Amendement: Muziekschool

Amendement: Muziekschool

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting  2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Muziekschool
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord te gaan met een bezuiniging van 300.000 euro op de muziekschool.

En te vervangen door:

Een besparing van 10% op de muziekschool.

Toelichting:

Het oorspronkelijk bezuinigingsvoorstel leidt tot een verdubbeling van de bijdrage van de (ouders van) leerlingen. Dat werkt drempelverhogend. 10% korting op de muziekschool is redelijk omdat de gemeente ook in totaal 10% bezuinigt.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Monique Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld