Schriftelijke vragen wiijkschool de Burgt

Schriftelijke vragen wiijkschool de Burgt

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Barneveld, 30 maart 2008

Onderwerp: Aanbestedingstraject Wijkschool De Burgt

Geacht College,

De Pro’98 fractie wil het College op grond van art. 37 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vragen stellen over het aanbestedingstraject voor de wijkschool in De Burgt.

Externe adviezen/pré-advies college

Tijdens de commissievergadering van 20 februari jl stelt wethouder Verweij het volgende:

Citaat notulen commissie Samenleving 20-02-2008, pagina 4 laatste alinea

Wethouder Verweij:
”Het is niet mogelijk om een aanbestedingtraject stop te zetten als blijkt dat er maar één aanbieder is. Je kunt niet de eisen bijstellen en het traject opnieuw lopen. Het bouwproject mag niet onveranderd weer op de markt gezet worden.”

Op 27 maart ontvingen wij per e-mail twee adviezen van C/M/S Derks Star Busman en Significant en het pre-advies van het college. Daarin vonden we onderstaande informatie.

Citaat memo 12 maart 2008 van mr. G ’t Hart van C/M/S Derks Star Busman, pagina 3 onderaan en pagina 4 midden:

“Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft uitdrukkelijk overwogen dat een aanbestedende dienst niet gehouden is te gunnen, wanneer slechts één (geldige) aanmelding of inschrijving is ontvangen…………

Bij staking van een aanbesteding wegens het ontbreken van daadwerkelijke mededinging hoeft de opdracht niet wezenlijk te worden gewijzigd voordat tot een heraanbesteding mag worden overgegaan. In een dergelijk geval kan worden volstaan met verlaging van de minimumeisen zodat meer gegadigden aan de aanbesteding kunnen deelnemen en er alsnog mededinging wordt opgewekt.”

Memo Significant 14 maart 2008 van Ir. J.P. (Jan-Pieter) Papenhuijzen MBA en Drs. R. (Rinke) Meijer, pagina 2 laatste alinea en pagina 3 eerste alinea

“Vanuit het wetgevend kader is het een aanbestedende dienst in beginsel toegestaan een aanbesteding te staken, mits hier aan valide redenen ten grondslag liggen. Het feit dat er slechts één of twee offertes zijn ingediend, is op zichzelf geen reden om een aanbesteding af te breken……..

Wanneer er één inschrijving is ontvangen en die buiten het vooraf vastgestelde (en bekendgemaakte) budget en overige kaders ligt, kan een aanbesteding worden gestaakt. Ligt deze binnen de vooraf aangegeven kaders dan is staken van de procedure niet zonder opgaaf van reden te doen…….”

1. Is onze conclusie juist dat wethouder Verweij de commissieleden (en daarmee de raad) onjuist heeft geïnformeerd over de mogelijkheid om de aanbesteding te staken als er één inschrijver is?
2. Is onze conclusie juist dat wethouder Verweij de commissieleden (en daarmee de raad) onjuist heeft geïnformeerd over de mogelijkheid om de minimumeisen te verlagen?

Citaat Pré-advies College van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2008 pagina 2, 2e alinea:

“Hoewel de ontvangen adviezen op dit punt niet geheel eenduidig zijn, gaan wij er van uit dat het binnen het aanbestedingsrecht mogelijk is om een aanbesteding te staken als slechts één inschrijving is ontvangen. Het verdient wel aanbeveling om dit bij de aanbesteding vooraf bekend te maken.”

3. U doet een aanbeveling om bij aanbesteding vooraf bekend te maken dat een aanbesteding zal worden gestaakt als slechts één inschrijving is ontvangen. Op basis van welk juridisch advies doet u die aanbeveling? Vindt u het alleen aanbevelingswaardig of is het verplicht om dit vooraf bekend te maken?

Raadsvoorstel 08-32 d.d. 27 maart 2008

4. In het raadsvoorstel wordt nog steeds gesproken over een hogere raming van de schoolsportvoorziening met 500.000 euro vanwege de NOC*NSF-normen (pagina 1 , laatste gedachtevierkantje). In de vergadering van 4 maart jl. heeft wethouder Van den Hengel aangegeven dat het bouwen van een sportvoorziening op basis van die normen slechts 71.000 euro duurder zou zijn. Welk bedrag is nu juist: 500.000 euro of 71.000 euro?
5. In het huidige voorstel geeft u aan dat er nu een gestandaardiseerde sportvoorziening komt en dat dit de basis is voor de bezuinigingen. Hoe verhouden de bedragen van 500.000 euro en 466.603 euro zich tot elkaar? Oftewel is hier sprake van een sigaar uit eigen doos?
6. Welke overige versoberingen worden concreet aangebracht voor de ombuigingen, met andere woorden: wat krijgen we minder voor 466.603 euro ten opzichte van het oorspronkelijke plan?
7. Op pagina 3 van het voorstel geeft u aan dat er rekening moet worden gehouden met een uitloop van enkele maanden. Waarom is dat? Het raadsvoorstel wordt slechts 4 weken later behandeld dan gepland.

In de motie “Krediet bouw wijkschool De Burgt” van 4 maart 2008 die door alle partijen is ondertekend, wordt u verzocht om “binnen de juridische kaders van deze Europese aanbesteding, te komen tot een substantiële verlaging van de totale investering, zonder dat dit leidt tot een vertraging in de totstandkoming van de wijkschool.”

Citaat memo C/M/S Derks Star Busman van mr. G ’t Hart d.d. 6 maart 2008

“In beginsel zijn onderhandelingen over fundamentele onderdelen van het werk na aanbesteding verboden. In een gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie is bovendien uitdrukkelijk gesteld dat onderhandelingen over de prijs in ieder geval zijn verboden.”

In het vervolg van de memo wordt nog een aantal overwegingen gegeven waarom het in dit geval misschien wel zou mogen.

Het bureau concludeert echter: (citaat)
“Het doorvoeren van een bezuiniging van 10% zonder heraanbesteding is dus niet zonder risico, te meer wanneer daarbij de gebruikerseisen (wezenlijk) worden gewijzigd. Wanneer de gemeente desalniettemin in overleg met Pellikaan tot een dergelijke bezuiniging wenst over te gaan, dan verdient het aanbeveling daaraan zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven.”

8. In het raadsvoorstel (pagina 2) stelt u: “de specifieke bezuinigingen hebben zich vooral vertaald in het omzetten van de in de omgeving op maat geprojecteerde schoolsportvoorziening in een gestandaardiseerde voorziening.” Het woord “op maat” suggereert dat de schoolsportvoorziening op maat was voor de gebruikers van de voorziening. Is er hier sprake van een bezuiniging waarbij de gebruikerseisen wezenlijk worden gewijzigd?
9. Het extern adviesbureau doet u de aanbeveling zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de 10% bezuinigingen. Gezien het persbericht van afgelopen vrijdag heeft u die aanbeveling niet ter harte genomen. Dat siert u overigens, we houden van transparantie, maar hoe groot is nu de kans dat een andere partij een heraanbesteding zal afdwingen? Oftewel: hoe zeker bent u er van dat de rechter in zal stemmen met het feit dat er geen heraanbesteding plaats vindt? 
10. Handelt u conform de opdracht van de raad “binnen de juridische kaders van deze Europese aanbesteding” te blijven? Het is tenslotte niet voor niets dat genoemd adviesbureau u adviseert zo min mogelijk ruchtbaarheid aan de bezuinigingen te geven.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als bovenstaande vragen nog beantwoord zouden kunnen worden voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 1 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld