Hoelang bouwen we door aan industriële Chinese Muur Harskamperweg?

Hoelang bouwen we door aan industriële Chinese Muur Harskamperweg?

“De gemeenteraad heeft ruimtelijk beleid bepaald via structuurvisie en bestemmingsplan en we worden geacht dat beleid te volgen. Daarbij mocht het bedrijfsterrein Puurveen pas ontstaan op voorwaarde dat de Harskamperweg geen bedrijfsterrein ging worden. De grote vraag is dus nu waarom we bedrijven naar de Harskamperweg gaan verplaatsen?

Tot 2010 had de gemeente diverse handhavingszaken aan de Harskamperweg, hierna niet meer. Vanaf 2010 hebben we jaarlijks één of meerdere stukjes functieverandering waarbij activiteiten en bouwmeters vanuit het buitengebied naar de Harskamperweg verplaatst worden. Het is een sluipend proces waarbij Pro’98 meerdere keren vragen heeft gesteld dan wel kritisch reageerde.”

…aldus raadslid Aat Barendregt in maart 2015. Wat zou het fijn zijn om hem gewoon nog even te kunnen bellen, even zijn stem horen over zo’n plannetje.

“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”

Dit zinnetje hoor je vaak als er een reclamespotje voorbij komt van een beursgerelateerde dienstverlener.

Dit gaat ook op voor mensen die stukken grond verwerven in de hoop daar in de toekomst iets mee te kunnen gaan doen. Zekerheid daarbij heb je niet, enkel een wens en soms een jaren oude belofte van een voormalig collegelid. Als raadslid begint het gevoel te ontstaan dat wij in Barneveld vooral kaders vaststellen omdat we zo tenminste iets hebben om vanaf te kunnen wijken. Toen ik vorig jaar belde met een natuurorganisatie over de helihaven aan de Stroeërweg, moest het mijn contactpersoon van het hart dat zij Barneveld toch wel als ‘maatwerk kampioen’ in onze provincie zag. Een titel waar we absoluut niet trots op hoeven te zijn. Waar we de één de maat nemen, maken we voor een ander een uitzondering. Dat riekt naar willekeur. Soms is maatwerk nodig, maar de afgelopen commissie grondgebied leek het wel business as usual, ik heb het maar het label cowboy commissie gegeven. 

En dan volgen er nu wat constateringen bij dit bestemmingsplan.

  • Er is sprake van realisatie van twee nieuwe, niet-agrarische ondernemingen, dit is strijdig met de vigerende structuurvisie.
  • Er is sprake van buitenopslag, strijdig met de vigerende structuurvisie.
  • Er is geen sprake van valide ruimtelijke argumenten waarom deze bedrijvigheid specifiek hier zou moeten komen. Behalve het wel geleverde argument dat er geen grond op een industrieterrein kon worden gevonden, …tegen deze prijs, voegt Pro’98 daar dan maar aan toe.
  • Het plan is strijdig met provinciaal beleid, want naar onze indruk is hier sprake van solitaire bedrijvigheid en komt het bouwoppervlak van één van de twee bedrijven met 2040m2 ruim boven de 1000m2 grens.
  • Er is naar onze mening geen sprake van functieverandering, want het betreffen geen nieuwe activiteiten van het oorspronkelijk gevestigde bedrijf, al wordt er al wel van alles ondernomen op het terrein. En er is geen sprake van hergebruik van bestaande panden.

Ik citeer collega Barendregt nog even:

“Het gebied Harskamperweg blijft wel de overgangszone naar de Veluwe met multifunctioneel gebruik. Het multifunctionele wordt bij het college gemeten aan de diversiteit in bedrijven, niet in het openhouden van een landschap en het beperken van de overlast op de Veluwe, die op een steenworp afstand ligt… De invulling van Pro’98 ziet er anders uit, zeker niet als bedrijfsterrein.”

In de commissie werd verondersteld dat er sprake zou zijn van bestaande afspraken met de betreffende eigenaar. Deze zouden we kunnen terug vinden in een eerder genomen raadsbesluit. Voorzitter, ik heb dat besluit er nog maar even bijgepakt, er moeten vanavond geen twijfels zijn. 

Citaat uit bestemmingsplan Garderbroekerweg-Kerkweg: “Hierbij stellen wij uitdrukkelijk dat dit nog in de planvormingsfase is en niet uitgewerkt. Het opnemen van onderstaande tekening is slechts bedoeld als doorkijkje naar een mogelijke toekomstige invulling.” In het genomen raadsbesluit is logischerwijs niets terug te vinden wat de raad zou binden aan de veronderstelde gemaakte afspraken.

Dit voorstel is niet passend binnen de bestaande gemeentelijke en provinciale kaders en wij vinden het onvoldoende gemotiveerd waarom hiervoor een uitzondering zou moeten worden gemaakt, anders dan een oude afspraak met het college. Dit gebied betreft een overgangszone waar sprake zou moeten zijn van een gemengd landschap, maar specifiek hier is al jarenlang sprake van verdere industrialisering. Wij hebben met meerdere bewoners uit de omgeving gesproken en zij versterken onze behoefte om als Pro’98 tegen deze bestemmingsplanwijziging te stemmen, wij vinden dat hier geen sprake is van goede ruimtelijke ordening.