Minder inbraken, maar doel niet gehaald

Minder inbraken, maar doel niet gehaald

BARNEVELD – Het doel, het aantal inbraken in de gemeente in 2011 naar minder dan 100 terug te dwingen, is niet gelukt, maar relatief staat Barneveld er niet slecht voor. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van Pro’98. “Weliswaar een daling van 238 woninginbraken in 2010 naar 184 in 2011, een daling van 22,69 %, maar toch fors boven de opgenomen doelstelling.”

In de politieregio Gelderland-Midden steeg het aantal woningbraken in 2011, ten opzichte van 2010, met gemiddeld 5%, een landelijke trend, zo meldt het college verder. “Positieve uitzondering vormde ons politiedistrict West-Veluwe Vallei, waar een daling van 9,24 % plaatsvond. In de gemeente Barneveld was de daling het sterkst. De doelstelling voor 2012 blijft, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma integrale Veiligheid 2011-2012 het terugbrengen van het aantal woninginbraken naar minder dan 101 in 2012.”
Raadslid Frank van der Lubbe had in de laatste week van januari schriftelijke vragen gesteld over het aantal woninginbraken in de gemeente Barneveld naar aanleiding van het feit, dat er op 23 januari 2012 al 31 inbraken hadden plaatsgevonden.

Honden
Van der Lubbe wilde ook weten, wat er is geworden van maatregelen, die voor 2011 genomen zouden worden. Er zijn op vijf terreinen inspanningen vereist om het aantal woninginbraken te verminderen, aldus het college. De gemeente zet zich met name in op het terrein van de preventie en toezicht (boa), de politie op het terrein van toezicht en opsporing en justitie op het terrein van vervolging en nazorg. In 2011 is er maandelijks overleg gevoerd met al deze partijen, daar waar nodig aangevuld met externe partners als woningbouwverenigingen. In dit overleg werd met name gesproken over een goede afstemming en coördinatie onderling. Ook burgers zijn in 2011 ingezet voor toezicht. In de wijken en dorpen waar de meeste inbraken plaatsvonden, werden preventieavonden georganiseerd en werden hondenbezitters ingeschakeld, ter ondersteuning van de politie. De in december 2010 samengestelde ‘denktank’, bestaande uit 18 leden van wijkplatforms, werd periodiek geïnformeerd over aantal en plaats van de woninginbraken. Hun input werd met name gebruikt bij de uitgevoerde preventieactiviteiten.

SelectaDNA
SelectaDNA is één van de middelen die gebruikt worden in het kader van de (preventieve) aanpak van woninginbraken. In alle gevallen waarbij is ingebroken krijgen de aangevers een gratis kit aangereikt. Daarnaast worden de kits ook tegen geredu-ceerde prijs aangeboden op het gemeentehuis. In 2011 zijn er 234 kits aan inwoners van de gemeente Barneveld verstrekt. Omdat SelectaDNA met ingang van 2011 is ingezet, is er nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit.

Voetsurveillance
Januari 2012 werden 37 inbraken gepleegd in de gemeente Barneveld, meldt het college. Besloten werd dat de politie en de boa’s meer voetsurveillance in die wijken waar veel inbraken plaatsvinden uitvoeren, dat er dit voorjaar vier extra informatieavonden in de wijken en dorpen worden belegd en dat er dit voorjaar samen met betrokken burgers een aantal buurtpreventieprojecten worden opgezet. Ook zal extra worden ingezet op het verstrekken van informatie aan bewoners via de media. “De inzet van de politie heeft er overigens al toe geleid dat er op 22 januari 2012 een drietal verdachten werden aangehouden, wat tot de oplossing van meerdere recente woninginbraken heeft geleid.”

Regierol
Het terugdringen van het aantal woninginbraken ligt niet bij één partij, zo benadrukken B en W, “maar kan alleen slagen door gezamenlijke aanpak van justitie, politie, gemeente en burgers. De gemeente pakt hierbij haar regierol, zoals verwoord in het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2011-2014 op. Het terugdringen van het aantal woninginbraken heeft de hoogste prioriteit. Hiervoor is voldoende capaciteit vrijgemaakt.” Ook de politie heeft de inzet van het eind 2010 geformeerde regionale woninginbrakenteam verlengd tot medio 2013.

Copyright Barneveld VandaagPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld