Buitengebied en natuur

Buitengebied en natuur

PRO’98 wil

  • de landbouw behouden in de Vallei
  • diervriendelijke en ecologische landbouw stimuleren
  • dat de Veluwe niet verder wordt aangetast
  • dat waardevolle landschappen onderhouden blijven
  • natuur inventariseren en in bestemmingsplannen opnemen
  • inzetten op een zorgvuldig bomenbeleid

PRO’98 vindt dat de Veluwe niet verder aangetast mag worden. Waardevolle agrarische landschappen als de Eng van Garderen en de kleinschalige agrarische landschappen rond Stroe, Kallenbroek, Zwartebroek, het Wilbrinkbos en De Glind mogen niet veranderen door nieuwbouw en dienen tevens onderhouden te worden. Afbraak van houtwallen moet tegengegaan worden. PRO’98 pleit voor een inventarisatie van de natuur aanwezig binnen de gemeente, zodat binnen het nieuwe bestemmingsplan rekening gehouden kan worden met flora en fauna.

Ten aanzien van het bomenbeleid wil PRO’98 de vier speerpunten van de bomenstichting in acht nemen.

Het gebruiken van de verwevingszones voor agrarische ontwikkelingen omdat de landbouwontwikkelingsgebieden geen ruimte bieden keuren wij af. Wel moeten alle agrarische bedrijven ruimte krijgen om diervriendelijke stallen te plaatsen. Landbouw op ecologische basis moet meer aandacht krijgen en gestimuleerd worden. De ecologische verbindingszones dienen gerealiseerd te worden zoals deze zijn afgesproken in de Reconstructie. Gezien de ontwikkelingen in de landbouw willen we regelmatig evaluaties om het uitgezette beleid te kunnen aanpassen. Een versoepeling van het beleid voor  functieverandering in het buitengebied is voor PRO’98 bespreekbaar. We zien de zone van De Glind, via Achterveld, Kallenbroek, Terschuur naar Zwartebroek als een groene bufferzone tegen de oprukkende Randstad. Een combinatie van landschapsontwikkeling, recreatie en natuur binnen een door agrariërs beheerde omgeving biedt goede vooruitzichten.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld