiervoor in gaat zetten.

Onderwijs
De wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen is ingegaan’. 2021 is het eerste jaar dat het mogelijk wordt om binnen deze ruimere wetgeving een aanvraag te doen voor een nieuwe school. Dit biedt kansen voor openbaar voortgezet onderwijs. Wij gaan er vanuit dat, zoals eerder toegezegd, het college dit jaar nog met een memo komt met een verdere uitwerking.

Klimaatadaptatie
Ook in 2021 blijven we inzetten op minder verharding in de openbare ruimte en tuinen. Wij kijken uit naar 17 maart. Dan is het namelijk nationale boomplantdag en hier zal onze fractie ook weer aan mee doen. We verwachten echter nu ook actie van het college als het gaat om het stimuleren van meer groen op onze schoolpleinen om zo een eerder aangenomen motie van Pro’98 daadwerkelijk uit te voeren. In Amsterdam en Rotterdam hebben ze afgelopen jaar het NK Tegelwippen gehouden. Op deze manier gingen ze de strijd aan voor groenere tuinen. Pro’98 stelt voor om volgend jaar het Gelders Kampioenschap Tegelwippen te initiëren als onderdeel van onze gemeentelijke klimaatadaptatie campagne. Graag een toezegging.

Statushouders
Wij nemen als gemeente de integratie van statushouders heel serieus. Wij investeren daar dan ook meer dan gemiddeld in. Het is prima dat kritisch naar de kosten wordt gekeken die hier tegenover staan, ook door partijen in onze gemeenteraad. Wij willen wel de positieve gevolgen benadrukken van deze investering die wij in deze mensen doen. Wat ons betreft moedigen wij als raad het college aan hier vooral pro-actief mee door te gaan.

Ik begon met onzekerheid en sluit daar ook mee af. Maar nu met de focus op de onzekerheid die zich in onze samenleving heeft geworteld. We worden economisch, sociaal, in ons werk en privé continu geconfronteerd met de effecten die de huidige corona pandemie op ons heeft. Dit maakt dat wij anders functioneren. Het is lastiger om sociaal gedrag te tonen, even een hoofd bij iemand om de deur te steken. Het belangrijkste effect daarvan is vereenzaming. Waar u in deze begroting spreekt over sociale cohesie, zien wij acuut de uitdaging in het grip krijgen op eenzaamheid. Daarbij willen wij ons niet enkel focussen op ouderen, maar zeker ook aandacht hebben voor jongeren, die sowieso, in de bloei van hun bestaan, met veel vragen en uitdagingen worden geconfronteerd, maar waar nu, het maken van keuzes nog lastiger voor is geworden. Voor zowel ouderen als jongeren denken wij aan bijvoorbeeld een duidelijk zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt. Eenvoudige informatie beschikbaar via de huisarts, maar ook op scholen. Om mogelijkheden daartoe te onderzoeken dienen wij een MOTIE in.

Wij wensen het college veel succes met de uitvoering van deze begroting.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld