Bestemmingsplan Vlasbekje

Bestemmingsplan Vlasbekje

Voor ons ligt het bestemmingsplan Vlasbekje. Met dit plan wordt de komst van de Albert Heijn mogelijk gemaakt aan de rand van het dorp. Zo ontstaat er een supermarkt met voldoende aanliggende parkeerruimte, waardoor Voorthuizenaren die nu uitwijken naar bijvoorbeeld Barneveld, weer in hun eigen dorp hun boodschappen kunnen gaan doen.

De verplaatsing van de Albert Heijn heeft een lange voorgeschiedenis. Regelmatig is er de afgelopen jaren door verschillende partijen aan de bel getrokken en is het college gewaarschuwd voor de verkeersafwikkeling, de optimistische berekening van de marktruimte en de gevolgen voor de detailhandelsstructuur van Voorthuizen. Het college heeft deze discussie niet willen voeren tot er een bestemmingsplan lag. Winkeliers met terechte bezwaren zijn in de krant weggezet als mensen die alleen hun emotie laten spreken.

Dit bestemmingsplan geeft een andere invulling dan dat de raad jaren geleden voor ogen had. Niet fout, maar wel een reden tot voorzichtigheid. We hebben alle begrip voor het feit dat AH op de huidige plek niet optimaal zit en dat er een oplossing gezocht wordt. We beschouwen dit voorstel als een gewoon bestemmingsplan, dat getoetst moet worden op criteria. Hierbij hebben we een aantal onduidelijkheden in de argumenten.

Ten eerste vanuit de provincie – In de Ruimtelijke verordening Gelderland staat letterlijk het uitgangspunt: “In een bestemmingsplan wordt vestiging van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen op perifere locaties niet toegestaan”. De discussie is dus of perifeer buiten het bestaande winkelgebied is. Het Vlasbekje is ons inziens te ver van de Hoofdstraat af om in combinatie met de andere winkels af te wandelen, en wordt dus perifeer.

Daarnaast mag volgens provincie een nieuwe ontwikkeling niet ten koste gaan van de bestaande detailhandelsstructuur.

Ten tweede – Op gemeentelijk niveau – In de Structuurvisie kernen staat: Er worden mogelijkheden geschapen voor enkele winkelvoorzieningen (voor dagelijkse aankopen) op wijkniveau (Barneveld Zuid en-Noord en Voorthuizen zuid, o.a. Holzenbosch). Inkopen op wijkniveau is volgens mij synoniem aan buurtsuper en Blankensgoed is geen Voorthuizen Zuid. We volgen dus niet de recente Struktuurvisie.

Ten derde, de vestiging van een supermarkt buiten het centrum.

Het DHV rapport berekent de marktruimte voor de dagelijkse branche, waarschijnlijk iets te optimistisch, want er blijkt in de huidige situatie al uitbreidingsmogelijkheid van honderden m2 te zijn, waar vraagtekens bij gezet worden door deskundigen. De voorspelling voor 2020 is nog veel optimistischer. In de berekening wordt aangenomen dat indien de bevolking van Voorthuizen groeit, ook het aantal toeristen in gelijke mate zal toenemen. Dit klopt niet. Het is zelfs tegengesteld, want er is de laatste jaren een tendens op de campings met een vermindering van het aantal huisjes/caravans (kwaliteitsverbetering met groter woonoppervlak). Indien je de toeristische groei op nul stelt, blijkt met dezelfde getallen uit tabel 5 de voorspelling voor uitbreidingsmogelijkheid in 2020 enkele honderden m2 lager uit te komen. Hierdoor is de bandbreedte van uitbreidingsruimte maximaal tussen de 600 en de 1100 m2 gelegen. De voorgestelde supermarkt met 1400 m2 (bruto 2700 m2) met daarbij nog een versstraat van meer dan 200 m2 is dus echt te veel en zal invloed hebben op de hele structuur.

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld