Coronasteunpakket voor jong en oud

Coronasteunpakket voor jong en oud

Het voorstel waar we nu over spreken kan op de volledige instemming van de fractie van Pro’98 rekenen. De coronacrisis raakt ons allemaal en de inzet van deze middelen om steunmaatregelen te treffen of activiteiten uit te voeren om het sociale en mentale welzijn van jong en oud te bevorderen in deze tijd is enorm belangrijk.

Het actieplan Aandacht voor Elkaar! laat een mooie samenwerking zien tussen Welzijn Barneveld, het CJG Barneveld en Be Active & Creative. Zoals zij zelf zeggen, wij zijn samen een rijdende trein en bouwen bruggen.
In april van dit jaar heeft onze fractie haar oor te luisteren gelegd bij enkele stakeholders om te horen welke gevolgen de coronacrisis heeft op jongeren.

Wij waren er van onder de indruk hoe hard er door de scholen in samenwerking met het CJG gewerkt wordt om jongeren die dat nodig hebben in beeld te houden en te ondersteunen waar mogelijk.

Eén van de conclusies van die avond betrof het volgende: als we allemaal meer luisteren naar elkaar, dan ontmoeten we elkaar!
Voorzitter, tijdens de behandeling van de kadernota diende de fractie van Pro’98, samen met de Christen Unie, een motie in met de oproep om met een raadsvoorstel te komen voor een herstelbeleid dat aansluit bij de behoefte in de samenleving en daarbij aan te geven waar de middelen voor de door het Rijk beoogde thema’s op worden ingezet. Dit betreft de thema’s psychische klachten, minder bewegen, jeugd, leefstijl, mentale vitaliteit en onderwijs.

Wij hebben deze motie ingetrokken met het oog op de behandeling van het raadsvoorstel dat we vanavond behandelen.
Dit voorstel omvat echter slechts een deel van de middelen die door het Rijk ter beschikking wordt om de negatieve gevolgen van corona op te kunnen vangen.

Wat ontbreekt is de inzet van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Met dit geld kunnen gemeenten scholen, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aanbieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Dit kan in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen.
Tijdens de commissievergadering kon het college ons niet informeren over de inzet van deze gelden en of wij als gemeente hier al voorbereidingen voor treffen. Denk aan aanvullende interventies, het stimuleren van samenwerkingen en het helpen van thuiszitters bij het inhalen van coronavertragingen.

Wij gaan ervan uit dat de voorbereidingen voor de inzet van de NPO gelden inmiddels zeker getroffen worden en dat wij hierover geïnformeerd worden middels een raadsvoorstel. Graag hoor ik de reactie van het college hierop.

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld