De gemeente is niet meer aan zet voor een railterminal

De gemeente is niet meer aan zet voor een railterminal

,,Is het niet verstandiger de railterminaltrein na zes jaar tot stilstand te laten komen en de capaciteit in te zetten voor andere uitdagingen” Deze vraag stelde ik eind maart aan het college. In mei diende we hier een motie voor in bij de kadernota. De wethouder vroeg ons de motie in te trekken en het nog een kans te geven. Tot het najaar. Tot dit raadsvoorstel.

Er zijn een aantal onderzoeken verricht, er zijn een aantal vragen beantwoord en daarvoor willen wij de wethouder en de Bik voor bedanken.  Er is nu ook weer een initiatiefnemer in beeld en we zijn op excursie geweest. In korte tijd is misschien wel onder druk van onze aangehouden motie, best het een en ander neergezet. Ook zijn wij overtuigd geraakt van de positieve effecten die een railterminal in de regio kan hebben op de verduurzaming van de vervoersbewegingen in ons land en voor sommige ondernemers in onze gemeente.

Een aantal elementaire zaken zijn niet gewijzigd ten opzichte van voor de zomer. Van het “waarom” zijn wij inmiddels wel overtuigd, maar van het “waarom hier in Barneveld” nog zeker niet.

– Er is geen commitment vanuit het Rijk, de provincie of prorail, terwijl naar onze mening zo’n groot project alleen kans van slagen heeft als het breed wordt gedragen.
– Het is een project wat hoe je het ook wendt of keert heel veel van onze ambtelijke capaciteit gaan vragen, terwijl die schaars is en we voor voldoende andere uitdagingen staan.
– Het project vergt veel van onze toch al kwetsbare infrastructuur en leidt de aandacht af van wat wij echt willen op dat spoortraject; een trein richting Apeldoorn die in Barneveld en Stroe stopt.
We dienen dan ook een amendement in om beslispunt 3 aan te passen. Wij willen geen verwachtingen wekken door als Raad uit te spreken dat we een positieve grondhouding hebben van de railterminal als gewenste ontwikkeling in onze gemeente en wij vinden dat het overgebleven bedrag van 115000 euro wat nog gereserveerd staat voor de railterminal terug moet vloeien in de Algemene Reserve. Voor de reservering van dit bedrag hebben we als raad in het verleden akkoord gegeven met als voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag zou investeren en dat is nooit gebeurd dus het lijkt ons vanzelfsprekend dat er als er geld aan de railterminal wordt uitgegeven, dit eerst aan de raad er goedkeuring wordt voorgelegd.
In het voorstel worden verschillende uitdagingen aan elkaar gekoppeld, zoals het verplaatsen van veevoederfabrieken en het opwekken van windenergie. Wat Pro’98 zijn deze projecten al complex genoeg op zichzelf, dus wij zijn daar geen voorstander van. Ook zijn wij voorzichtig met het optuigen van beperkende factoren richting een initiatiefnemer in dit stadium. Daar hebben wij enkele moties en oproepen van voorbij zien komen van collega partijen de afgelopen weken. Ik denk aan een verbod op de zondag, of een maximum aantal vervoersbewegingen per dag of alleen een nieuw concept of een maximale aantal containers. Daar doet Pro’98 niet aan mee.

Het mag duidelijk zijn. Wij nemen kennis van deze onderzoeken, maar vinden niet dat de gemeente momenteel aan zet is.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld