Van toneelzaal tot theater en weer terug

Van toneelzaal tot theater en weer terug

Wij hebben het college vragen gesteld over de te hoge tarieven voor de huur van de grote en kleine zaal in het Schaffelaar theater. Daardoor wordt het voor verscheidene Barneveldse verenigingen nagenoeg onmogelijk om een voorstelling te geven in dit theater. Op bijna al onze vragen krijgen we als antwoord dat de exploitatie van het theater geheel voor rekening en risico van de Exploitatie BV komt. Dit betekent dat deze BV de tarieven voor de verhuur van de twee zalen vaststelt. Hoe hoog de tarieven zijn, is niet bij het college bekend.

Dat is toch wel heel bijzonder. De gemeente is voor 1/3 aandeelhouder van het theater – er is dus heel wat gemeenschapsgeld mee gemoeid – en toch vindt het college dat het niets hoeft te weten noch te vertellen heeft als het gaat om de tarieven en de gebruiksmogelijkheden voor de Barneveldse verenigingen.

Blijkbaar heeft dit college last van geheugenverlies. Tijdens de besluitvorming over het centrumplan in 2001 heeft Pro’98 een amendement ingediend om de toneelzaal van de Veluwehal zodanig aan te passen dat het kan dienen voor kleinschalig theater. Uitgangspunt was dat plaatselijke verenigingen gebruik konden maken van deze faciliteit, maar dat de toneelzaal ook een goede ruimte zou bieden voor try-outs en niet al te grote voorstellingen.

Een groot probleem met de toneelzaal in de Veluwehal was (en is nog steeds) dat als op zaterdagavond bijvoorbeeld een belangrijke sportwedstrijd wordt gespeeld, het nagenoeg onmogelijk is om een toneel-, zang-, muziek- of cabaretvoorstelling uit te voeren vanwege het lawaai in de sportzaal.

Een aantal verenigingen werd na de besluitvorming voor besprekingen uitgenodigd om te inventariseren welke aanpassingen voor de toneelzaal noodzakelijk waren. Na dit onderzoek bleek dat met de aanpassing van de toneelzaal zoveel kosten waren gemoeid dat het verstandiger was om te kijken naar een aparte voorziening voor theater. Samenwerking werd gevonden met de Harmonie en zo ontstond het idee voor het Schaffelaartheater.

De voorzitter van de Harmonie (nu de Exploitatie BV) heeft een aantal keren ingesproken in onze (fractie)vergaderingen.  Tijdens deze gesprekken is er altijd sprake geweest van commerciële en verenigingstarieven. Ik weet zelfs zeker dat er gerekend werd met exploitatiebegrotingen waarin beide tarieven waren verwerkt.

De Barneveldse verenigingen, die betrokken waren bij de gesprekken over de aanpassing van de toneelzaal,  waren natuurlijk blij. Eindelijk: een echt theater in Barneveld. Sindsdien is er niet meer geklaagd over het ontoereikend zijn van de toneelzaal. Er zou tenslotte een goede voorziening komen.

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen stelt het college “Daarnaast willen wij u er op wijzen dat ook de theaterzaal in de Veluwehal nog beschikbaar is.” Gevoel voor humor kun je het college niet ontzeggen want je kunt de toneelzaal in de Veluwehal veel namen geven, maar theaterzaal is echt veel te veel eer voor deze ongezellige ruimte met podium.

En zo is het cirkeltje rond en zijn de Barneveldse verenigingen na 7 jaar weer terug bij af.

Natuurlijk vind ik het geweldig dat er nu ook grotere voorstellingen kunnen komen naar Barneveld. Laat Claudia, Jochem, Youp en Freek maar komen. Maar ook het Rosenberg trio, Trijntje of Anouk. Een prachtig klassiek concert vind ik overigens ook niet te versmaden. Maar ik vind dat dit niet ten koste mag gaan aan dat wat de plaatselijke verenigingen altijd is voorgehouden. Het Schaffelaartheater gaat zo voorbij aan een van de oorspronkelijke doelstellingen. Het hoeft en mag niet het één of het ander zijn.

Monique Rosbergen, 21 december 2008

Antwoord college op onze schriftelijke vragen:

Uw fractie vreest gelet op de huurprijs die betaald moet worden (€ 2000 voor de grote zaal per avond en € 700,– voor de kleine zaal per avond), dat er straks geen of weinig verenigingen de overstap kunnen maken van de toneelzaal van de Veluwehal naar het Schaffelaartheater. Uw fractie vindt dit een ongewenste situatie en vindt dit strijdig met de uitgangspunten van de overeenkomst. Op grond daarvan stelt u de volgende vra-gen.

1. Is de hierboven beschreven constructie een juiste weergave van hetgeen de verenigin-gen is verteld door de heer Mijer? En als dit niet het geval is, kunt u dat dan nader toe-lichten?

Een nadere toelichting op uitspraken gedaan door de heer Mijer zal door de heer Mijer zelf gegeven moeten worden. Verder wijzen wij u er op dat in artikel 22.2 van de samenwerkingsovereenkomst staat dat de exploitatie van het Theater geschiedt door en voor rekening en risico van de Exploitatie b.v.

2. Wat zijn precies de kosten voor de Barneveldse verenigingen als ze één of meer avon-den gebruik willen maken van een van de twee zalen? Wijken die tarieven af van de tarieven die gehanteerd gaan worden voor commerciële voorstellingen?

Zoals wij reeds eerder gemeld hebben geschiedt de exploitatie van het Theater geheel voor rekening en risico van de Exploitatie b.v. Dit betekent dat zij, naast het risico dat zij nemen om de exploitatie sluitend te krijgen, ook degene zijn die de tarieven voor de verhuur van de twee zalen vaststellen. Hoe hoog deze tarieven zijn is bij ons niet be-kend.

3. Hoeveel Barneveldse verenigingen hebben zich al gemeld om een voorstelling te ge-ven in het Schaffelaartheater?

Op dit moment zijn er 3 definitieve aanvragen bij de Exploitatie b.v. ingediend en heb-ben 2 verenigingen een optie op het gebruik van het theater genomen.
Daarnaast willen wij u er op wijzen dat ook de theaterzaal in de Veluwehal nog be-schikbaar is.

4. De Harmonie is voor 1/3e aandeelhouder. Wordt er door de Harmonie ook huur betaald voor het gebruik van beide zalen en hoe hoog is dit bedrag?

De Harmonie heeft als aandeelhouder voor 1/3e zeggenschap in de Eigendoms b.v. Verder is zij voor 100 % eigenaar van de Exploitatie b.v. Als zij één van beide zalen wil gebruiken zal ook de Harmonie huur moeten betalen aan de Exploitatie b.v.

5. De gemeente is voor 1/3 aandeelhouder van het Schaffelaartheater. Er is dus veel gemeenschapsgeld met het theater gemoeid. Heeft de heer Mijer daadwerkelijk gesteld dat het Schaffelaartheater niet gesubsidieerd wordt?

Het is juist dat er door de gemeente en daarnaast natuurlijk andere partijen flink wat geld gestoken wordt in de realisering van het Muziekcentrum. Echter waar de heer Mijer op doelt is het feit dat de Exploitatie b.v. de exploitatie van het theater voor eigen rekening en risico sluitend moet zien te krijgen. In de exploitatie van het theater zit feitelijk geen subsidie van de gemeente.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben
secretaris burgemeesterPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld