Brede school

Brede school

Voorzitter,

Namens mijn fractie wil ik wethouder Verweij om inlichtingen vragen over het proces van informatieverstrekking over De Brede School, specifiek over de pilot in De Burgt. Verder willen wij de wethouder vragen naar zijn oordeel over de werkwijze en – houding van gemeenteraadsleden

Wij hebben de opmerkingen van de wethouder, die de suggestie wekten dat raadsleden hun werk niet goed doen, als een schoffering van de raad in zijn geheel ervaren. Voorzitter, de fractie van Pro’98 vindt dat geen pas hebben. Wij voelen ons voor schut gezet.

Door dergelijke opmerkingen zal het vertrouwen van de gemiddelde Barneveldse burger in zijn of haar politieke vertegenwoordigers niet zijn toegenomen. En dat is betreurenswaardig.

Het was voor ons in ieder geval reden om te achterhalen of het daadwerkelijk zo was dat wij ons tijdig op de hoogte hadden kunnen stellen van de inhoud van het haalbaarheidsonderzoek van Co Act Consult.

Ik ga er vanuit dat een ieder  kennis heeft kunnen nemen van onze schriftelijke uiteenzetting in chronologische volgorde, dus die zal ik hier niet herhalen. Op basis daarvan hebben wij de volgende conclusies getrokken:

1. De wethouder was 16 maart 2007 op de hoogte van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van Co Act Consult
2. De raad is pas op 27 juli 2007 geïnformeerd middels een ter inzage legging: dat is ruim 4 maanden na de bespreking in het college en ruim anderhalve maand na de kaderstellende vergadering.
3. Behoudens de ter inzage legging op 27 juli 2007 is de raad niet eerder – via een memo of een stuk ter kennisname – actief geïnformeerd over de stand van zaken van de pilot “De Brede School” in De Burgt dan via de memo van 26 november 2007.
4. De wethouder heeft nooit gevraagd naar wat de raad, c.q. de commissie zich voorstelde van een brede school om tot een verbetering van de kaderstelling in juni 2007 te komen. Een discussie in de raad of in de commissie had mogelijk ook tot  bijsturing kunnen leiden daar waar het gaat om samenwerking tussen de scholen in De Burgt. Zeker als het gaat om argumenten als gebrek aan financiën of het gebrek aan fysieke ruimte.

Wij hebben de volgende vragen aan de portefeuillehouder onderwijs, de heer Verweij:

– Deelt u de eerder genoemde conclusies?
– Wat vindt u van de wijze en de tijdigheid van informatieverstrekking aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen van de pilot De Brede School?
– Vindt u dat een wethouder de raad direct in moet lichten als een opdracht van de raad niet of niet helemaal kan worden uitgevoerd?
– Wat vindt u van de gecreëerde beeldvorming dat gemeenteraadsleden hun stukken niet lezen?
– Hoe beoordeelt u de inzet en werkhouding van gemeenteraadsleden?

Hier vindt u het interpellatieverzoek van Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld