Milieu en klimaat

Milieu en klimaat

PRO’98 wil

  • ambitieuze en toetsbare milieudoelstellingen
  • een hoge duurzaamheidscore in de duurzaamheidsmeter
  • ondergrondse containers voor allerlei typen afval
  • de Milieustraat ook op zaterdagmiddag open
  • dat de gemeente zichtbaar het goede voorbeeld geeft
  • dat Barneveld een klimaatneutrale gemeente wordt
  • (lokale) duurzame initiatieven en innovatie gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden
  • duurzaam bouwen

PRO’98 staat voor ambitieuze en toetsbare doelstellingen in het gemeentelijk milieubeleid. De gemeente zal moeten streven naar een hoge(re) duurzaamheidscore op de landelijke duurzaamheidsmeter. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de milieuafweging in een aparte paragraaf in gemeentelijke plannen op te nemen.

PRO’98 vindt dat het scheiden van afval zoveel mogelijk bevorderd moet worden en is blij met de manier waarop de milieustraat aan de Otelaarseweg functioneert. Vanwege het succes van deze voorziening vindt PRO’98 dat de milieustraat ook op zaterdagmiddag geopend moet zijn. Wij zijn voorstander van het plaatsen van ondergrondse containers in woonwijken voor het verzamelen van glas, plastic, textiel, oud papier, groenten-, fruit- en tuinafval en restafval.

Voorbeeldfunctie
De gemeente heeft op milieugebied een voorbeeldfunctie. Deze voorbeeldfunctie uit zich in plannen op het gebied van woningbouw, grond-, weg-, en waterbouw, maar ook bij de inkoop van producten, diensten en aanschaf van vervoermiddelen die schone of minder milieubelastende brandstof gebruiken. De gemeente dient ernaar te streven zelf klimaatneutraal te worden. In nieuw te bouwen of te verbouwen eigendommen moeten duurzame materialen gebruikt worden. De gemeente stimuleert de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie.  De gemeente moet actief energiebesparende verlichting toepassen en stimuleren en zich inzetten voor duurzame productie en hergebruik van producten. Bij offertegunning dienen de milieuaspecten mee te wegen. PRO’98 zet in op elektrische auto’s waar mogelijk voor het gemeentelijk wagenpark.

Stimulering
Naast de voorbeeldfunctie heeft de gemeente een belangrijke rol in het stimuleren van bedrijven en inwoners om energiebesparende maatregelen te treffen. PRO’98 vindt dat de gemeente (lokale) duurzame initiatieven en innovatie dient te stimuleren en te faciliteren. Dit is te realiseren door, onder andere, actief klimaat- en energievoorlichting te geven en subsidiegelden beschikbaar te stellen. Tevens kan de gemeente het fietsgebruik stimuleren door goede en veilige fietsroutes te realiseren.

PRO’98 vindt dat het niet meer vrijblijvend kan zijn of projectontwikkelaars of particulieren duurzaam (ver)bouwen. De energielasten zullen de komende jaren fors toenemen. Het is in het belang van de (toekomstige) bewoner, maar ook van het milieu dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar energieneutrale bouw.

Bij nieuwbouw is het zinvol om zoveel mogelijk zongeoriënteerd te bouwen, zodat zonnecollectoren een zo maximaal mogelijk rendement behalen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld