Ambtsgebed in Barneveld

kombord barneveld

Ambtsgebed in Barneveld

Vorige week zei ik het nog gekscherend tegen een collega-raadslid: “Er wordt in Barneveld zo weinig gedebatteerd, dat we zo langzamerhand langer bidden, dan politiek bedrijven, tijdens de raadsvergadering”.  

En daar wil de VVD in Ede wat aan doen. In Ede is door de plaatselijke VVD het idee opgevat om het ambtsgebed af te schaffen, dan wel in een nieuw jasje te stoppen. Dit is zo’n onderwerp wat eens in de zoveel tijd boven komt drijven en dan vaak op een moment dat een politieke partij even door zijn andere plannen heen is. Geen spectaculair voorstel. Ook weinig vernieuwend. Het merendeel van de inwoners zal zijn schouders ophalen, voor hen verandert er namelijk weinig. 

Van den Born (VVD Barneveld) gaf in de Barneveldse Krant aan dat het ambtsgebed voor hen geen punt van discussie is. “In Barneveld doen we het al heel lang op deze manier”. Dit standpunt is ook wel weer te verklaren, wanneer je bedenkt dat de VVD hier de enige seculiere partij in een conservatief christelijke coalitie is. Ga er maar aan staan. Voor pro’98 is het wel degelijk een discussiepunt. Pro’98 heeft het afschaffen van het ambtsgebed dan ook in het verkiezingsprogramma staan.kombord barneveld

De reden hiervoor is een hele principiële. De scheiding tussen kerk en staat en het borgen van een neutrale overheid zijn voor Pro elementaire zaken. Volgens een brief van toenmalig minister Remkes is de verplichting tot uitspreken van het ambtsgebed in strijd met de beginsel scheiding van kerk en staat. In de organisatieverordening van de gemeenteraad staat dat de burgemeester na opening van de vergadering het ambtsgebed moet uitspreken. Dit lijkt dus strijdig en dit kan voorgedragen worden voor spontane vernietiging. Je kunt er ook nog over twisten of het strijdig is met een neutrale overheid om het ambtsgebed zoals in Barneveld binnen de vergaderorde uit te spreken in plaats van voor of na de vergadering, maar belangrijker nog is de boodschap die je als gemeenteraad af wilt geven: 

Van een gemeenteraad die op moet komen voor alle inwoners van de gemeente Barneveld, ongeacht geloof of levensovertuiging, ongeacht afkomst of geaardheid, zou neutraliteit verwacht mogen worden. De gemeenteraad is nota bene een afspiegeling van de samenleving. Ruimte voor stil gebed of stille bezinning of een frase ter inspiratie die rekening houdt met alle gezindte past dan nog wel in dit kader, maar het ambtsgebed in de huidige vorm is hopeloos achterhaald en beantwoord niet aan het huidige tijdsbestek en de behoefte aan een neutrale overheid. 

Komt er nu volgende maand ook een voorstel vanuit Pro’98 om in Barneveld het gebed af te schaffen? Waarschijnlijk niet. Ook wij hebben nog genoeg andere onderwerpen waar wij ons zorgen om maken en die prioriteit hebben. Bovendien heeft zo’n voorstel geen enkel kans van slagen onze gemeente. Maar mochten de verhoudingen anders liggen en de neutraliteit van de gemeente ook in Barneveld breed gedragen worden: Weg met dat ambtsgebed! Leve het debat en de verscheidenheid. 

Ambtsgebed Barneveld:

 “Almachtige God, wij bidden u om wijsheid ter behartiging van de belangen ons toevertrouwd, opdat onze besluiten mogen strekken tot bevordering van het welzijn der gemeente en tot verheerlijking van Uw naam. Amen.”

“Genadig en barmhartig God, U gaf het voorrecht dat wij hier samen waren ter behartiging van de belangen der gemeente. Wil Uw zegen op onze besprekingen doen rusten en wil vergeven al hetgeen niet was tot verheerlijking van Uw naam. Amen.”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld