Tweede berap – De brede school

Tweede berap – De brede school

Voorzitter,

In zijn algemeenheid moeten we concluderen dat deze tweede berap een redelijk goed inzicht geeft in de voortgang van de doelen die we voor dit jaar gesteld hebben. Veel zaken zijn voortvarend aangepakt en worden conform de planning uitgevoerd. Daar willen wij u mee complimenteren. Maar bij dat compliment willen we wel een kanttekening plaatsen.

We zien dat de vorige maand vastgestelde meerjarenraadsagenda nu al achterhaald is door de werkelijkheid. Een aantal zaken van het voor deze maand geplande staat niet op de raadsagenda van vanavond. Dat geeft niet alleen onnodig druk op de agenda’s van de komende raadsvergaderingen, maar het zet je ook aan het denken over wat die raadsplanning, de meerjarenraadsagenda, nu eigenlijk waard is als zo eenvoudig zaken kunnen worden doorgeschoven.

Hoe zit het nu met de T uit het SMART principe, de T van tijdgebonden. Als het college zo eenvoudig de planning kan blijven bijstellen dan is het voor het college buitengewoon eenvoudig om SMART te zijn. Alle resultaten worden dan altijd conform de planning gehaald. Al is die planning dan enkele keren aangepast.

Wij vragen ons af hoe het college nu verder van plan is met de meerjarenplanning om te gaan. Het zou best zo kunnen zijn dat wij vorige maand een onrealistische meerjarenraadsagenda hebben vastgesteld. Maar dan mogen we toch op zijn minst verwachten, dat het college dat voorafgaand aan de vaststelling laat weten. Zo van: let op raad, dit gaat, om die en die reden niet lukken en wij adviseren u die data in de agenda aan te passen.

De fractie van Pro’98 vindt dat de meerjarenraadsagenda leidend moet zijn. We maken als raad, door middel van die planning, afspraken met het college wanneer iets klaar en afgerond moet zijn en dan moet het er op dat moment ook zijn. We horen graag een reactie van het college.

Een specifiek onderwerp uit de berap willen wij expliciet noemen waarbij er in onze ogen erg ruimhartig met een opdracht van de raad is omgesprongen.

Al jaren achtereen vraagt de fractie van Pro’98 aandacht voor de Brede School. In 2005 hebben we, tijdens de begrotingsvergadering met een amendement gevraagd om in 2006 extra geld in te zetten voor het concept Brede School. Dat amendement haalde het toen niet. Dus hebben we gezocht naar andere middelen om het concept toch meer vorm te kunnen geven.

In dat kader hebben we de wethouder toen gewezen op het aanvragen van de zogenaamde BOS-subsidies, een stimuleringsregeling voor Buurt, Onderwijs enSport.

Tijdens de kadernotavergadering in 2006 hebben we via een motie het college verzocht in 2006 al  te komen met een visie over de Brede School. Die motie werd door de raad overgenomen.

En wat zien we nu?

De BOS-gelden zijn aangevraagd, ontvangen en ingezet, maar niet voor een Brede School.

En

in de berap wordt in het programma 5 Onderwijs onder 5.2 Brede School alleen verwezen naar Wijkschool De Burgt.

Een wijkschool zoals we er al meer kennen in Barneveld: in onze ogen geen brede school, maar een smalle school. Het gaat hier om een schoolgebouw waarin drie scholen worden gehuisvest, met de mogelijkheid van BSO en peuterspeelzaalwerk.

Terecht heeft de wethouder in de commissievergadering al gezegd dat het zelfs geen brede school genoemd mag worden, daar zou veel meer gemeenschappelijk moeten worden gedaan. Heel jammer dat alle scholen blijkbaar hun eigen identiteit uit willen stralen in plaats van samen te delen en waardevolle voorzieningen voor een wijk tot stand te brengen.

Wij vinden dit een blamage voor Barneveld en vragen ons echt af of de gemeente, in casu de wethouder zich voldoende heeft ingespannen om het Brede School concept daadwerkelijk vorm te geven in onze gemeente.

Er is dus – ondanks de opdracht van de raad aan het college – geen visie ontwikkeld en in de raad besproken. Er is alleen gekeken naar de Burgt en het lijkt er op dat de wethouder, omdat het daar niet van de grond is gekomen, de handdoek nu in de ring gooit.

Wij verzoeken het college – nogmaals – te komen met een visie over De Brede School. Zodat we daar in de raad over kunnen discussiëren. Wij verwachten niet alleen een toezegging van de wethouder, maar ook een datum wanneer hij de visie met de raad wil bespreken.