Interpellatieverzoek

Interpellatieverzoek

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Barneveld

Barneveld, 15 december 2007

Betreft: het verzoek tot het houden van een interpellatie

Geachte heer Houben,

Hiermee verzoek ik u tot het houden van een interpellatie tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Barneveld d.d. 18 december 2007. Onze fractie vraagt de wethouder van onderwijs, de heer Verweij, om inlichtingen over De Brede School in De Burgt en wel specifiek over:
a. de wijze waarop de gemeenteraad is geïnformeerd
b. het moment waarop de gemeenteraad is geïnformeerd
c. het oordeel van de wethouder over de werkwijze en – houding van gemeenteraadsleden

Wat er vooraf ging:
In de kadernotavergadering van 2006 is via een door de raad over genomen motie van Pro’98 het college verzocht in 2006 te komen met een visie over de Brede School.

In de Kadernota 2008-2011, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2007, wordt gemeld onder “Accenten voor de komende jaren”, pagina 20, de een na laatste alinea: “De start van een Brede School in De Burgt geldt als een pilot voor de andere wijken in de gemeente. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken….”. U verwoordt dit onder 5.5 als hoofddoelstelling voor het onderwijsprogramma.

In de programmabegroting, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2007, onder 5.1, pagina 59 zien we deze hoofddoelstelling weer terug en in de toelichting lezen we: “De gemeente ontwikkelt de pilot Brede School in de wijk De Burgt (wijkschool). Daarnaast doet de gemeente een studie….”

In de Berap 2007-2 , vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2007, wordt er specifiek alleen over een Wijkschool De Burgt gesproken en niet meer over een Brede School.

Deze Berap werd voor het stellen van vragen besproken in de commissie Samenleving van 31 oktober 2007. Het was de heer H. van den Berg van het CDA die zich tijdens deze vergadering afvroeg wat er over was gebleven van De Brede School in de Burgt. Pas toen werd duidelijk dat er sprake zou zijn van een smalle wijkschool in De Burgt.

Op 26 november 2007 middels een memo en in de beantwoording van onze schriftelijke vragen van 29 november 2007 informeert de wethouder de raad over het mislukken van een Brede School in De Burgt:. U stelt in die beantwoording geen aanleiding te hebben gezien “bij de behandeling van de kadernota of op enig moment daarna de gemeenteraad te informeren, dat de opdracht niet volledig kon worden uitgevoerd”. Uw motivatie was het ontbreken van heldere kaders voor een Brede School door de raad.

In de commissievergadering van 3 december 2007 stelde de wethouder dat er al in maart 2007 een haalbaarheidsonderzoek is gedaan door een extern bureau. Dat rapport is vervolgens naar de raad gegaan. De wethouder veronderstelde dat de leden van de commissie zich op de hoogte hadden gesteld van de inhoud. Een aantal commissieleden stak op dat moment de hand in eigen boezem, uitgaande van het feit dat zij hun werk niet goed hadden gedaan.

De kop in de Barneveldse Krant van 4 december 2007 loog er dan ook niet om: Vetgedrukt stond daar gemeld: ‘Raad moet stukken beter lezen’.

Het verbaasde onze fractie zeer dat bij navraag door ons bleek dat geen van de commissieleden het haalbaarheidsonderzoek kende. Na enig speuren is ons gebleken dat het rapport van Co Act Consult door het college is overgenomen op 16 maart 2007 en pas op 27 juli 2007 ter inzage voor de gemeenteraad is gelegd. Midden in de zomervakantie!

Conclusies
1. De wethouder was 16 maart 2007 op de hoogte van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van Co Art Consult
2. De raad is pas op 27 juli 2007 geïnformeerd middels een ter inzage legging: dat is ruim 4 maanden na de bespreking in het college en ruim anderhalve maand na de kaderstellende vergadering.
3. Behoudens de ter inzage legging op 27 juli 2007 is de raad niet eerder – via een memo of een stuk ter kennisname – actief geïnformeerd over de stand van zaken van de pilot “De Brede School” in De Burgt dan via de memo van 26 november 2007.
4. De wethouder heeft nooit gevraagd naar wat de raad, c.q. de commissie zich voorstelde van een brede school om tot een verbetering van de kaderstelling in juni 2007 te komen. Een discussie in de raad of in de commissie had mogelijk ook tot  bijsturing kunnen leiden daar waar het gaat om samenwerking tussen de scholen in De Burgt. Zeker als het gaat om argumenten als gebrek aan financiën of het gebrek aan fysieke ruimte.

Vragen aan de portefeuillehouder onderwijs, de heer Verweij:

– Deelt u bovenstaande conclusies?
– Wat vindt u van de wijze en de tijdigheid van informatieverstrekking aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen van de pilot De Brede School?
– Vindt u dat een wethouder de raad direct in moet lichten als een opdracht van de raad niet of niet helemaal kan worden uitgevoerd?
– Wat vindt u van de gecreëerde beeldvorming dat gemeenteraadsleden hun stukken niet lezen?
– Hoe beoordeelt u de inzet en werkhouding van gemeenteraadsleden?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van PRO’98

Monique Rosbergen