Begroting 2013

Begroting 2013

De fractie van Pro’98 voelt zich een beetje als de bemanning van een schip dat zich op de oceaan bevindt in een gebied waar de kans op aanvaringen met ijsbergen groot is. Een ieder voelt aan zijn of haar purperblauwe water dat het schip zal moeten bijsturen om grote averij te voorkomen, maar het voorstel tot het verleggen van de koers laat op zich wachten. Ondertussen wordt het dek nog eens gezwabberd en de voorraden gecheckt en gerantsoeneerd.

De gemeenteraad is in afwachting van een aantal koers bepalende notities die grote consequenties kunnen hebben voor de meerjarenbegroting. Dit staat overigens nog los van de mogelijke effecten van het regeerakkoord. En dat maakt de beoordeling lastig. Op basis van de actualiteiten is dit een correcte begroting, correct voorzitter, niet goed. Maar we weten dat er nog heel wat op ons af komt. We vragen ons af hoe we daarmee om moeten gaan.

In de aanbiedingsbrief stelt het college drie prioriteiten voor het komende jaar voor, namelijk te komen tot:
1) een realistische planning voor de woningbouw op basis van de marktsituatie
2) een herwaardering van onze grondposities
3) de uitvoering van de decentralisaties in samenwerking met de regio op te pakken

Voorzitter, onze fractie vindt dat realistische prioriteiten en daar vindt u ons niet op uw weg.

Maar iets verder in de brief stelt het college dat naast die prioriteiten voor het komende jaar er ook speerpunten zijn, waaronder:
1) de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals Harselaar-Zuid, Columbizpark, Harselaar West-West en Thorbeckelaan-Zuid
2) infrastructurele werken zoals de Harselaartunnel, de noordelijke rondweg Voorthuizen en een oplossing voor knooppunt A1/A30
3) het realiseren van woningbouw in Veller, Eilanden-Oost, Hof van Callenbroeck en Holzenbosch

En weg lijkt alle realiteitszin.
Deze speerpunten lijken ons in ieder geval volledig strijdig met de eerder genoemde prioriteiten. Als u stelt te willen heroverwegen, dan moet alles te heroverwegen zijn. Het lijkt nu alsof u een uitzondering maakt voor alle op pagina 6 van de aanbiedingsbrief genoemde investeringen die ook nog eens in de risico top tien van onze gemeente staan vermeld. Dat lijkt ons erg onverstandig.

We stellen u voor de genoemde drie prioriteiten op te nemen in beslispunt a.

Verder ontvangen wij graag een toezegging*) van het college dat we in bijvoorbeeld januari 2013 nadat de consequenties en de effecten van de herwaardering van de grondposities, de woningbouwplanning en het regeerakkoord duidelijk zijn wij opnieuw met elkaar spreken over het meerjarenperspectief.

In mei dit jaar stelde de raad het jaarverslag 2011 vast en in juni werd de Kadernota 2013 besproken. Uit geen van deze beleidsdocumenten bleek dat het college zich grote zorgen maakte over een enorme toename van risico’s op het gebied van grondexploitaitie.

Op onze vraag hoe het kan dat het bedrag om risico’s op te vangen in korte tijd zo is toegenomen, terwijl het aantal risico’s nauwelijks toeneemt, kregen we het volgende schriftelijke antwoord:

“De stijging van de benodigde weerstandscapaciteit (van €13,5 mln naar €22,4 mln) is voor het allergrootste deel te wijten aan de hogere inschatting van de risico’s op bouwgronden. Dit risico was begin dit jaar nog ingeschat op €3 mln en is bij de begroting verhoogd tot €15 mln. De reden dat er nu voor deze sterk verhoogde inschatting is gekozen, wordt verklaard door de fundamentele herbezinning op de waarde van onze grondportefeuille, welke mede ingegeven is door het onderzoek van Purple Blue en de verdieping van de economische crisis.”

Voorzitter, moeten we daaruit concluderen dat het college de risico’s dus zelf niet heeft gezien, maar het zich heeft moeten laten influisteren? Hoe is dat nu mogelijk? Zat er eigenlijk wel iemand in het kraaiennest die kon waarschuwen voor mogelijke ijsbergen in zicht? En wat gebeurde er in de stuurhut? Een potje patience?

Hoe kan het dat u bij de vaststelling van de jaarrekening in mei nog uitging van 3 miljoen euro aan benodigd bedrag om risico’s op het gebied van grondexploitatie op te vangen, u er en in de kadernota nauwelijks aandacht aan besteedt, en dat u pas nu,
na het onderzoek van PB, tot de conclusie lijkt te komen dat dit eerder in de orde van grootte van tussen de 15 en 20 miljoen euro komt?
Stel dat PB dit onderzoek dit jaar niet had gedaan, hoe had dan het risicoprofiel en daarmee het weerstandsvermogen van deze begroting er uit gezien?

Op onze schriftelijke vraag wat de omvang is van de 10 grootste risico’s in geld en kans uitgedrukt, kregen we het volgende antwoord.

