subsidiëring van godsdienstonderwijs op openbare scholen

subsidiëring van godsdienstonderwijs op openbare scholen

Het beleidsdoel zoals vastgelegd in de Barneveldse “beleidsregels subsidiëring van het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen voor primair onderwijs” is: Het verbreden van kennis en begrip voor godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen onder leerlingen in het primair onderwijs. Op dit moment krijgen twee lokale kerken op basis van deze regels subsidie om godsdienstonderwijs te verzorgen op twee openbare basisscholen.

Betreft:    Verzoek tot behandeling in de commissie Samenleving van 16 september 2009 van ingekomen Stuk B3 (Raad 29 september 2009) 

Van:    Fractie Pro’98

Doel:     gelegenheid om de wethouder nadere informatie te vragen over het collegevoorstel.


Het beleidsdoel zoals vastgelegd in de Barneveldse “beleidsregels subsidiëring van het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen voor primair onderwijs” is:

Het verbreden van kennis en begrip voor godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen onder leerlingen in het primair onderwijs.

Op dit moment krijgen twee lokale  kerken op basis van deze regels subsidie om godsdienstonderwijs te verzorgen op twee openbare basisscholen.

In praktijk komt het er op neer dat er slechts invulling wordt gegeven aan een beperkt deel van bovengenoemd beleidsdoel, namelijk alleen aan het verbreden van kennis en begrip voor de christelijke godsdienst.

Omdat een openbare school er voor iedereen is, vindt Pro’98 dat er meer inhoud dient te worden gegeven aan het geheel van het beleidsdoel, zodat ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen aan bod komen.

In December 2008 heeft de Tweede Kamer – in het kader van de wet BIO – besloten het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk onderwijs te professionaliseren. 

Per 1 augustus 2009 gaat het Rijk gefaseerd gelden ter beschikking stellen aan speciale uitzendbureaus. Leerkrachten levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs komen dan in dienst van deze bureaus. Vooralsnog lijkt de rijksbijdrage niet voldoende en blijft de gemeente Barneveld de huidige subsidiëring van de kerken continueren.

De fractie van Pro’98 wil graag met de wethouder en de andere fracties in gesprek om te bezien of er nu of in de nabije toekomst meer uitvoering kan/zal worden gegeven aan het totale beleidsdoel in plaats van aan een deel daarvan. 

Voor een goede beoordeling van de mogelijkheden heeft onze fractie nadere informatie nodig over bijvoorbeeld de exacte taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en de openbare scholen voor primair onderwijs op dit punt.

Monique Rosbergen

Barneveld, 31 augustus 2009