Bijdrage Pro’98 Wijkschool de Burgt

Bijdrage Pro’98 Wijkschool de Burgt

Wat vindt de fractie van Pro’98 het allerbelangrijkste vanavond? Wij vinden en samen met ons, denk ik, alle fracties in deze raad dat de kinderen die in de Burgt naar school gaan zo snel mogelijk onderwijs moeten krijgen in een school en niet in kippenhokken. Laat daar geen twijfel over zijn.

We hebben het college gisteren schriftelijke vragen gesteld over de externe adviezen, het raadsvoorstel en het pré-advies van het college. We hadden dat liever veel eerder gedaan, maar dat was onmogelijk, omdat we niet eerder dan eind vorige week alle informatie ontvingen. Dat is jammer, want de externe adviezen dateren van 6, 12 en 14 maart. Het pré-advies van het college over de VVD-moties is van 25 maart. Het college heeft duidelijk wat langer de tijd genomen dan wij kregen om de externe adviezen te bestuderen.burgt

We hebben in onze schriftelijke vragen van gisteren citaten opgenomen uit de notulen van de commissievergadering Samenleving van 20 februari jl. en uit memo’s van C/M/S Derks Star Busman en Significant van respectievelijk 12 en 14 maart. Die citaten zal ik hier niet herhalen, die heeft iedereen kunnen nalezen. Uit die memo’s bleek ons klip en klaar dat de wethouder ons tijdens de commissievergadering van 20 februari onjuist had geïnformeerd.

Vanmiddag om 10 voor 4 ontvingen wij de beantwoording van het college. U beantwoordt onze vragen of de wethouder ons onjuist heeft geïnformeerd als volgt:

“Wethouder Verweij heeft op 20 februari jl. de commissieleden (en daarmee de raad) niet onjuist geïnformeerd. Het aanbestedingstraject ten behoeve van de wijkschool zat toen namelijk niet meer in de selectiefase, maar in de gunningsfase. In die fase van de procedure kun je een aanbesteding niet meer afbreken wegens het ontbreken van mededinging.”

Ik geef u twee letterlijke citaten uit de notulen van 20 februari jl. een vraag van de VVD en het antwoord van de wethouder:

De VVD: Waarom is de aanbesteding niet stopgezet en wanneer was bekend dat er maar 1 gegadigde was?

Daarop antwoordt de wethouder:

”Het is niet mogelijk om een aanbestedingtraject stop te zetten als blijkt dat er maar één aanbieder is. Je kunt niet de eisen bijstellen en het traject opnieuw lopen. Het bouwproject mag niet onveranderd weer op de markt gezet worden.”

Als de wethouder toen had gezegd dat het op dat moment niet meer kon omdat we toen al in de in de gunningsfase waren en niet meer in de selectiefase, dan heeft u gelijk.
Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij stelde stellig en zondermeer, dat het niet mogelijk was om een aanbestedingstraject stop te zetten.

Sterker nog, ik geef u nog een citaat uit diezelfde notulen, daar zegt de wethouder:

“De selectiefase maakt deel uit het van aanbestedingstraject. Er zijn twee onafhankelijke bureaus ingeschakeld voor objectivering van de gegevens. Deze zijn beide tot de conclusie gekomen dat de prijs marktconform is. Als er meerdere personen zijn, krijg je meer concurrentie en dat kan de prijs beïnvloeden. Echter, dan moet je ze wel krijgen. Men gaat met de aannemer om tafel zitten, om te bezien waar nog meer op bezuinigd kan worden.”

De wethouder zegt dus dat de selectiefase onderdeel uitmaakt van het aanbestedingstraject en die mag je volgens hem niet stop zetten als er één aanbieder is. Ook zegt hij dat als er meerdere personen (en daarmee doelt hij denk ik op aanbieders) zijn, je die wel moet krijgen.

Heeft hij toen niet de moeite willen nemen om te bezien of hij die kon krijgen door bijvoorbeeld de minimumeisen te verlagen en het traject verder ongewijzigd opnieuw te starten?
Iets wat op dat moment absoluut nog had gemogen, volgens het advies van C/M/S Derks Star Busman, maar ook van dat van Significant. U zat toen nog in de selectiefase!