Van drie risico’s wordt de inschatting gemaakt dat de kans zich 1 keer per 1 tot 2 jaar voordoet. Dat zijn:
1) risico’s op bouwgronden als gevolg van lagere (markt)waarde: 15 miljoen euro
2) planwijziging als gevolg van gewijzigd bestuurlijk inzicht Kapteijnstraat: 3 miljoen euro.
3) tegenvallers planontwikkeling PPS de Burgt: 3 miljoen euro

Samen 21 miljoen euro! Als het college inschat dat die kans zich 1 keer per 1 tot 2 jaar voordoet, moet u dan niet, nu al, in deze begroting, voorstellen om een voorziening te treffen voor in ieder geval de helft van dat bedrag, dus 10,5 miljoen euro?

Voorzitter, dit geeft ons weinig vertrouwen.
In lijn daarmee kan onze fractie niet instemmen met beslispunt i) om het college weer te mandateren om in 2013 grond aan te kopen tot een bedrag van maximaal 5 miljoen euro.
Ook voelt onze fractie er niet voor om u te mandateren om voorbereidingskredieten tot maximaal een half miljoen euro in te stellen per complex.

Met de hoogste schuld per inwoner in Gelderland van Eur. 4.839,– wordt het tijd dat de rem er op gaat, zoals collega van de Born het in de commissie verwoordde. Op deze wijze kan de raad maximaal gebruik maken van zijn budgettaire bevoegdheid. Dat is in een tijd van heroverwegingen volgen ons het verstandigst.

Bij de behandeling van de Kadernota 2013 is besloten dat het college met concrete invullingen komt voor de 4 ton aan taakstellende bezuinigingen voor het jaar 2015.

Het verbaast de fractie van Pro’98 absoluut niet dat dit college die bezuinigingen vooral vindt in de zachte sector, oftewel in mensen. In die zin is dit college buitengewoon consequent.

Pro’98 kan niet akkoord gaan met een deel van de door u voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. Wij stellen u voor om een deel van deze maatregelen als taakstelling te laten staan voor 2015 en de invulling daarvan over te laten aan de nieuwe coalitie in 2014.

De eerste maatregel
Het college ziet een mogelijk te behalen voordeel van 80.000 euro door het AWBZ-vervoer en het leerlingenvervoer te combineren. Een voordeel vanwege schaalgrootte dus. Daar moet het voor Pro’98 dan ook bij blijven. Een aanbestedingsvoordeel, akkoord, maar de bezuiniging mag niet gevonden worden in een versobering van de kwaliteit van het vervoer.

De tweede maatregel
Het stoppen van het kwijtschelden van de leenbijstand vinden we een weinig realistische manier van bezuinigen. Nu is het zo dat als het bedrag van leenbijstand na 3 jaar nog niet terug is betaald, dan wel terug betaald kan worden, het bedrag wordt kwijt gescholden. Wij begrijpen niet dat het college denkt dat het dit bedrag (het gaat om 40.000 euro per jaar) na die 3 jaar nog wel terug kan vorderen.

De derde maatregel
Een (extra) taakstelling van 150.000 euro op maatschappelijke zorg en sociaal cultureel werk vindt de fractie van Pro’98 volstrekt onacceptabel. Wij verwachten dat deze bezuiniging eerder zal leiden tot extra kosten voor de samenleving. Dit zijn namelijk laagdrempelige vormen van zorg voor relatief weinig geld. Dit betreft professionals en vrijwilligers die actief zijn in de wijk en die bij mensen achter de voordeur komen. Zij houden burgers zelfstandig en hun sociale omgeving vitaal. Zoals bijvoorbeeld de mensen van Welzijn Barneveld dat doen. Met een gemeentelijke ambitie om meer zelf en samen, en minder gemeente te willen, zou een extra investering in maatschappelijke zorg logischer zijn.

De vierde maatregel
Het college stelt voor om voortaan mensen die persoonlijk failliet zijn gegaan en in een zwaar traject van schuldhulpverlening zitten een rekening te presenteren voor het financiële beheer dat de gemeente voor hen uitvoert. Dat moet wel geteld een schamele 20.000 euro opleveren!
Voorzitter, mijn fractie vindt dat een schandalig voorstel. Als u stelt dat de gemeente het vangnet moet zijn voor die mensen die het echt nodig hebben, dan is het ongehoord dat u de groep die het echt nodig heeft, laat betalen voor onze diensten.

De vijfde maatregel
Een taakstelling van 60.000 euro op sport. Voorzitter, mijn fractie hoopt met u dat er in deze tijden sprake kan zijn van aanbestedingsvoordelen. We zien er echter niets in om bestaande sportverenigingen hogere tarieven te laten betalen voor hun buitensportaccommodaties.

Voorzitter, samenvattend, Pro’98 heeft een aantal aanpassingsvoorstellen, namelijk:
a. een amendement om de drie prioriteiten op te nemen in beslispunt a.
b. amendement schrappen beslispunt i van het raadsvoorstel
c. motie kwaliteit AWBZ- en leerlingenvervoer
d. amendement kwijtschelding leenbijstand
e. amendement om te voorkomen dat er bezuinigd wordt op maatschappelijke zorg en sociaal cultureel werk
f. amendement schrappen bijdrage client voor financieel beheer bij schuldhulpverlening
g. amendement schrappen taakstellende bezuiniging op sportaccommodatiesPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld