Moties en Amendementen

Moties en Amendementen

Hieronder vindt u de moties en amendementen die Pro’98 heeft ingediend bij de raadsvergadering op dinsdag 10 juni.

Amendement De Ark

Agenda punt: V-2 en VI – 4

Voorstel nr. 08- 43

Onderwerp: ontwerp kadernota 2009 – 2012, huisvesting de Ark

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2008

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Toevoegen aan de beleidstoevoegingen: nieuwe huisvesting begroten voor de Ark in de voor te leggen meerjaren begroting 2009 – 2012.

Overweging:

De huidige huisvesting van de Ark komt binnen afzienbare tijd te vervallen. De organisaties die in de Ark gehuisvest zijn horen op een goede bereikbare plek in het winkelcentrum van Barneveld thuis.

Ondertekening en naam:

M. Rosbergen – van Minnen

A.M. den Dunnen

 

Amendement niet verhogen OZB-belasting

Agenda punt: V-2 en VI – 4

Voorstel nr. 08- 43

Onderwerp: ontwerp kadernota 2009 – 2012, voorgestelde O.Z.B. verhoging

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2008

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het raadsvoorstel onder B. Uitgangspunt prognose meerjarenbegroting 2009 – 2012, punt 3 te schrappen.

Overweging:

–          Uit afgelopen jaarrekeningen blijkt dat lang niet alle beleidstoevoegingen kunnen worden uitgevoerd op het moment dat ze zijn begroot; dit leidt tot overschotten.;

–          de meerjarenbegroting 2009 – 2012 zo ingericht kan worden dat een verhoging van de O.Z.B.  niet nodig is.

Ondertekening en naam:

M. Rosbergen – van Minnen

A.M. den Dunnen

 

Motie openstellen Gemeentehuis vrijdagmiddag

Agendapunt: V–2 en V-4

Voorstel nr.: 08-43

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2008

Onderwerp: ontwerp kadernota 2009 – 2012, openstelling gemeentehuis op vrijdagmiddag

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

–          het centrum van Barneveld door veel burgers wordt bezocht op vrijdagmiddag;

–          het centrum van Barneveld heel weinig door burgers wordt bezocht op maandagmorgen;

–          het een voorwaarde is dat de gemeente klantgericht werkt;

–          het kostenneutraal is of de servicepunten nu op maandagochtend of op vrijdagmiddag geopend zijn.

–          verzoekt het College: de servicepunten van de gemeente op vrijdagmiddag open te stellen en op maandagochtend te sluiten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

M. Rosbergen – van Minnen

A.M. den Dunnen

 

Motie subsidiecoordinator

 

Agendapunt: V – 2 en VI – 4

Voorstel nr.: 08-43

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2008

 Onderwerp: ontwerp kadernota 2009 – 2012, subsidie coördinator

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

–          er veel subsidies vanuit Den Haag en vanuit Brussel te verkrijgen zijn;

–          we als Barneveld misschien wel veel subsidies laten liggen in Den Haag of Brussel;

–          een subsidiecoördinator zichzelf kan terug verdienen;

verzoekt het College:

te onderzoeken of het aanstellen van een subsidiecoördinator zinvol is voor Barneveld

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

M. Rosbergen – van Minnen

J.G.J.M. Beijer

 

Motie Millennium gemeente

 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen op 10 juni 2008

Agendapunt

Onderwerp: Kadernota 2009-2012

De raad,

Overwegende dat er onder onze inwoners al vele initiatieven zijn om de millenniumdoelen van de VN na te streven,

waarbij de voormalig secretaris-generaal Kofi Annan verklaarde dat de inzet van gemeenten en gemeenschappen onmisbaar zijn,

streeft ernaar om een verklaarde Millenniumgemeente te worden,

en verzoekt de griffier om een werkgroep in te stellen die onderzoekt op welke manier wij als gemeente een verklaarde Millenniumgemeente kunnen worden en of en hoeveel financiële middelen hiervoor moeten worden begroot.

Toelichting:

Een breed samengestelde werkgroep vanuit de raad en desgewenst met inbreng van  een afvaardiging van ‘de Ark ‘, zou dit verder vorm kunnen geven. Ook vanuit het bedrijfsleven zou inbreng gewenst kunnen zijn.

De uitkomst van de werkgroep kan als inbreng fungeren voor de begrotingsraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en namen:

Namens ChristenUnie:       Namens CDA:               Namens Pro’98

T. Kuiper- De Haan              B.A. Schermers            M. Rosbergen

H. Schuring                             K. v.d. Werf                    A. den Dunnen

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld