PC voor minima, geen belastingverhoging, gemeentehuis vrijdagmiddag open en toilet in Barneveld

PC voor minima, geen belastingverhoging, gemeentehuis vrijdagmiddag open en toilet in Barneveld

PC voor minima, geen belastingverhoging, gemeentehuis vrijdagmiddag open, financiering van een jeugdhonk in Voorthuizen en een openbaar toilet in het centrum van Barneveld. Zomaar enkele zaken die Pro’98 heeft voorgesteld tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 30 oktober.

BELASTING
Het zijn onzekere tijden. Alles wijst er op dat de wereld afstevent op een economische recessie. In een periode van teruggang zal iedereen de broekriem aan moet trekken. Wij vinden dat de gemeente de OZB en de andere heffingen niet moet verhogen. Pro’98 vindt dat het rekeningresultaat van een gemeente neutraal moet zijn. Een gemeente hoeft haar burgers niet extra financieel te belasten door winst te maken, zonder dat daar vooraf duidelijke doelen aan verbonden zijn. De enige reden om als gemeente winst te maken is als er in het verleden grote verliezen zijn gemaakt. Dan moet je als gemeente het weerstandsvermogen herstellen om voldoende buffer te maken om risico’s op te vangen. Is dat laatste het geval in Barneveld? Het antwoord is “nee”. We houden aanzienlijke bedragen over. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat er wordt verwacht dat de jaarrekening 2008 zal sluiten met een winst van 2,7 miljoen euro.  Ik zou van de andere fracties wel eens willen weten hoe zij vinden dat dit bedrag staat in verhouding tot de 8 miljoen euro die wij aan OZB ontvangen?  Vindt u het in dat licht redelijk dat we de belastingen en heffingen verhogen, ook al is het “slechts” met de inflatiecorrectie?

De gemeenteraad is helaas niet mee gegaan met ons amendement om de belastingen niet te verhogen.

PLAFOND INFRASTRUCTUURFONDS
Het verwachte weerstandsvermogen voor 2009 is 2,4. Vorig jaar stelden we vast dat de streefwaarde zich moet begeven tussen de 1,2 – 1,6. Ons weerstandsvermogen is dus het dubbele van dat wat we nodig achten. We zijn niet voor 100% verzekerd, maar voor 200%! Zonder precies te weten wat het effect in geld is, hebben we vorig jaar afgesproken dat het weerstandsvermogen kan worden afgeroomd om het infrastructuurfonds te vullen. Concreet is dat dit jaar 1,5 miljoen euro en volgend jaar 2,6 miljoen euro erbij in dit fonds! Bijna 4 miljoen in 2 jaar. Om dit even in perspectief te zien: in de reserve Oostelijke Omleiding zit 7 miljoen en de ontsluiting Harselaar-Zuid 7, 5 miljoen euro. Vindt u niet dat er op zijn minst een plafond voor het fonds moet worden in gebouwd? Hoe hoog vindt u dat het bedrag mag zijn, dat per jaar in dit fonds gestort gaat worden? Onbeperkt? En hoe lang gaan we door met het afromen ten gunste van dit fonds? Hierover dienen we een motie in.

Voor het instellen in overeenstemming met de gemeenteraad van een plafond is door de wethouder toegezegd dat hij volgend jaar met voorstel komt over hoe hiermee om te gaan.

MINIMA
Deze gemeente heeft ruim 62 miljoen euro aan reserves en nog eens ruim 13 miljoen euro aan voorzieningen. Onze conclusie is dat Barneveld voldoende vet op de botten heeft om mogelijk “magere jaren” door te komen. Dat kun je niet zeggen van een beperkte groep Barnevelders die leven op of net boven het bestaansminimum. Ook al vertrouwen we op de kracht van mensen, dat ontslaat ons niet van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mensen die zichzelf niet of moeilijk kunnen redden. In een periode van economische achteruitgang zal juist deze groep als eerste de gevolgen voelen. Voor Pro’98 wordt de kwaliteit van de samenleving afgemeten aan de zorg en de kansen voor zwakkeren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Om voor deze groep wat extra’s te doen in deze moeilijke tijden hebben we nog wat aanvullende voorstellen, die volgens ons op de uitkomst van de begroting geen grote invloed hebben. De Tweede Kamer heeft onlangs landelijk 50 miljoen euro vrij gemaakt voor incidenteel armoedebeleid. Pro’98 vindt dat het bedrag dat Barneveld krijgt, gebruikt moet worden om gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum in de dure decembermaand  50 euro extra te betalen.

Motie is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad.

