Denken in kansen #Barneveld2050

Denken in kansen #Barneveld2050

Pro’98 heeft er op aangedrongen om dit jaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze gemeente. Daar hebben wij belangrijke keuzes in te maken. Vanavond hebben wij met de gemeenteraad daar de aftrap voor genomen met als aanleiding de Omgevingswet en de Omgevingsvisie die we moeten vormgeven. Co Verdaas (oud-Kamerlid en wetenschapper) nam ons gisteravond mee in gebiedsontwikkeling en welke keuzes we de komende jaren zullen moeten maken. Nederland is gidsland als het gaat om ruimtelijke ordening en het op een goede manier inrichten van een dichtbevolkt gebied, maar we hebben behoorlijke uitdagingen:

  • Klimaatopgave
  • Energietransitie
  • Woningbouwopgave
  • Bereikbaarheid
  • Duurzame economische groei

We kunnen niet ontsnapping aan onze ligging. We zijn onderdeel van onze omgeving en we liggen erg centraal als gemeente. De trend is om op regioniveau keuzes te maken om zo te voldoen aan Europese en Nederlandse kaders. Willen we zelf aan het roer blijven, dan zullen we dus regionaal moeten samenwerken. Daarbij is het goed om te beseffen dat we wellicht meer ruimte krijgen om wat minder bij te dragen aan een bepaalde uitdaging, als we bij een andere uitdaging juist meer bieden als regio.

Er zijn drie ontwikkelscenario’s opgesteld door het college:

  1. Afremmen (70.000 inwoners in 2040)
  2. Voortzetten (80.000 inwoners in 2040)
  3. Aanjagen (90.000 inwoners in 2040)

Hierbij is uiteraard nog geen rekening gehouden met een mogelijke herindeling met de gemeente Scherpenzeel. Wat we vanavond hebben gedaan, is zoals Co Verdaas het noemt; positief worstelen. Dus er werden deze avond geen keuzes gemaakt.

De kracht van Barneveld is, dat wij bestaan uit verschillende kernen. Dat moeten we vasthouden, aldus Arjen Korevaar (Pro’98). Hoe gaan we de groei verdelen over de kernen en hoe zorgen we dat er ook in die kernen goede voorzieningen zijn? Dat wij niet kunnen ontsnappen aan onze ligging, klinkt als een bedreiging, maar het is ook een luxe positie. Er zijn veel gemeenten die geen keuzes hebben. Gemeenten die vergrijzen en te maken hebben met leegstand. Het is heel belangrijk dat wij de juiste keuzes maken en aan het roer gaan staan en die ontwikkeling niet over ons heen laten komen zonder daar invloed op uit te oefenen. Daarbij moeten we goed kijken naar onze (groene) leefomgeving en de leefbaarheid, ook voor inwoners met een kleine beurs. En daarbij moeten wij dus kijken naar alle kernen, aldus Arjen.

Martin Lentink (Pro’98) bracht in, dat het belangrijk is om met de groei niet alleen te focussen op Barneveld en Voorthuizen, maar dit over alle kernen te verdelen. Juist om ook die kleine kernen leefbaar te houden, maar ook de grotere kernen. Daar horen dan ook goede voorzieningen en een goede infrastructuur bij. Door een gereguleerde groei kan je ook de kleinere kernen aantrekkelijker maken.

Hilhardt Brul (Pro’98) gaf Kootwijk en de Glind als voorbeeld voor kernen waar je heel zorgvuldig en voorzichtig omgaan met groei, vanwege de ligging. Maar we moeten ook voorkomen dat Barneveld en Voorthuizen volledig tegen elkaar aangroeien en een soort waterhoofd worden. We moeten heel duidelijk kijken naar een goede balans tussen de diverse dorpen.

Gert Ploeg (SGP) kwam met de suggestie om ook eens te kijken naar een tiende kern en dan had hij het niet over Scherpenzeel maar over de ontwikkeling van woningbouw en voorzieningen aan de rand van Scherpenzeel om aan een gedeelte van de woningbouwbehoefte te voorzien.

Vervolgens ging het over de ruimte voor landbouwgrond en hoe we daar mee om moeten gaan. Ook hier is landschapskwaliteit van belang. Ook uitdagingen, zoals fijnstof en stikstof, zullen we moeten meenemen de keuzes die we daarin maken.

Als we kijken naar de werkgelegenheid zien we dat de koppeling tussen wonen en werken wellicht wat gaat veranderen. Al blijft een deel van het werk nog steeds locatie verbonden, 40% van het werk is niet locatie gebonden. De vraag is dus of we qua werkgelegenheid wel moeten inzetten op bijvoorbeeld de productie industrie en een goed fundament van een railterminal. Of kiezen we voor focus op hoger geschoolde arbeid en (nieuwe) groeisectoren?

Deze interessante avond, waarin we hebben geproefd aan de keuzes die we kunnen maken voor de komende 30 jaar, was pas het begin van de discussie. Pro’98 gaat hierover ook met jou in gesprek. Waar hoop/ wil jij dat onze gemeente staat in 2050? #barneveld2050