Wij  – en volgens mij veel meer fracties – zijn tot en met de afgelopen raadsvergadering er van overtuigd geweest dat je een aanbestedingstraject niet kan stoppen als er maar 1 inschrijver is en dat de selectiefase een onderdeel was van het traject.

Die overtuiging vormde, is onze inschatting, ook de basis voor de motie van de VVD om vanaf heden aanbestedingen slechts doorgang te laten vinden indien er zich twee of meer inschrijvers gemeld hebben.

Als je er vanuit gaat dat je niet mag stoppen als er maar één aanbieder is, dan is het enige alternatief het aanbestedingsbeleid te wijzigen, zodat je wel de mogelijkheid hebt om te stoppen. Maar dat hoeft dus niet per se blijkt uit de externe adviezen.

Er kan gestopt worden, en dan baseer ik me even op het meest genuanceerde advies van beide adviesbureaus, namelijk dat van Significant  van 14 maart:

“Wanneer er één inschrijving is ontvangen en die buiten het vooraf vastgestelde (en bekendgemaakte) budget en overige kaders ligt, kan een aanbesteding worden gestaakt. Ligt deze binnen de vooraf aangegeven kaders dan is staken van de procedure niet zonder opgaaf van reden te doen.”

Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat de wethouder ons onjuist heeft geïnformeerd.

C/M/S/ Derks Star Busman geeft in hun advies overigens aan de door de VVD voorgestelde beleidswijziging zinvol te vinden. Wel adviseert het bureau om op te nemen dat in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld dwingende spoed) de aanbesteding toch kan worden voortgezet. Het bureau stelt: “Het is in het algemeen in het belang van de gemeente om te voorkomen dat slechts één (geldige) inschrijving wordt ontvangen.”

Het college neemt dit advies niet over met een voor ons onbegrijpelijke motivatie nl. er zijn nog andere mogelijkheden bijvoorbeeld door het bekendmaken van het maximumbudget.

Voorzitter, dat lijkt ons echt heel erg onverstandig om van te voren al aan te geven hoeveel het maximaal mag kosten. Als ik dat bij alles wat ik aan wil schaffen zou doen, dan weet ik heel erg zeker dat ik overal de hoofdprijs moet betalen!  Wij hopen dat de VVD de motie niet intrekt, want wij zullen die motie zeker steunen.

Voor het geval de motie van de VVD het niet haalt of deze niet wordt ingediend, hebben we nog een andere motie voorbereid. Deze motie is overigens overbodig als de VVD-motie het haalt. We zullen die motie daarom in tweede termijn pas indienen. Als ons uit de bijdragen van de fracties blijkt of er steun is voor de VVD-motie, doen we dat niet.

In het kort komt die motie er op neer  dat Pro’98 vindt dat bij één inschrijving de raad eerst moet worden ingelicht om mogelijke bedenkingen te formuleren, voordat in het aanbestedingstraject verder wordt gegaan. Zo kan de raad overwegen en adviseren of er sprake moet zijn van opnieuw starten en het verlagen van de minimumeisen om zo meer mededinging op te wekken.

Dan kom ik nu aan het raadsvoorstel. Vinden we dat dit voorstel voldoende is om akkoord te gaan? De  fractie van Pro’98 heeft het gevoel dat we niet precies weten waarmee we akkoord gaan.

Duidelijk is dat we een korting van een half miljoen euro hebben gekregen. Daar staat tegenover dat we daarvan 50.000 euro reserveren voor het versterken van de kwaliteitsbewaking. De bouwer wil voor die korting de besprekingen met de gebruikers zoveel mogelijk beperken. Oftewel waar hij 5 ton voor rekent, kan de gemeente dat voor 50.000 euro. Dat zal wel wat kort door de bocht zijn, voorzitter, maar het geeft toch te denken. De raad zegt een keer BOE en er kan zo een half miljoen af. Je vraagt je dan af of er niet nog meer te halen valt.

Verder wordt er voorgesteld voor iets minder dan een half miljoen te bezuinigen. Een groot deel van die bezuinigingen wordt gevonden in het feit dat de sportvoorziening een standaard-voorziening wordt. In het oorspronkelijke financiële voorstel van de sporthal in de Burgt is er sprake van een bouw van 3,2 miljoen euro voor de sporthal, trek daar eens ruwweg 5 ton af dan kost de sportvoorziening 2,7 miljoen euro.

