Wat kan Barneveld nog doen om helihaven te voorkomen?

Wat kan Barneveld nog doen om helihaven te voorkomen?

Dank aan LB voor het stellen van de vragen en het college voor de vlotte beantwoording zodat we deze informatie er vanavond bij kunnen betrekken. De situatie die wij vanavond bespreken is een wonderlijke. Blijkbaar is er sprake van toezeggingen gedaan door een college, maar niemand kan mij het betreffende collegebesluit tonen.

Wat mij bevreemdt, is dat de provincie stelt dat er in een vooroverleg tussen provincie en gemeente een positief signaal is afgegeven door de gemeente voor vestiging aan de Wesselseweg, mits de locatie aan de Oud Garderenseweg zou worden opgedoekt. Daarmee wekt de provincie de suggestie dat zij niets anders doen dan meebewegen in de wens van de gemeente zelf.

Maar voorzitter, dat overleg uit 2018 betrof een vooronderzoek. Daarna is er zover ik nu begrijp geen principeverzoek ingediend. En belangrijker, ik vraag mij werkelijk af op basis van welk kader dit ambtelijke of college idee vorm heeft gekregen…

Wij wisten als raad niets van deze positieve grondhouding. Wij voelden wel de noodzaak om als raad stelling te nemen. Dit hebben wij dan ook gedaan door in 2022 al een zienswijze namens de raad richting de provincie te sturen. Als wij toen geweten hadden dat het college, of een ambtenaar, hier al een positief geluid over had laten horen, dan hadden we toen al bij kunnen sturen…

Het college stelt in de beantwoording dat er geen ruimtelijke argumenten bedacht kunnen worden waarom de helihaven op deze plek niet past…

Daarom heb ik wat suggesties voorbereid om het college te helpen bij het schrijven van een zienswijze.

  • Argument 1: In 2016 heeft het college een bestemmingsplan vastgesteld voor deze locatie. Hierin lezen wij dat er enkel een bedrijf met milieucategorie 2 gevestigd mag worden. Daar geldt een milieucirkel van max. 30 meter voor. Een helihaven heeft een cirkel van 500 meter nodig.
  • Argument 2: In de toelichting bij bestemmingsplan Wesselseweg 12 uit 2012 
  • Argument 3: Landgoed Schaffelaar is helaas geen onderdeel van de EHS. Maar een helihaven pal naast een kwestbaar park dat met grote toewijding door Gelderlands Landschap wordt beheerd, dat past echt niet.
  • Argument 4: De afstand tot geluidgevoelige objecten is vele malen minder dan de vereiste 500m. En de aard van de activiteit maakt, dat het zich ook royaal door de omgeving zal gaan verplaatsen.
  • Argument 5: Nieuwvestiging van een helihaven heeft nadelige gevolgen voor Natura2000 gebieden. Van verplaatsing is hier absoluut geen sprake, want de locatie waar de rechten worden weggehaald, is al jaren niet meer in gebruik. De genoemde milieuwinst door de provincie betreft niets meer dan een fictieve, papieren werkelijkheid.

Ik denk dat het goed is als het college de feiten goed op een rij zet en vervolgens de raad hierover informeert. Wat hebben we afgesproken, door wie is de afspraak gemaakt en wat is de waarde van deze afspraak? Graag een toezegging! 

Pro’98 was bij behandeling van de Stroeërweg al bang voor de consequenties die dat besluit zou hebben voor de Wesselseweg. Daarom vroegen wij het college in 2022 te komen met een beleidskader helihavens. Helaas hebben wij deze nog steeds niet en blijven we dus afhankelijk van informatie uit een vooronderzoek en GS besluiten… Pro’98 wil controle hebben op dit soort initiatieven waar heel veel Barnevelders absoluut niet op zitten te wachten.

Arjen Korevaar


Samen met LB, CU, CDA en BI heeft Pro’98 de eerste motie waarin opgeroepen werd te komen tot een zienswijze namens het college, omgezet in een motie met de strekking: doe uw best om te voorkomen dat de helihaven gerealiseerd wordt. Deze motie is door de raad aangenomen.