PC
Pro’98 vindt dat een pc thuis hoort in het rijtje koelkast, tv en wasmachine waar mensen bijzondere bijstand voor kunnen aanvragen. Dus niet alleen gezinnen met kinderen. Juist voor de minima is de pc met Internet het portaal naar de wereld. Vooruitlopend op de conferentie in december willen wij dat het in 2009 al mogelijk is om in het kader van bijzondere bijstand een pc aan te schaffen.

Het amendement dat we hiervoor hebben ingediend, is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad.

FOOD VALLEY TRIENNALE
In februari 2008 werd een rapport van LaGroup gepresenteerd aan de gemeente Wageningen. Geïnventariseerd is waar de mogelijkheden en potenties voor Wageningen liggen om zich meer te profileren als aantrekkelijke stad. In het rapport wordt voorgesteld dat te bewerkstelligen door een Food Triënnale in Wageningen te gaan houden. Wil Barneveld zo graag vriendjes worden met Wageningen dat we er 100.000 euro voor begroten om deze Wageningse doelstelling te sponsoren? Wat ons betreft weggegooid geld, niet doen dus.

Ons amendement is niet aangenomen. We gaan dus voor €100.000 Wageningen sponsoren.

GEMEENTEHUIS OPEN VRIJDAGMIDDAG
Dit najaar wordt opnieuw meegedaan aan “De Staat van de Gemeente”. Wij zouden graag zien dat aan de algemene vragen over de openingstijden een specifieke gemeentelijke vraag wordt toegevoegd. Waar gaat uw voorkeur naar uit: openstelling van het gemeentehuis op maandagmorgen of op vrijdagmiddag?

Nadat we vorig jaar tevergeefs ook al gevraagd hadden om openstelling van het gemeentehuis op vrijdagmiddag, is nu wederom toegezegd door het college dat hier naar gekeken gaat worden.

BIBLIOTHEEK
We zijn onaangenaam verrast door de actie van de bibliotheek om nu gedeeltelijk deel te nemen aan de actie “Nederland leest”. Door het slechts aan leeskringen te verstrekken, lijkt het helemaal alsof de bibliotheek bepaalt voor wie het wel of niet goed is dat hij of zij het boek van Harry Mulisch leest. Pro’98 vindt dat de gemeenteraad de bibliotheek duidelijker kaders moet opleggen. Ook willen wij graag met de raad discussiëren over de wijze waarop de bibliotheek bestuurd wordt. Wij zullen dit aan de agendacommissie voorleggen.  We vinden het jammer dat het college de actie niet wil overnemen. Daarom hebben wij de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek gevraagd of wij de actie “Nederland leest” over kunnen nemen door bijvoorbeeld de boeken die over zijn na 14 november aan ons te leveren, zodat wij de boeken gratis kunnen verstrekken aan die mensen die het alsnog graag willen ontvangen en geen lid zijn van een leeskring. Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.

BREDE SCHOOL
Het tegen elkaar aanplakken van scholen in combinatie met  peuterspeelzaalwerk of kinderopvang is voor Pro’98 geen Brede School.Pro’98 vindt er dat naast onderwijs, ook sport en cultuur aan  kinderen moet worden aangeboden in samenwerking met de in Barneveld bestaande verenigingen. Buitenschoolse opvang is een eerste vereiste voor een Brede School. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen met taxi’s heen en weer gereden moeten worden tussen school en BSO.

EEN ZORGLOKET
In de beantwoording op onze vragen over de coördinatie van diverse organisaties met eigen zorgloketfuncties stelt het college: “met deze organisaties worden afspraken gemaakt over taakafbakening…en over door- en terugverwijzing naar de organisaties en omgekeerd.” In onze vertaling staat daar: “van het kastje naar de muur en omgekeerd”. 
Iemand die zorg nodig heeft, moet niet door-, terug- en omgekeerd verwezen worden. Die wil antwoorden op zijn zorgvraag. Pro’98 pleit voor één zorgloket in het gemeentehuis. Achter dat loket zit iemand die van alle voorzieningen op de hoogte is, korte vragen meteen beantwoordt en zo nodig in één keer naar de juist instantie verwijst.

OPENBAAR TOILET BARNEVELD
In een voorgaande raadsperiode is een amendement van Pro’98 aangenomen om te komen tot een openbaar toilet in het centrum van Barneveld dat ook toegankelijk is voor mindervaliden. Blijkbaar vinden partijen dat dit goede idee nog eens moet worden bevestigd. Wie weet, wordt het nu wel snel opgepakt. Daarom dienen we samen met de SGP opnieuw een amendement in.

Het amendement is aangenomen door de gemeenteraad.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld