Visie op wonen

Visie op wonen

Als het aan PRO’98 en het CDA had gelegen was veevoederbedrijf Brons in Voorthuizen
door de raad de pin op de neus gezet. Harde data waarop de milieuaanvraag bij de
gemeente binnen moet zijn. Zo niet, dan handhaven! Maar SGP, VVD, Christen Unie en
Burger Initiatief weigerden onze motie Brons te steunen. Daarmee boden zij Brons ruimte
toch meer tijd voor die aanvraag te nemen. Onbegrijpelijk stemgedrag van deze partijen.
Ook al omdat het college de motie als steun in de rug beschouwde. Omwonenden klagen al
jaren over stank, stof en lawaai. Zij kregen nu niet de duidelijkheid waar ze recht op hebben.
‘Het initiatief van PRO’98 voor deze ‘motie Brons’ komt niet uit de lucht vallen. Het
veevoederbedrijf aan de Molenweg in Voorthuizen, dat al lange tijd zonder een toereikende
milieuvergunning produceert, zorgt voor geluid-, stof- en stankhinder. De omwonenden
klagen steen en been. Ruim 70 klachten in de afgelopen 2 maanden. Dat zegt nog al wat.
Het gaat, zo gaf het college eerder aan, om een complexe zaak waarin het zoeken is naar
de juiste aanpak. Uw college koos er voor de weg van het overleg te bewandelen en dus,
vooralsnog, niet handhavend op te treden. Dat moet er nu in resulteren dat Brons uiterlijk 1
augustus een concept-milieuaanvraag bij de gemeente indient en uiterlijk 1 september een
definitieve milieuaanvraag.
De huidige weg van het overleg en de beide data: daar is onze motie op gericht. Het is wat
ons betreft de laatste kans die het bedrijf krijgt om zijn zaken op een fatsoenlijke manier
in samenspraak met de gemeente te regelen. Als de data van 1 augustus respectievelijk
1 september niet worden gehaald is voor ons de maat vol. Dan is het over met de
samenspraak. Dan neemt de gemeente zijn verantwoordelijkheid als handhavende overheid.
Als logische eerste stap wordt dan een nieuw besluit genomen over de aanvraag, die als
gevolg van de weigering van de Raad van State, weer – of liever gezegd nog steeds – op
het bordje van de gemeente ligt. En dat besluit kan slechts één ding inhouden: het college
weigert die aanvraag en gaat handhaven.
Onze motie spreekt voor zich. Als we voor deze aanpak kiezen komt er meer duidelijkheid
dan er tot nu toe was. Duidelijkheid, waar de omwonenden van Brons zo langzamerhand
meer dan recht op hebben.’

PRO’98 kan zich in grote lijnen vinden in de nota van uitgangspunten voor Visie op wonen 2010-2015. Lage inkomensgroepen,  starters  en senioren krijgen daarin de aandacht die ze verdienen. Ook verschillende initiatieven die u aankondigt spreken ons aan.

  • De creatieve, kostenbesparende, woonvormen voor starters die u wilt overwegen.
  • Het heroverwegen oftewel aanscherpen van de voorwaarden voor een starterslening, zodat die lening terecht komt bij mensen die hem echt nodig hebben.
  • En ook: de mogelijkheid die u noemt om vooruit te lopen op landelijke regelgeving voor duurzaam bouwen en wonen.

Allemaal zaken waar, wat ons betreft, nog wel een tandje bij mag worden gezet.

In de commissie grondgebied vroeg PRO’98 voor de inbreidingslocaties aandacht voor kwaliteit naast kwantiteit en voor het kantoor aan huis.  De wethouder reageerde daar positief op. Wel werd afgesproken de verschillende aanvullingen en nuanceringen uit de commissie niet meer in deze nota van uitgangspunten op te nemen, maar het verslag van de vergadering daarvoor te gebruiken. We gaan ervan uit dat we die aanvullingen en nuanceringen straks in de definitieve Visie terug zullen vinden.

De motie van de SGP om de vrijkomende reserves uit het volkshuisvestingsfonds van Regio De Vallei te gebruiken voor voeding van de regeling startersleningen vinden we overbodig. De wethouder had daar al een toezegging voor gedaan.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld