De burger centraal

De burger centraal

PRO’98 wil:

  • burgers betrekken bij gemeentelijke plannen voorafgaand aan besluitvorming
  • heldere en correcte informatie verstrekken
  • periodieke peilingen, thematische hoorzittingen en een gemeentelijk referendum
  • de gemeentelijke diensten via het Internet verder uitbreiden
  • vragen van burgers zo snel mogelijk beantwoorden
  • de mogelijkheden van wijkbudgetten serieus overwegen
  • dorpsplannen als onderlegger voor gemeentelijke plannen
  • goede huisvesting voor dorpshuizen
  • inzetten op kwaliteit en professionalisering van het huidige ambtelijk apparaat
  • aannemen van nieuw personeel en inhuur van externen beperken

PRO’98 vindt dat de gemeentelijke overheid de vraag van de burger centraal moet stellen en niet het aanbod van de gemeente. Onze inwoner is de klant van de gemeente. Medewerkers van de gemeente zijn professionals die hun klanten ten dienste zijn. Bestuurders zijn integer en zich voortdurend bewust van hun voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid.

Barneveld is gebaat bij actieve en betrokken burgers. Samenwerking met burgers is van groot belang om te komen tot goede besluitvorming. Dat geldt zowel voor burgers in wijken en dorpen, als voor burgers die actief zijn in hun eigen bedrijf.

 De gemeente moet, voorafgaand aan besluitvorming, op een heldere en correcte wijze informatie aan burgers verstrekken over gemeentelijke plannen en beleid. Dit kan door middel van de gemeentelijke website en de gemeentelijke pagina in de krant. Uit die informatie moet duidelijk blijken hoe burgers mee kunnen spreken en denken over de gemeentelijke voornemens.

De invoering van “Het Gesprek” en interactieve beleidsvoering hebben positief bijgedragen aan het betrekken van burgers en belanghebbenden bij besluitvorming. PRO’98 wil dit interactieve beleid verder uitbreiden met periodieke peilingen onder inwoners over aansprekende onderwerpen, het organiseren van thematische hoorzittingen en een gemeentelijk referendum.

De wijkplatforms hebben een goede rol in het contact tussen gemeente en burgers als het gaat om sociale veiligheid en de inrichting van de leefomgeving. Het instellen van wijkbudgetten vinden we een interessante optie om burgers meer zeggenschap te geven over de invulling van hun wijk. Dorpsplannen vormen belangrijke onderleggers voor te formuleren gemeentelijke plannen.

De verschillende dorpshuizen in de kernen van de gemeente hebben een bewezen sociale functie. Die moeten ze, als het aan PRO’98 ligt, blijven behouden. Goede huisvesting is dan een vereiste.

De gemeentelijke website moet in de komende jaren verder worden vorm gegeven, zodat burgers daar voor de meeste gemeentelijke diensten terecht kunnen, zonder dat ze daarvoor naar het gemeentehuis hoeven. Ook moet het veel eenvoudiger worden om via de website vragen te stellen aan de gemeente. Deze dienen tijdig te worden beantwoord. Gestreefd moet worden om eenvoudige vragen binnen drie dagen af te doen, zodat het sturen van ontvangstbevestigingen niet nodig is.

Bovenstaande betekent niet dat het gemeentehuis overdag grotendeels gesloten kan worden. Het is van belang dat het gemeentehuis “het huis van onze gemeenschap” is en blijft waar iedereen op een professionele manier kan worden geholpen. Voortdurende (bij)scholing van het ambtenarenapparaat dient dit te waarborgen. In de afgelopen jaren heeft een fikse uitbreiding van de formatie op het gemeentehuis plaats gevonden. PRO’98 vindt dat er voorlopig een pas op de plaats moet worden gemaakt met het aannemen van nieuw gemeentelijk personeel en de inhuur van externen. Tenzij het om de overdracht van rijks- of provinciale taken gaat , met het daarbij behorende geld.