Financieel sluitend beleid

Financieel sluitend beleid

PRO’98 vindt

  • het noodzakelijk een kerntakendiscussie te voeren
  • de toekomst leidend: prioriteit moet worden gegeven aan: investeringen in onderwijs, duurzaamheid en de toegankelijkheid van cultuur en sport voor vooral kinderen in een achterstandsituatie
  • dat er sprake moet zijn van gemiddelde gemeentelijke lasten in vergelijking tot andere gemeenten

PRO’98 gaat uit van een sluitende meerjarenbegroting en van voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. Gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend. De besteding van gelden moet helder en transparant zijn.

Verreweg het grootste deel van de inkomsten van de gemeente Barneveld komt van het rijk. Deze inkomsten worden aangevuld door onze inwoners en gasten door het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen.

De komende jaren zullen gekenmerkt worden door een veel lagere uitkering van het rijk. Forse bezuinigingen op de gemeentelijke begroting zijn daarom onvermijdelijk. Wij zien de noodzaak van een kerntakendiscussie.

PRO’98 wil in die discussie vooral toekomstgericht blijven denken en daarom blijven investeren in onderwijs en duurzaamheid. Daarnaast is het van groot belang dat mensen en vooral ook kinderen in een achterstandsituatie mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Cultuur en sport moeten voor deze groep toegankelijk blijven.

Bezuinigingen kunnen in de eerste plaats gevonden worden door te bezien of:

  1. Het ontvangen geld zuinig en efficiënt wordt besteed. Gekeken kan worden of samenwerking met andere gemeentes of uitbesteding kostenbesparingen oplevert.
  2. Verouderd beleid kan worden afgeschaft
  3. Afgeschreven zaken (auto’s, apparatuur e.d.) zondermeer vervangen moeten worden
  4. Er prioriteiten gesteld kunnen worden en een aantal plannen kunnen worden uitgesteld.

PRO’98 vindt dat in een gemeente met een gemiddeld voorzieningenniveau er sprake moet zijn van gemiddelde gemeentelijke lasten in vergelijking tot andere gemeenten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de gemeentelijke lasten de komende jaren alleen zullen stijgen met de inflatiecorrectie.