U refereert in uw beantwoording aan KVLO normen. We zijn eens op die website gaan neuzen en komen dan op de volgende bedragen (en ik noem de hoogste):

Regelgeving en financiële normering gymnastieklokalen 2006
Bouwkosten nieuwbouw/uitbreiding
De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een gymnastiekzaal voor alle schoolsoorten met een bruto vloeroppervlak van 455 m2 bedraagt
€ 728.426,53 (op het schoolterrein) respectievelijk € 743.159,39 (op afzonderlijk terrein).

Het onderwijsleerpakket en meubilair voor basisonderwijs:
De vergoeding voor de eerste inrichting met OLP/meubilair – afgeleid van de Londonormering -voor een gymnastiekzaal voor het basis- en speciaal basisonderwijs bedraagt € 45.039,69.
NB: De Basisinventarislijst, gebaseerd op het Basisdocument Bewegingsonderwijs, komt in 2006 uit op minimaal € 54.582,36.

Wij komen dan uit op 8 ton. Voorzitter, dat is nog heel ver weg van 2,7 miljoen euro. Wat voor sporthal krijgen we nu precies voor zoveel geld?

Afrondend voorzitter. Ik ben begonnen te zeggen dat de leerlingen die in De Burgt naar school gaan zo snel mogelijk een goede school moeten krijgen. Dat is het meest wezenlijke.
Toch zijn we erg huiverig om akkoord te gaan met dit voorstel gezien de adviezen van C/M/S Derks Star Busman of de bezuiniging van 10% geen grond zal zijn om ons te dwingen tot heraanbesteding. Het is niet voor niets dat dit bureau zegt aan een dergelijke bezuiniging zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven. Zou een heraanbesteding dan de enige tegenslag zijn of kunnen we in dat geval ook boetes of claims verwachten?

En verder voorzitter, zoals eerder uit mijn bijdrage is gebleken vinden wij dat de wethouder de raad onjuist heeft geïnformeerd. De stelligheid van de wethouder bleek onterecht en zijn uitspraken onjuist. Voorzitter, daarmee zijn wij – en daarmee bedoel ik de raad – op het verkeerde been gezet.
Wij constateren dat wethouder Verweij fout na fout na fout maakt. En dat houdt een keer op. Als je dat vindt dan kun je niet anders dan het vertrouwen in deze wethouder opzeggen. Daarom komen we met een motie van wantrouwen.

Tweede termijn
Voorzitter, we hebben als fractie wat meer tijd nodig gehad voor een schorsing dan gepland. Daarvoor onze excuses. We hebben als fractie nadrukkelijk overwogen of we door de wethouder moedwillig op het verkeerde been zijn gezet of dat we elkaar niet goed hebben begrepen. Is er sprake van het afgeven van signalen, ruis op de lijn en verkeerd ontvangen van signalen?

We geloven dat de wethouder ons niet moedwillig op het verkeerde been heeft willen zetten. Toch zijn wij tot afgelopen vrijdag, tot het moment dat we de adviezen van de externe bureaus ontvingen, er van overtuigd geweest dat het niet mogelijk was om een aanbesteding te stoppen als er 1 aanbieder is. We
hebben de indruk dat dit ook voor een groot aantal andere raadsleden geldt. Nu wordt er gesproken over een selectiefase en gunningsfase en momenten waar nog wel iets kan en iets niet meer kan. Wij komen niet uit die discussie en bij twijfel – of je het wel of niet bij het rechte eind heeft – moet je niet iemand willen beschadigen en moet je zo’n motie niet doorzetten. We trekken daarom onze motie in.

Hoewel het raadsvoorstel en zeker het traject dat is gelopen om tot dit voorstel te komen allerminst een schoonheidsprijs verdienen, zullen we niet voorstellen om te komen tot een heraanbesteding. Al zijn we niet volledig overtuigd dat we geen of nauwelijks risico’s lopen, we vinden het belang van de leerlingen in De Burgt zwaarder wegen dan de kans op tegenslagen in de vorm van een heraanbesteding of claims dan wel boetes. Soms moet je durven zeggen: wie niet waagt, die niet wint.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld