Ook woningbouw in Garderen Noord-Oost?

Ook woningbouw in Garderen Noord-Oost?

Onlangs hebben we met de commissie grondgebied een bezoek gebracht aan Garderen. Een ronde langs alle plekken die benoemd worden in de deelvisie, leerde mij dat het vooral snippergebieden betreft. In totaliteit geeft dit wellicht een gewenst aantal woningen, alleen is de kans dat dit een gewenste mix van woningtypes oplevert, gering. Kleinere percelen zoals de Laak en het gebied voor het Boerenerf, gewenste bufferstroken naast de Kruimelstaete, het maakt dit allemaal tot kleinere inbreidingen die weinig goedkope woningen zullen opleveren.

Het gebied waar wij niet hebben gekeken, is het gebied achter de Wardborg, gelegen tussen de Koningsweg en de Paleisweg. Ik ben mij ervan bewust dat dit een gebied met een hoge landschappelijke waarde is, maar dit gold tot voor kort ook voor het westelijke plangebied. 

Voor het westelijk plangebied vindt Pro’98 de ontsluiting van woningen via de smalle Hoge Boeschoterweg op de Hoogesteeg bezwaarlijk. Op dit moment komt er vanuit deze richting zeer weinig verkeer. Met grotere aantallen woningen in het aanpalende gebied, zien wij een onwenselijke verkeersontwikkeling ontstaan. Een eventuele oplossing door middel van infrastructurele maatregelen, maakt woningen in dit gebied ook duurder.

Dus komen wij weer terug op het gebied ten oosten van de Wardborg, te zien op het volgende plaatje. De argumenten om daar juist wel te willen ontwikkelen zijn overvloedig.

Deze locatie:

  1. Geeft mogelijkheid tot het bouwen van grotere aantallen woningen. Daardoor is een betere mix, zoals gewenst in Garderen, te realiseren.
  2. Geeft mogelijkheid de inbreiding op locatie Doctor H.C. Bosstraat in samenhang te realiseren.
  3. Creëert synergie met de te realiseren school. Jongere gezinnen vestigen zich voornamelijk in deze hoek van het dorp.
  4. Versterkt de locatie van Dorpshuis De Wardborg, nu nog aan de rand van het dorp.
  5. Versterkt eventuele vestiging van een supermarkt in dit gebied.
  6. Geeft uitdagingen voor wat betreft de cultuurhistorische waarde van het landschap, deze zal naar beneden moeten worden bijgesteld.
  7. Geeft minder verkeersbelasting in het centrum van het dorp.
  8. Is wat ons betreft het eerste ontwikkelgebied om grotere aantallen woningen in Garderen te realiseren.

Daarom voorzitter, dienen wij een amendement in, waardoor we een derde beslispunt toevoegen aan het raadsbesluit, citeer: “In de Deelvisie het gebied ten noordoosten van de Koningsweg, naast De Wardborg, toe te voegen als ontwikkelingsgebied voor woningbouw en deze prioriteit te geven.”

Planologisch blijkt het interessant om Garderen van boven te bekijken. Hier zou een zandloper te zien moeten zijn. Persoonlijk ken ik weinig Garderenen die zich druk maken over zandlopers. Maar met het gebied ten oosten van de Wardborg gebeurt er wel iets interessants met het dorp, dat kan ik u laten zien op het tweede plaatje. Het dorp ontwikkelt zich als een molenwiek en laat molen De Hoop nu net één van de wel kenmerkende objecten zijn in Garderen!


In de vergadering is bovengenoemd amendement omgezet in een motie waarin het college wordt opgeroepen om naast de nu vastgestelde visie voor Garderen ook woningbouw in Noord-Oost te onderzoeken. Daarmee kan dit gebied evt. in de toekomst aan de visie worden toegevoegd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld