Jaarrekening en toekomst Permar

Jaarrekening en toekomst Permar

Het zijn lastige tijden in de sociale werkvoorziening. De wijzigingen die de Participatiewet met zich mee brengen, dwingen ons als aandeelhouder, maar ook als contractant van de Permar, na te denken over hoe wij naar de toekomst kijken van een voorziening die op dit moment voor ruim honderdtwintig Barneveldse WSW’ers een goede en gewaardeerde werkgever vormt.

Dat Permar niet klaar was voor de toekomst bleek uit de reorganisatie die de afgelopen jaren is doorgevoerd, met stevig geformuleerde ambities. Meer werk buiten de muren realiseren, de bedrijfscultuur verbeteren en de financiële positie versterken. Er lag voor het jaar 2015 dan ook een stevige begroting met hoge doelstellingen.

Daarnaast werden wij het afgelopen jaar geïnformeerd over een potentiële fusie met IW4 uit Veenendaal, maar bereikte ons vlak voor de eerste informatiebijeenkomst daarover, de eerste signalen dat de resultaten over dit jaar niet zo mooi zouden worden en de voormalige directeur inmiddels ‘ziek’ thuis zat.

De huidige situatie stelt ons als fractie voor een lastig dilemma, doorgaan met Permar is een mogelijkheid, maar daarmee kiezen we waarschijnlijk ook impliciet voor een koers van fusie naar fusie. Immers, het aantal WSW’ers neemt de komende jaren verder af en na een fusie Permar/IW4 zal deze nieuwe organisatie in moeten zetten op nieuwe doelgroepen en daarvoor het bedrijfsmodel bij herhaling moeten bijstellen.

Het intergemeentelijke onderzoek waar wij ons bij hebben aangesloten, zal hopelijk meer leren over de vraag hoe de huidige situatie bij Permar tot stand heeft kunnen komen, welke rol wij daar als Gemeenschappelijke Regeling in hebben gehad en als lid van het DB. Ook de Permar organisatie zelf, het DB, heeft aangekondigd onderzoek te willen verrichten.

Maar voorzitter, daarmee zijn we nog niet klaar met het onderzoekswerk. Het College vraagt ons vanavond om als gemeente Barneveld onderzoek te doen naar twee scenario’s, het opgeven van onze aandelen, door het college geformuleerd als ‘duurzaam inkoopmodel’ en een uiteindelijke ontmanteling van de huidige Permar organisatie, door het college ‘afbouw Permar’ genoemd.

Wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar vinden dit wel een juist moment om ons op onze Barneveldse positie binnen Permar te beraden.

In eerste instantie ontbrak voor ons een derde variant, het doorzetten van de huidige situatie. De scenario’s die het College ons echter voorlegt, leveren ons als resultaat op dat wij als gemeente een afweging kunnen maken,

op welke wijze wij een andere relatie met Permar aan kunnen gaan,
of op een correcte wijze Permar kunnen afbouwen.

De resultaten die daaruit voortkomen zijn vooral van formele en juridische aard. Onderzoek doen naar het voortzetten van de huidige situatie heeft een andere reikwijdte, en daarbij voorzitter, de resultaten uit het intergemeentelijke onderzoek en het interne onderzoek, geven ons zeer waarschijnlijk ook informatie die gebruikt kan worden om antwoord te geven op die derde vraag.

Voorzitter,

Voor wat betreft de jaarrekening en de overige onderwerpen wil ik me voorlopig beperken tot het volgende; wij zijn als Pro’98 zeer teleurgesteld over de gepresenteerde cijfers. Wij gaan akkoord met de additionele dekking. Kunnen ons, niet geheel verrassend, vinden in de zienswijze die u aan de raad hebt voorgesteld, en gaan akkoord met de dekking over het lopende jaar 2015.

Voorzitter, wij zullen instemmen met deelname aan het door de gemeente Ede geïnitieerde onderzoek naar de ontstane situatie bij Permar.

Ook gaan wij akkoord met het onderzoeksbudget naar de twee voorgestelde modellen, c.q. scenario’s. Wij roepen het College op andere deelnemende gemeenten te vragen zich ook bij dit onderzoek aan te sluiten, maar dit onderzoek alvast zeer voortvarend op te starten, daar de resultaten van al het onderzoekswerk in volledige samenhang gebruikt moet kunnen worden. Wij vinden het tevens een verstandig voornemen om de verkenning naar verdere samenwerking met IW4 tot nadere orde te bevriezen.

Voorzitter,

Tot slot, wij vinden het, met het aangekondigde onderzoekswerk dat nog voor ons ligt, nu niet het moment om conclusies te trekken. Beslissingen die wij als Permar gemeenten nemen, hebben een grote impact op de werknemers van Permar. Voor hen hebben wij Permar immers opgericht en voor hen dragen wij een grote verantwoordelijkheid. Het betreft een kwetsbare groep mensen die de afgelopen jaren al heel wat over zich heen hebben gekregen. Wij zijn ons daar zeer van bewust en roepen het College en het DB dan ook op hen zo goed als mogelijk te informeren.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld