Is er in Barneveld behoefte aan Openbaar Voortgezet Onderwijs?

Is er in Barneveld behoefte aan Openbaar Voortgezet Onderwijs?

U heeft het de afgelopen jaren ongetwijfeld meegekregen dat Pro’98 warm voorstander is van de komst van Openbaar Voortgezet Onderwijs in onze mooie gemeente. Sterker nog, wij voelen de noodzaak daartoe, want ook in onze gemeente moeten ouders en leerlingen de mogelijkheid hebben om een school te kiezen die bij hen past.
Naast dat de provincie en ook de gemeente al overtuigd waren van de noodzaak van openbaar voortgezet onderwijs in deze regio lijken we ook uit Den Haag eenvoudiger groen licht te kunnen krijgen.

Met de komst van de “Wet meer ruimte voor nieuwe scholen” zijn de kansen op de komst van openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld toegenomen. Deze wet biedt namelijk meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een nieuwe school te beginnen. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

Pro’98 is tevreden met het algemene behoefteonderzoek openbaar onderwijs dat de gemeente Barneveld uit gaat voeren. In het coalitieakkoord is dit ook afgesproken en we zijn blij dat er ook uitvoering aan gegeven wordt, zeker omdat onze gemeente blijft groeien de komende jaren.
Het behoefteonderzoek meet de behoefte aan alle vormen/soorten van onderwijs in onze gemeente, dus óók de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. Het onderzoek levert uiteraard de nodige gegevens op, maar er is eigenlijk alleen kans van slagen op openbaar voortgezet onderzoek als er een initiatiefnemer is én er geïnteresseerde ouders zijn.

Daarover verderop in mijn blog meer, maar laten we eerst een vraag beantwoorden: wat brengt openbaar onderwijs ons?

De openbare school is de school van en voor de samenleving. De openbare school is een plek waar leerlingen samen leven, samen leren en samen vormgeven aan de school. Het is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de verbinding die gelegd wordt tussen de school en de samenleving. Het is een plek waar verhalen uit de gehele samenleving kunnen samenkomen.
De openbare school als school van en voor de samenleving betekent tevens dat de school het als haar taak ziet bij te dragen aan een humane, inclusieve en duurzame samenleving. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert de leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.

Er gelden een drietal kernwaarden die aan de basis staan van andere democratische waarden én van groot belang zijn voor het onderwijs:

Gelijkwaardigheid, iedereen is evenveel waard en heeft gelijke kansen;
Vrijheid, je mag jezelf zijn en je stem laten horen;
Ontmoeting, dit betekent niet alleen in aanraking komen met diversiteit, maar ook aandacht en interesse hebben voor de ander en in gesprek gaan over verschillen en gedeelde ervaringen, ideeën en doelstellingen.

Deze drie kernwaarden worden verbonden door de slogan van het openbaar onderwijs ‘openbare scholen – waar verhalen samenkomen’. Op de openbare school is iedereen welkom ongeacht je achtergrond en de school kan daarom worden gezien als een belangrijke ontmoetingsplaats in onze samenleving. Het is de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. ‘Verhalen’ moet daarbij breed geïnterpreteerd worden: verhalen van jezelf en van klasgenoten, maar ook verhalen uit boeken, verhalen van de conciërge, verhalen van leraren, verhalen van ouders/verzorgers, verhalen van mensen uit de buurt, het verhaal van het museum dat je met school bezoekt of verhalen uit het wereldnieuws. Door nieuwe verhalen te leren kennen – die soms misschien ‘schuren’ met jouw eigen verhaal – kun je je eigen verhaal aanscherpen, verrijken of bijstellen. Ook ontstaan er dagelijks tal van nieuwe verhalen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je al die nieuwe verhalen en ontmoet je ‘de ander’. De drie kernwaarden liggen dus als ‘wortels’ onder de slogan ‘openbare scholen – waar verhalen samenkomen’. (Bron: Theoretisch kader kernwaarden openbaar onderwijs van VOS/ABB maart 2020.)

Ook in Barneveld is sprake van een pluriforme samenleving, er leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Het openbaar onderwijs biedt ruimte voor deze diversiteit en dát is wat het openbaar onderwijs ouders en leerlingen brengt.

Hoe gaan we nu verder?
Zoals ik al schreef is er alleen kans van slagen op openbaar voortgezet onderwijs als er een initiatiefnemer is én er geïnteresseerde ouders zijn.
Welke stappen zijn er nodig en hoe kunnen alle betrokkenen elkaar versterken?

Het behoefteonderzoek openbaar onderwijs kan initiatiefnemers voor openbaar voortgezet onderwijs een zetje geven als blijkt dat er ook behoefte is aan openbaar voortgezet onderwijs.
Maar ook los van het behoefteonderzoek kunnen initiatiefnemers opstaan. De verwachting is alleen wel dat zij deze stap uitsluitend zullen zetten als zij zich gesteund weten door belangstellende ouders.

En dat is ook niet zo gek. Alvorens een aanvraag te doen voor een nieuwe school nodigt de initiatiefnemer bestaande besturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek. Als blijkt dat wensen van ouders en leerlingen gerealiseerd kunnen worden binnen een bestaande school, dan is het stichten van een nieuwe school niet nodig. Deze wensen moeten dan wel bekend zijn, reden waarom initiatiefnemers zullen willen optrekken met ouders.

Komt het tot een aanvraag dan wordt deze aanvraag op belangstelling en kwaliteit getoetst. Of er daadwerkelijk belangstelling onder ouders is moet worden gemeten. Er kan dan namelijk worden berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden. Er kan dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van ouderverklaringen. Een groep ouders die in een vroeg stadium betrokken is, komt daarbij goed van pas. Op basis daarvan en demografische gegevens wordt een prognose voor de lange termijn gemaakt.
Het definitieve oordeel over de aanvraag van een nieuwe school wordt tot slot gebaseerd op de te verwachten onderwijskwaliteit.

Kortom, de eerste twee stappen die gezet moeten worden, laten zien dat initiatiefnemers en ouders die hun kinderen graag in Barneveld naar het openbaar voortgezet onderwijs zien gaan elkaar hard nodig hebben. Wij brengen initiatiefnemers en belangstellenden daarom graag met elkaar in contact.

Neem gerust contact op [email protected] of laat een steunbetuiging achter via dit formulier.

Suzanne Wassink