Barneveldse handelsmissie naar Zuid-Korea

iks

Barneveldse handelsmissie naar Zuid-Korea

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 37 stel ik u namens de fractie van Pro’98 schriftelijke vragen naar aanleiding van uw vooralsnog niet-openbare memo inzake deelname van de gemeente Barneveld aan een missie naar Iskan (Korea).

iksU kunt deze vragen als niet-openbaar beschouwen tot het moment dat het persgesprek plaats vindt. Ik wil u verzoeken deze schriftelijke vragen direct openbaar te maken op het moment dat u de pers informeert over uw voornemen om met een delegatie naar Korea te reizen.

Over een dergelijke missie staan In de Kadernota de volgende kaders opgenomen (pagina 15, citaten):

 • “Regio FoodValley en daarbinnen de gemeente Barneveld staan internationaal in de belangstelling. Diverse buitenlandse missies hebben in de afgelopen jaren de regio en de gemeente bezocht. Eind 2014 en begin 2015 waren er missies uit de stad Iksan in Zuid Korea. Een tegenbezoek vindt plaats in het najaar van 2015. Belangrijke thema’s daarbij zijn de kennis die bij het Barneveldse bedrijfsleven aanwezig is op het gebied van intensieve veehouderij, stalsystemen, agrologistiek.”
 • “Het ondersteunen, faciliteren en goede voorwaarden scheppen voor internationale profilering van de bedrijven en de mogelijke vestiging van internationale bedrijven in Barneveld krijgt bijzondere aandacht. In het kader van de toenemende internationale interesse in de gemeente Barneveld zullen wij in het najaar van 2015 een voorstel doen voor de wijze waarop wij deze contacten tegemoet zullen treden.”

Op basis van boven genoemde kaders zijn wij er vanuit gegaan dat u eerst met een voorstel naar de raad zou komen over de wijze waarop u internationale contacten tegemoet zult treden, voordat u besluit om aan een missie naar Korea deel te nemen.

 1. Voor zover ons bekend, bestaat er geen raadsvoorstel waarin u aangeeft op welke wijze u internationale contacten tegemoet zult treden. Waarom heeft u nog geen voorstel gedaan?
 2. Wat zijn op dit moment de begrote kosten voor dit bezoek? 
 3. Uit het eerste kader (eerste bullet) maken wij op dat u in het kader van internationale contacten regionaal optrekt. Waarom bezoekt alleen een delegatie van de gemeente Barneveld de stad Iksan in Korea en niet een delegatie vanuit Food Valley?
 4. De gemeentelijke delegatie zal bestaan uit de burgemeester, de wethouder economische zaken en een ambtenaar economische zaken. Waarom is deze delegatie zo zwaar?
 5. Er reizen slechts drie Barneveldse bedrijven mee in de delegatie. Heeft u andere bedrijven benaderd om deel te nemen aan deze handelsmissie? Hoeveel bedrijven waren dat? Waarom waren die bedrijven niet geïnteresseerd in deelname?
 6. In het memo lezen we dat het bezoek eerder is uitgesteld. Oorspronkelijk zou u in het voorjaar een bezoek willen brengen, maar toen was er weinig draagvlak en participatie vanuit het bedrijfsleven. Waarom vindt u een delegatie van drie Barneveldse bedrijven wel voldoende?
 7. Hoe is het mogelijk dat er na zo’n lange voorbereidingstijd er sprake is van zo’n beperkt, karig programma?
  • We zijn geschrokken van de volgende tekst uit eerder genoemd memo (citaat): “Een bijzonder aspect is het vrijhandelsverdrag van Korea met onder andere China. Korea kan daarmee heffingsvrij importeren in China. Dat biedt mogelijkheden voor de Nederlandse bedrijven om heffingen te ontlopen.”

 8. Begrijpen wij deze tekst correct dat u als gemeentelijke overheid een vorm van belasting-ontduiking voor het bedrijfsleven bepleit? En zo niet, hoe verklaart u deze tekst dan wel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

Monique Rosbergen

* MEMO: Deelname van de gemeente Barneveld aan een handelsmissie naar Iskan (Korea)
* Beantwoording schriftelijke vragen: College van B&W Barneveld
* Binnenlands Bestuur: Handelsmissies overheden naïef en niet rendabelPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld