Zonneladder: Sluit bij voorbaat geen mogelijkheden uit!

Zonneladder: Sluit bij voorbaat geen mogelijkheden uit!

Net als bij de vorige, zijn we het ook deze keer in grote lijnen eens met deze herziene versie van de Zonneladder, het is altijd verstandig om voorkeursposities aan te geven en randvoorwaarden te stellen waar er onevenredige belasting van derden zou kunnen optreden.

Maar wat we echt onverstandig vinden is bij voorbaat mogelijkheden uit te sluiten. We herinneren daarbij graag aan de totstandkoming van de Structuurvisie Windenergie. Ook wij hadden daarbij bij voorbaat wél zo onze voorkeuren, zoals liever geen windmolens in natuurgebied. Desondanks hebben we gepleit voor een onderzoek naar álle mogelijkheden binnen de gemeente, omdat de zwaarte en urgentie van de klimaatcrisis voorop staat. Dat pleidooi zullen we ook hier, ook over zonne-energie, blijven houden.

Intussen hebben we bij de energietransitie nog obstakels genoeg te overwinnen, zoals bijvoorbeeld de druk op de netcapaciteit. Maar we gaan die transitie, en daarmee de klimaatcrisis, niet tot een goed einde brengen wanneer we op voorhand duurzame oplossingen uitsluiten omdat ze een specifieke doelgroep wellicht minder goed uitkomen, we hebben een groot algemeen belang te dienen.

En daar wringt het wat ons betreft in deze Zonneladder, er wordt een strikte limiet van 40ha voor het gebruik van grond in het buitengebied gehanteerd. Wij vinden dat echt onverstandig, om onder meer de volgende redenen:

In het stuk zelf wordt al een uitzonderingsgrond aangegeven, namelijk door varianten te gebruiken die meervoudig, dus ook agrarisch gebruik, mogelijk maken. We willen ook agrarische bedrijven stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie, en die dus waar mogelijk lokaal op te wekken. Zowel voor de eigen situatie als voor teruglevering aan het net zou het mooi zijn wanneer de geleverde energie zo stabiel mogelijk geproduceerd wordt en daarvoor is een combi van zon en wind de beste oplossing.

Ook deze herziening zal nog steeds gebruik maken van de criteria die we bij eerdere initiatieven hanteerden: goede ecologische en landschappelijk inpassing blijft, zeker wat ons betreft, een vereiste.

En als dan aan al die voorwaarden wordt voldaan, waarom zouden we ons dan bij voorbaat vastleggen op beperkte inzet? Voorzitter daarvoor dienen wij een motie in.
De tweede aanmerking die we zouden willen maken is deze: Het plaatsen van zonnepanelen is zowel vanuit energie- als financieel oogpunt een no-brainer geworden, die panelen verdien je terug. Oók wanneer je er geen subsidie voor ontvangt. Maar de derde ronde wijst terecht met de vinger op de gevoelige plek: de stabiliteit van het net. Daarom zouden wij er bij het college met klem voor willen pleiten om voor zover dat via de gemeentelijke stimuleringsmaatregelen kan, die ondersteuning te verleggen van de panelen naar vooral de lokale opslag van de energie, en dit ook via provincie en rijk te bepleiten. Wij zien huishoudens en bedrijven graag zoveel mogelijk zelfvoorzienend als het om energie gaat. We zien uw inspanningen met belangstelling tegemoet!

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld